Ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση

Ενημερωτικό ένθετο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal

Νέα πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου προς του Δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων. Πολλαπλές οι ωφέλειες που μπορεί να αποκομίσει ο δήμος της Αίγινας.

Το Πράσινο Ταμείο με νέα πρόσκληση τους Δήμους της χώρας που έχουν πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων καθώς και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα  με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου" για τα έτη 2021-2022, Ἄξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 2) "Αστική Αναζωογόνηση -  Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η πρόσκληση εἰναι η δεύτερη από τις από τις δύο προβλεπόμενες στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" του άξονα προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021 - 2022.

Επισημαίνεται, ότι για κάθε δήμο υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής ἐως δύο προτάσεων για τη χωρική του επικράτεια και στο ίδιο Μέτρο και οι δύο προτάσεις, είτε οἱ προτάσεις υποβληθούν από το δήμο εἰτε από αρμόδιο Σύνδεσμο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Ὡστόσο εἰναι αποδεκτή η υποβολή μιας πρότασης από το δήμο και μιας (για τον ίδιο δήμο) από τον Σύνδεσμο. Στην περίπτωση ὑυποβολής πρότασης από Σύνδεσμο δήμων το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από τα πληθυσμιακά στοιχεία του δήμου, στη χωρική επικράτεια του οποίου θα υλοποιηθεί το προτεινόμενο έργο

1. Επιλεξιμότητα

Οι δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν καθορίζονται στο πλαίσιο των μέτρων του προγράμματος ως εξής:

Μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις

Στο Μέτρο 1, ὡς επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνονται:
1.11. ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου ή δίκτυο αυτών

1.2. α. Αποκατάσταση επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ὡς διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης.

β. Συνδυασμός των δράσεων 2.5 και 2.6 του Μέτρου 2

Μέτρο 2: Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο

Στο Μέτρο 2, ὡς επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνονται:

2.1. Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, με ἐμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων.

2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. Η δράση αυτή μπορεί να αποτελεί τμήμα άλλων δράσεων.

2.3. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.

2.4. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόμων ή και πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους ή και δημιουργία νέων
πεζοδρομίων σε μέρη που δεν υπάρχουν και θεωρούνται απαραίτητα για την ασφαλή διέλευση των πεζών, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για
εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

2.5. Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α.7 Δικαιούχου ή ἐχουν εκμισθωθεί παραχωρηθεί σε ΟΤΑ΄Ζ Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται
στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών,
πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,

2.6. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α.,] Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεμπαραχωρηθεί σε ΟΤΑ Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται
στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του δήμου, όπως σε κεντρικές πλατείες, καθώς και κτιρίων κεντρικών αξόνων και παραλιακών μετώπων.

2.75. δΔιαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων.

2.8. Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων, ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου στα σχολεία.

Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται επίσης ἡ δυνατότητα ὑποβολής προς ἐένταξη ήδη συμβασιοποιημένων έργων ή ἐέργων των οποίων ἐχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου" για τα ἐτη 2021-2022.

Προϋπόθεση εἰναι α) η υπογραφή της σύμβασης ή η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης να έχει γίνει εντός του ἐτους 2020 β) να υπάρχει και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους και γ) να μην αποτελούν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης.

Σε καμία περίπτωση το Πράσινο Ταμείο δεν χρηματοδοτεί ἐργο ἠ τμήμα ἐργου το οποίο ἐχει ήδη πληρωθεί πριν την απόφαση πριν την ἐκδοση σχετικής απόφασης για την ἐνταξή του σε ΧΙ. του Π.Τ.

2. Οικονομική στοιχεία πρόσκλησης

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 23.000.000 για τα έτη 2021-2022.

Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει ἐως δύο (2) προτάσεις στο ἰδιο Μέτρο.

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του αἰιτούμενου ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» όπως ὑπολογίζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου (σύμφωνα με τους τύπους του εδαφίου 6 «ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» του Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π.Κ "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου" για τα έτη 2021-2022). Σημειώνεται ότι το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε δήμο με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων καταγράφεται και σε πίνακα στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης.

3. Οδηγίες υποβολής αιτήσεων

Αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί ο Οδηγός Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου" για τα έτη 2021-2022,
Ἄξονας Προτεραιότητας (Α.Π.2) Αστική Αναζωογόνηση -  Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου, ὀπου δίνονται αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για τῆν υποβολή προτάσεων.

Κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ἐνταξη σε ένα μόνο από τα Μέτρα του προγράμματος.

Διευκρινίζεται ότι μία πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερους του ενός χώρους. Εάν ἐένας Δικαιούχος υποβάλλει προτάσεις σε δύο διαφορετικά Μέτρα, ή περισσότερες από δύο προτάσεις στο ίδιο Μέτρο, οι αιτήσεις δεν θα εξετάζονται.

Το προβλεπόμενο "ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο" διαμορφώνεται ανάλογα με το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου σε συνάρτηση με τα Μέτρα του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος του "αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης" δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο "ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο".