Menu
0

Πρόστιμο και παράβολο για τα πηγάδια.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-12-2015 στην κατηγορία: Επίκαιρα θέματα

Γράφει ο π. Νικόλαος Σαββόπουλος.
Δυστυχώς στην Ελλάδα εγκαλούμαστε από τις αρχές και τιμωρείται η «άγνοια νόμου». Οφείλουμε δηλαδή να γνωρίζουμε τη νομοθεσία με όλες τις τροποποιήσεις και τροπολογίες που αυτή υφίσταται μέχρι την εφαρμογή της και η άγνοια αυτή μας στοιχίζει κάθε φορά ακριβά. Αποτελούμε και σε αυτό παγκόσμια πρωτοτυπία. Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες και κυρίως τις ευρωπαϊκές, θα υποστείς τις συνέπειες της παράβασης ΜΟΝΟ όταν δεν ανταποκριθείς στις τουλάχιστον δύο ή τρεις προειδοποιήσεις των αρχών. Στην περίπτωσή μας λοιπόν βιώνουμε για άλλη μια φορά το θέατρο του παραλόγου και καλούμαστε να πληρώσουμε πρόστιμο χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση για την υποχρέωσή μας και η οποία χαρακτηρίστηκε αυτόματα  «παράβαση», με βάση νόμο που δεν μας κοινοποιήθηκε.   Ακούσαμε ότι υπάρχει ένα θέμα με τα πηγάδια και θα πρέπει να πληρωθεί πρόστιμο, το οποίο μάλιστα αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

 Εγώ προσωπικά πληροφορήθηκα την υποχρέωση για δήλωση του πηγαδιού, όταν διάβασα στο έγκριτο AeginaPortal για την φασαρία που γινόταν στο δημαρχείο της Αίγινας, με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν άκρη με τη δήλωση του πηγαδιού τους, πριν λήξει η προθεσμία του ήδη προσαυξημένου προστίμου. Αποφάσισα λοιπόν να ξενυχτήσω αναζητώντας στο ενημέρωση στο διαδίκτυο και το πρώτο πράγμα που βρήκα ήταν ανακοίνωση της Νομαρχίας Ηρακλείου Κρήτης, η οποία αναφέρει ότι «αν το πηγάδι είναι ανενεργό και δεν προχωρήσει ο ιδιοκτήτης του σε άδεια χρήσης νερού δεν καταβάλλεται πρόστιμο» .
Στη συνέχεια αναζήτησα  τη όλη τη σχετική νομοθεσία ώστε να πάω… διαβασμένος το Δήμο και σας την κοινοποιώ παρακάτω με σχόλια και ερωτήματα και για τη δική σας ενημέρωση.

1)Υπουργική απόφαση 150559/13-09-2011 με βάση την οποία οποιαδήποτε χρήση νερού επιφανειακού ή υπογείου απαιτεί την έκδοση αδείας. Η απόφαση καθορίζει ότι οι προϋπάρχουσες του 2011 χρήσεις νερού  από πηγάδια ή γεωτρήσεις καθώς και οι νέες απαιτούν χορήγηση άδειας η οποία χορηγείται χωρίς πρόστιμο.  
Από 13 Σεπτεμβρίου 2011, δηλαδή, όφειλε η πολιτεία να ενημερώσει τους πολίτες για την απαίτηση του νόμου σε ότι αφορά τη δήλωση και άδεια για τα πηγάδια.

2)Υπουργική απόφαση 145026/2014 (ΦΕΚ 31/14-1-2014) με την οποία ορίζεται το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) και στο οποίο πρέπει όλα τα ενεργά πηγάδια και γεωτρήσεις να δηλωθούν.
Η δήλωση αυτή είναι υποχρέωση όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την αδειοδότηση χρήσης νερού (υδροληψίας). Ο συγκεκριμένος νόμος στο άρθρο 10 προβλέπει πρόστιμο 1.000 έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της απολήψιμης ποσότητας ύδατος.
Ως καταληκτική ημερομηνία δήλωσης σημείου υδροληψίας και αίτηση άδειας χρήσης νερού, ορίζεται με την απόφαση αυτή η 30η Σεπτεμβρίου 2014 και το πρόστιμο προσδιορίζεται με το άρθρο 10, από 1.000 έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της απολήψιμης ποσότητας ύδατος.  
Για την προθεσμία δήλωσης  της 30ης Σεπτεμβρίου 2014, όφειλε και πάλι η πολιτεία να ενημερώσει τους πολίτες.
Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ είναι προσαρτημένα σε παραρτήματα τα έντυπα που μοιράζει σήμερα ο Δήμος της Αίγινας.

3) Υπουργική απόφαση 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014)με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις άδειας χρήσεις νερού. Στο άρθρο 1 παρ.2 αναφέρεται το εξής: «Δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης: α) Στα ανενεργά σημεία υδροληψίας τα οποία δεν χρησιμοποιούνται αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα διατηρήσουν για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή ως διακοσμητικά στοιχεία όπως παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές σπιτιών. Για τα οποία πρέπει να γίνει εγγραφή στο ΕΜΣΥ και είτε να σφραγιστούν είτε να καταστραφούν.
Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει αυτά να σφραγιστούν ή να καταστραφούν σημειώνεται στον ίδιο νόμο στην παράγραφο 2 του άρθρου 11. Στο δε άρθρο 13 τιμωρείται με πρόστιμο 3.000-5.000 ευρώ όποιος κάνει χρήση ύδατος χωρίς την προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση άδεια χρήσης ύδατος.
Ως ανενεργά πηγάδια ορίζονται είτε τα ξεροπήγαδα είτε τα πηγάδια με νερό από τα οποία δεν γίνεται καμία υδροληψία.

4) Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος αριθμ: 1000089/23-1-2015 με την οποία χορηγούνται διευκρινίσεις-επεξηγήσεις (οδηγίες) σχετικά με την εφαρμογή του παραπάνω νόμου. Αυτή επιβεβαιώνει στο άρθρο Β4 την εξαίρεση από την αδειοδότηση των ανενεργών σημείων υδροληψίας.
Και ερχόμαστε στο ΦΕΚ που θα μας απασχολήσει.

5) Υπουργική απόφαση 101123/2015 (ΦΕΚ 1435/10-7-2015)με θέμα την τροποποίηση της παραπάνω υπ΄αριθμ. 146896/2014 Υπουργικής Απόφασης ως εξής:
1) Στο άρθρο 1 παρ. 1 αναφέρεται ότι αφ΄όσον η αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης ύδατος γίνει μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2015 η παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 50 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης και από 31-12-15 με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ.
β) Στο άρθρο 1 παρ.3 αναφέρεται ότι για εκπρόθεσμη υποβολής αίτησης εγγραφής στο ΕΜΣΥ πληρώνεται παράβολο 100 ευρώ. Σύμφωνα με την Υπ. Απ. 145026/2014 άρθρο 17 παρ.3.Η προθεσμία δωρεάν δήλωσης στο ΕΜΣΥ έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Αυτό σημαίνει ότι οποτεδήποτε γίνει η αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ μετά από αυτήν την ημερομηνία το παράβολο (και όχι πρόστιμο), θα παραμένει 100 ευρώ.
Για την προθεσμία δήλωσης  της 30ης Σεπτεμβρίου 2015, όφειλε και πάλι η πολιτεία να ενημερώσει τους πολίτες από τον Ιούλιο του 2015.

Τα ερωτήματα που τίθενται λοιπόν είναι τα εξής:

1. Για ποιο από τα δύο παραπάνω ποσά οι πολίτες πλήρωναν σήμερα Δευτέρα 30 Νοεμβρίου το πρόστιμο των 100 ευρώ;
Σύμφωνα με την κοινή λογική λοιπόν, το έντυπο που είναι προσαρτημένο στον νόμο της αίτησης εγγραφής του πηγαδιού η της γεώτρησης στο «Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας» (ΕΜΣΥ) και μοιράζεται από τον Δήμο και υποβάλλεται συμπληρωμένο με την κατάθεση των 100 ευρώ, αφορά καθαρά την δήλωση του πηγαδιού στο ΕΜΣΥ και τα 100 ευρώ δεν είναι πρόστιμο αλλά το παράβολο για το εκπρόθεσμο και το οποίο είναι και θα παραμένει 100 ευρώ και στο μέλλον, εφ΄όσον η δήλωση δεν έγινε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Ελα όμως που εμείς δηλώνουμε με το έντυπο αυτό ότι κάνουμε υδροληψία και μάλιστα συγκεκριμένα κυβικά τον χρόνο; Τι θα έχουμε ως συνέπεια στη συνέχεια;
Είναι απόλυτα λογικό και σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία ότι:  εφ΄όσον  έχουμε κάνει τη δήλωση του πηγαδιού και έχουμε δηλώσει με υπογραφή μας ότι κάνουμε και άντληση κάποια κυβικά νερό το χρόνο, να έρθει στη συνέχεια το Υπουργείο Περιβάλλοντος και να μας επιβάλλει το κανονικό πρόστιμο για υδροληψία χωρίς άδεια (το οποίο φυσικά δεν έχουμε πληρώσει όπως νομίζαμε) και το οποίο είναι αυτό των 150 ευρώ από αύριο 1/12/2015 και 1.000-2.000 από τον Ιανουάριο του 2016.

2. Τι γίνεται με τα ανενεργά πηγάδια;
Τα ανενεργά πηγάδια εφ΄όσον αναφέρονται στα συμβόλαια ως πηγάδια, κατά την μεταβίβαση του ακινήτου (όταν αυτή γίνει) είτε θα δηλώνονται τότε με το παράβολο των 100 ευρώ εφ΄όσον προβλέπεται  ενδεχόμενη μελλοντική χρήση είτε θα πιστοποιούνται από τον μηχανικό ως ανενεργά και έτσι δεν θα υποχρεούνται να έχουν αριθμό μητρώου ΕΜΣΥ. (Αυτό αποτελεί απάντηση της αρμόδιας υπαλλήλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε ερώτηση που της τέθηκε σήμερα)
Είναι αλήθεια ότι η πολυπλοκότητα και η ασάφεια της νομοθεσίας δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στις Υπηρεσίες του Δήμου για ξεκάθαρες απαντήσεις στα ερωτήματα. Η προσωπική μου διαπίστωση είναι ότι τόσο ο Δήμαρχος όσο και η αρμόδια υπηρεσία καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για ενημέρωση και εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας και να καλύψουν το κενό ενημέρωσης που θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.

Passa Parola - Ηλεκτρονικός Κατάλογος Αγορών

Anna - Ηλεκτρονικός Κατάλογος Αγορών.

Α μπε μπα μπλομ - Ηλεκτρονικός Κατάλογος Αγορών

aegina portal web radio

Θρίλερ στους Αγίους Ασωμάτους. Απανθρακωμένοι βρέθηκαν δύο κάτοικοι της περιοχής. Εκφράζονται φόβοι ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. [upd]

Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-12-2015 στην κατηγορία: Καθημερινά νέα

Ένας άντρας 44 ετών και μία γυναίκα 71 ετών βρέθηκαν απανθρακωμένοι σε σπίτι στην περιοχή των Αγίων Ασωμάτων. Οι δύο άνθρωποι, που είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους, ο 44χρονος άνδρας ήταν ανιψιός και η 71χρονη γυναίκα θεία του, εκφράζονται φόβοι ότι έπεσαν θύματα εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνθρωποι είχαν καεί σχεδόν από τη μέση και πάνω, ή τουλάχιστον όχι ολόκληρο το σώμα τους, ενώ στο χώρο που βρέθηκαν, στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού, υπήρχαν τοπικά σημεία που είχαν καεί.

Από το καθημερινό Ενημερωτικό Δελτίο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

Share selected track on FacebookShare selected track on Twitter


Το περιστατικό τοποθετείται ανάμεσα από τις 8 έως τις 11 χθες το βράδυ, με βάση την ώρα που πήγε η γυναίκα στο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αρχικά ειδοποιήθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αίγινας, από κάτοικους της περιοχής καθώς είδαν καπνό στο σπίτι που έγινε το συμβάν. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη όλο το βράδυ και σήμερα το πρωί από όργανα του Αστυνομικού Τμήματος Αίγινας, στο οποίο σήμανε συναγερμός, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται στο χώρο του συμβάντος να μεταβεί ιατροδικαστής.

[upd] 10:18 Σύμφωνα με δηλώσεις, συγγενή της οικογένειας, στον τηλεοπτικό σταθμό Ant1 και στη εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", είναι πιθανό το ενδεχόμενο κάποιοι να μπήκαν στο σπίτι για να κλέψουν, και οι δύο άνθρωποι να τους αντιλήφθηκαν και στη συνέχεια να ακολούθησαν τα φρικτά γεγονότα.

[upd] 11:55 Μετά τις 9:30 στην Αίγινα έφτασε το τμήμα Ανθρωποκτονιών της Αθήνας, το οποίο ερευνά την υπόθεση στο σημείο του συμβάντος, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας. Ένα μεγάλος μέρος του δρόμου στην περιοχή παραμένει αποκλεισμένο.

Την περιοχή των Ναυτικών Οχυρών στην Αίγινα, επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-11-2015 στην κατηγορία: Επίκαιρα θέματα

Την Αίγινα και πιο συγκεκριμένα την περιοχή των "Οχυρών" στην Πέρδικα, επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κύριος Πάνος Καμμένος. Η επίσκεψη του κυρίου Καμμένου στην Αίγινα συνδέεται με την αξιοποίηση έκτασης, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικού Στόλου, στην ευρύτερη περιοχή των "Οχυρών" νότια της Πέρδικας.  Τον κύριο Καμμένο συνόδευαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Α' Πειραιώς και Νήσων κυρίες Ελένη Σταματάκη και Γεωργία Γεννιά, αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και ο κύριος Γιώργος Ζησιμάτος, επικεφαλής της διαχείρισης της περιουσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας . Ο κύριος Καμμένος έφτασε στο λιμάνι της Πέρδικας λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι με σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού. Τον υπουργό υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Αίγινας κύριος Δημήτρης Μούρτζης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Νίκος Οικονόμου, οι αντιδήμαρχοι κύριοι Αντώνης Μούρτζης, Κώστας Γεννίτσαρης και Βαγγέλης Δέδες, ο δημοτικός σύμβουλος κύριος Νίκος Πτερούδης, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας κύριος Τάσος Αμάφης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης της Πέρδικας κύριος Νεκτάριος Κοκόλης καθώς και μέλη της Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Αίγινας.

Η επίσκεψη του υπουργού περιελάμβανε αρχικά περιήγηση στην περιοχή, μία πανέμορφη παραθαλάσσια τοποθεσία, που εντυπωσίασε όσους δεν την είχαν δει από κοντά, και ξενάγηση στην Camera Obscura, μία κατασκευή που βασίζεται στη λειτουργία ενός φωτογραφικού κουτιού. Ο κύριος Πάνος Καμμένος ανέπτυξε στο δήμαρχο και σε εκπροσώπους τοπικών φορέων της Αίγινας τα σχέδια για την αξιοποίηση της περιοχής. "Ήρθε πια η ώρα να δούμε πως μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα αυτή η περιοχή του Πολεμικού Ναυτικού", είπε ο κύριος Καμμένος, που εξήγησε στη συνέχεια ότι η περιουσία του Πολεμικού Ναυτικού είναι ανεκμετάλλευτη εδώ και πολλά χρόνια. Πρόθεσή του είναι να ξεκινήσει ένας διάλογος με την αυτοδιοίκηση και τους φορείς του νησιού, με αντικείμενο την μετατροπή της περιοχής σε ένα θεματικό πάρκο. "Ένα θεματικό πάρκο το οποίο θα είναι επισκέψιμο και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παράγει κάποια χρήματα, προς όφελος του Ταμείου Εθνικού Στόλου καταρχήν, και από εκεί και πέρα όταν ξεπεράσει το 5% της αντικειμενικής αξίας, για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους" είπε ο κύριος Καμμένος. Η πρόταση αφορά στη δημιουργία ενός μεγάλου καταδυτικού πάρκου, με την παράλληλη αξιοποίηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς του τόπου. Ο υπουργός πρότεινε επίσης τη δημιουργία ενός παραδοσιακού καρνάγιου, όπου οι επισκέπτες θα βλέπουν πως φτιάχνονταν τα παραδοσιακά σκαριά, ενώ σε ένα λιμάνι που θα δημιουργηθεί θα φυλάσσονται παραδοσιακά σκάφη, που σε άλλη περίπτωση θα κατέληγαν στο να καταστραφούν για να πάρουν οι ιδιοκτήτες τους επιδότηση. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης και άλλες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες όπως παραδοσιακή αγγειοπλαστική, ορειβασία, αλιευτικό τουρισμό και άλλα.   

"Σταματάει κάθε διαγωνισμός και κάθε προσπάθεια μίσθωσης της περιοχής από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσω του Ταμείου Εθνικού Στόλου. Όμως επειδή πολλά μένουν στα χαρτιά και δεν γίνονται και επειδή εμένα μου αρέσει να τα βάζω σε χρόνο, θέλουμε να τα κάνουμε μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου θα πρέπει το σχέδιο να έτοιμο", είπε ο κύριος Καμμένος, που ωστόσο ενημέρωσε ότι η περιοχή του Πολεμικού Ναυτικού θα περιφραχτεί με συρματόπλεγμα. Θα ακολουθήσει η μελέτη και η ανεύρεση χρηματοδότησης. Ο υπουργός ζήτησε την συναίνεση της τοπικής κοινωνίας και πρότεινε τον προγραμματισμό μιας δημόσιας διαβούλευσης για το ζήτημα.

Ο Δήμαρχος Αίγινας κύριος Δημήτρης Μούρτζης είπε ανάμεσα σε άλλα ότι: "Θεωρώ σήμερα με την επίσκεψή σας, ότι διαλύονται τα οποιαδήποτε σύννεφα είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν",  ενώ σημείωσε ότι συμφωνεί με μία ήπια μορφής ανάπτυξης και αξιοποίησης. Ο κύριος Μούρτζης διατύπωσε ότι δεν είναι αρνητικός στις προτάσεις του κυρίου Καμμένου, σημείωσε ωστόσο ότι θα πρέπει αυτές να παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού. Στη συνέχεια ο κύριος Μούρτζης παρουσίασε διάφορα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση στην Αίγινα, ενώ αναφορικά με το πρόβλημα της υδροδότησης ο κύριος Καμμμένος τόνισε: "θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο το 2015, να έρχεται νερό με νερουλάδικο στην Πέρδικα".

Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση της περίφραξης των "Οχυρών" θα πρέπει να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, ενώ σε σύντομη παρέμβασή του ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας κύριος Τάσος Αμάφης είπε ότι το χωριό ανησυχούσε για την έκβαση αυτού του θέματος εδώ και πολλά χρόνια. "Εσείς ήρθατε και το ξεκαθαρίσατε", είπε ο κύριος Αμάφης που δήλωσε  "παρών" σε κάθε βοήθεια που θα χρειαστεί.

Μανδραϊκός - Α.Ο.Α. Σαρωνικός 1-3 σετ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-11-2015 στην κατηγορία: Volley

Γράφει ο Σταύρος Ρωπαΐτης.
Συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του ο Σαρωνικός στο πρωτάθλημα της 2ης τοπικής κατηγορίας γυναικών της ΕΣΠΕΔΑ, αφού ούτε ο Μανδραϊκός κατάφερε να προβάλει αντίσταση. Η ομάδα της Αίγινας επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής στο κλειστό της Μάνδρας με 3-1 σετ, φτάνοντας την 4η νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές. Ο νησιώτικος σύλλογος πλέον απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής με 12 βαθμούς, με το εντυπωσιακό 12-2 στα σετ. Στα αγωνιστικά, στο 1ο σετ οι φιλοξενούμενες μπήκαν πιο δυνατά και πήραν με σχετική άνεση το σετ με 25-11, αιφνιδιάζοντας τις γηπεδούχες.

Αναλυτικά η αθλητική κίνηση του διημέρου στην εκπομπή Offside, σήμερα  Δευτέρα στο ραδιόφωνο του Aegina Portal

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

Share selected track on FacebookShare selected track on Twitter


Η απάντηση του Μανδραϊκού ήρθε άμεσα, καθώς τα κορίτσια της ομάδας των δυτικών προαστίων εκμεταλλεύτηκαν την νευρικότητα των αντίστοιχων της Αίγινας, και με όπλο το καλό σέρβις, αλλά και τις εκπληκτικές άμυνες, έφεραν το παιχνίδι στα ίσα με 25-15. Η συνέχεια στην ενδιαφέρουσα αυτή αναμέτρηση ήταν άκρως εντυπωσιακή, αφού οι δύο ομάδες στο 3ο σετ έπαιξαν εξαιρετικό βόλεϋ, με ωραίες φάσεις και αρκετό πάθος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο αντίπαλοι να πηγαίνουν πόντο-πόντο, με τις φιλοξενούμενες όμως να δείχνουν μεγαλύτερη ωριμότητα στο τέλος, και με 25-23 να παίρνουν κεφάλι με 2-1. Το 4ο σετ ήταν μονόλογος για την ομάδα του Σαρωνικού, καθώς τα κορίτσια του νησιού πήραν από την αρχή μια διαφορά ασφαλείας (6 πόντοι), και χωρίς να αφήσουν κανένα περιθώριο στον Μανδραϊκό, έφτασαν ξεκούραστα στο 25-18 και στην 4η συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα. Τα σετ 11-25, 25-15, 23-25 και 18-25. Αμέσως μετά το νικηφόρο ματς, η διαγώνιος του Σαρωνικού Μπιάνκα Γκούρι μίλησε στο Aeginaportal: 'Είμαστε χαρούμενες για το 4 στα 4, βλέπουμε τον κάθε αγώνα ξεχωριστά και με αρκετή δουλειά πιστεύουμε να φτάσουμε τους στόχους μας. Μπορεί να είμαστε μικρές ηλικιακά αθλήτριες, αλλά δείχνουμε ωριμότητα στο παιχνίδι μας, και αυτό φαίνεται' κατέληξε η 13χρονη ταλαντούχα βολλευμπολίστρια. Για 4η αγωνιστική η ομάδα του Σαρωνικού κατέβηκε χωρίς την προπονήτρια Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία αναμένεται να επιστρέψει στους πάγκους στον αγώνα με τον Ερμή Περάματος.

Ο Σαρωνικός τις 2 επόμενες αγωνιστικές έχει ρεπό. Η ομάδα του νησιού θα αγωνιστεί ξανά την 7η αγωνιστική με τον Ερμή στο Πέραμα στις 20 Δεκεμβρίου. Α.Ο.Α Σαρωνικός: Κουμβάκη, Τζινιέρη, Καλοκούβαρου, Γκούρι, Χατζίκου, Λορέντζου, Τσιούστα, Κλέλλη (λ), Σταθοπούλου, Τρίμη, Γιαννούλη, Μπόγρη.

Περισσότερες Ειδήσεις

Α.Ε. Σαρωνικός - Νέο…

Α.Ε. Σαρωνικός - Νέοι Ευγενείας 5 - 0. Για το εφηβικό πρωτάθλημα.

Γράφει ο Σταύρος Ρωπ...

Δράση κατά της Κλιμα…

Δράση κατά της Κλιματικής Αλλαγής και υπέρ της ανακύκλωσης στην Αίγινα.

Σε μία πολύχρωμη και...

Ε.Π.Ο. Σαλαμινομάχων…

Ε.Π.Ο. Σαλαμινομάχων - Α.Ε. Σαρωνικός 1-1. Για την 10η αγωνιστική του Πειραιά.

Γράφει ο Σταύρος Ρωπ...

Α.Ε. Ρέντη - Α.Ο.Α. …

Α.Ε. Ρέντη - Α.Ο.Α. Σαρωνικός 56-65. Για την 8η αγωνιστική της Γ' ΕΣΚΑΝΑ.

Γράφει ο Σταύρος Ρωπ...

Μαθητική έκθεση ζωγρ…

Μαθητική έκθεση ζωγραφικής, για τη δράση στα πλαίσια της παγκόσμιας κινητοποίησης κατά της κλιματικής αλλαγής.

Μία μαθητική έκθεση ...

Δηλώσεις Δημήτρη Μού…

Δηλώσεις Δημήτρη Μούρτζη για τις εργασίες στο Κυβερνείο και τον διαγωνισμό του αγωγού.

Δηλώσεις σχετικά με ...

Συνεδρίαση Οικονομικ…

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 27ης Νοεμβρίου 2015.

Πραγματοποιήθηκε χθε...

Χωρίς πλοία η Αίγινα…

Χωρίς πλοία η Αίγινα στις 3 Δεκεμβρίου. Η ΠΝΟ συμμετέχει στην απεργία της ΓΣΕΕ.

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρο...

Ταλαιπωρία σήμερα στ…

Ταλαιπωρία σήμερα στο Δήμο Αίγινας για τους ιδιοκτήτες πηγαδιών. Τι προβλέπει η σχετική ΚΥΑ. Δηλώσεις Δημήτρη Μούρτζη.

Ταλαιπωρία και σε αρ...

Απαγορευτικό λόγω τω…

Απαγορευτικό λόγω των ισχυρών ανέμων από το πρωί στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας.

Ενδέχεται να πραγ...

Παλαιότερα άρθρα

Ενότητες

Aegina Portal Web Radio

Επικοινωνία

  • Τηλ: 30 2297025627 (εσωτ: 803 & 801)
  • Web Radio (γραμματεία) Τηλ: 30 2297025627 (εσωτ: 804)
  • Email: info@aeginaportal.gr
  • Διεύθυνση: Αντωνίου Πελεκάνου 8 - 18010 Αίγινα
  •  
Το Aegina Portal λειτουργεί με την άδεια της ΑΕΠΙ και της GEA.