Ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση

Ενημερωτικό ένθετο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal

Παράταση έως 15 Ιανουαρίου 2023 για την επέκταση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους.

Την παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου 2023 της δυνατότητας των καταστημάτων εστίασης να διατηρούν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους - πέραν του προβλεπόμενου στη άδεια - προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, ή να είναι ικανός για ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 65 του ν.4688/2020 που λήγει την 30η.9.2022.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Σύσταση και Οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου επωνυμία Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού covid 19 και προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». 

Αιτιολογική έκθεση

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της χορήγησης παράτασης έως τις 15.1.2023 της δυνατότητας ατελούς παραχώρησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 1
Παράταση δυνατότητας ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 65 ν. 4688/2020

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α' 101), παρατείνεται έως τις 15.1.2023 η προθεσμία περί της ατελούς παραχώρησης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Έως τις 15.1.2023, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου Δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α' 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α' 171). Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγματος του τετάρτου εδαφίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό».

Εγκύκλιος για τα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα και τα μέτρα covid στη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων.

Εγκύκλιο για τα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα και τα μέτρα covid στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών:

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Α. Άρθρο 41 του ν. 4954/2022 - Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4954/2022, καθορίζεται η διαδικασία με την οποία οι σύμβουλοι επικεφαλής δημοτικής παράταξης έχουν το δικαίωμα να προτείνουν τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης, με επείγοντα θέματα, πριν τη δημοσίευση τηςπρόσκλησης προς το δημοτικό συμβούλιο, καθώς και η διαδικασία λήψης σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις: «7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής.
 
Οι σύμβουλοι επικεφαλής δημοτικής παράταξης έχουν το δικαίωμα δύο (2) μέρες προ της δημοσίευσης της πρόσκλησης της παρ. 4 να προτείνουν τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης με επείγοντα θέματα, τα οποία ο πρόεδρος δύναται να εντάξει στα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
Αν ο πρόεδρος δεν εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων αυτών το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται από την πλειοψηφία των παρόντων μελών του μετά από το πέρας της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μπορεί είτε να λάβει απόφαση συζήτησης και λήψης απόφασης επί των θεμάτων αυτών είτε να αναβάλει τη συζήτηση αυτών για ειδική συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται εντός των δεκαπέντε (15) επόμενων ημερών από την ολοκλήρωση της τακτικής του συνεδρίασης. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.». Σημειώνεται ότι η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων ξεκινά από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι την 09-07-2022.
 
Β. Άρθρο 78 του ν. 4954/2022 - Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 78 του ν. 4954/2022, κατά το διάστημα ισχύος τωνμέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης
φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:
 
α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
γ) είτε δια ζώσης,
δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.
Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
 
Σημειώνεται ότι η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων ξεκινά από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι την 09-07-2022.
 
Γ. Άρθρο 74 του ν. 4954/2022 - Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης– Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν.4700/2020.
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4954/2022, μέχρι 31.12.2022 συνεχίζεται η παροχή διοικητικής υποστήριξης των οριζόμενων στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στους δήμους. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4147/2013 (Α’ 98), συνεχίζει να ισχύει.
 
Οι διατάξεις του νέου άρθρου 74 του ν. 4954/2022 ισχύουν από την 31η Μαΐου 2022.

Νομοσχέδιο καταργεί το έκτακτο νομικό πλαίσιο της πανδημίας, για τον τρόπο λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους.

Με το σχέδιο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: "Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα", που κατατέθηκε στη Βουλή, καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το άρθρο του νομοσχεδίου:


Άρθρο 48
Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), περί τρόπου λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων
τους, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Το άρθρο που καταργείται:

Άρθρο 10.
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών γ) είτε δια ζώσης δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, που ήδη έλαβαν χώρα με έναν από τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται νόμιμες.

Στον πίνακα των προσωρινών δικαιούχων, η πρόταση του Δήμου Αίγινας για την εκπόνηση "Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Σ.Α.Π.

Σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα 1 Ιουνίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ συζητήθηκε η ένταξη προτάσεων για την πρόσκληση "Σχέδια αστικής προσβασιμότητας" (Σ.Α.Π.)".

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Συνολικά 258 δήμοι καθορίστηκαν ως προσωρινοί δικαιούχοι, ανάμεσα στους οποίους και ο Δήμος Αίγινας με το ποσό των 37.200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μετά την εξέταση των υποβλητέων δικαιολογητικών το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στον καθορισμό των Δήμων ως "οριστικών δικαιούχων" και στην αποδέσμευση του τελικού ποσού χρηματοδότησης.

Το θέμα της υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο, για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αίγινας, συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή συζητήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 18 Μαΐου 2022.

Στις 8 Οκτωβρίου 2023 οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Βουλή- Επίκαιρες Ερωτήσεις – Στ. Πέτσας: Οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνουν στις 8 Οκτωβρίου 2023 - Η ξεκάθαρη απάντησή μας έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ.

Στην διάψευση της φημολογίας περί ενδεχόμενης παράτασης της ημερομηνίας διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών, προχώρησε σήμερα και από την Βουλή, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Ο κ. Πέτσας τόνισε πως «η τοποθέτηση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη και ουδέποτε εξετάστηκε κάποιο θέμα μετάθεσης του χρόνου των αυτοδιοικητικών εκλογών». Ο ίδιος υπογράμμισε πως «ισχύει ο νόμος 4804/2021, όπου στο άρθρο 5 παρ. 2, προβλέπει ότι οι δημοτικές εκλογές διεξάγονται την δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου, του πέμπτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου» και «στην παράγραφο 2 του άρθρου 43 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι οι περιφερειακές εκλογές, γίνονται την ίδια ημέρα με την διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών. 'Αρα, οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 8 Οκτωβρίου 2023».

Παράλληλα, ο κ. Πέτσας επισήμανε ότι αυτά τα έχει αναφέρει και στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με την ΚΕΔΕ, στις 18 Μαΐου 2022 και εκδόθηκε σχετικό δελτίο Τύπου που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης, είπε πως χαίρεται που έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και το υπουργείο Εσωτερικών και αποσαφηνίζει το θέμα αυτό, καθώς όλοι οι αυτοδιοικητικοί μας θέτουν το ερώτημα, εάν δηλαδή εξετάζετε την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής των αυτοδιοκητικών εκλογών. Δεν ξέρω, είπε ο βουλευτής, από πού βγήκε αυτή η φημολογία και διακινήθηκε, αλλά ένας δεύτερος λόγος που οφείλαμε να προβούμε σε αυτή την επίκαιρη ερώτηση είναι γιατί ανησυχούμε, καθώς «αποτελεί πλέον πρακτική της κυβέρνησης να προβαίνει σε αλλεπάλληλες εξωθεσμικές, αντισυνταγματικές διατάξεις για την αυτοδιοίκηση, εκ των οποίες πολλές βρίσκονται ως παραπομπές στην ολομέλεια του ΣτΕ, όπως αυτές για τις δημοτικές επιτροπές κλπ.».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας.

Δημοσιεύθηκε στις 3 Μαΐου 2022, το υπ’ Αριθ. Πρωτ. : 27901 – 28/04/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της Xώρας." Η εγκύκλιος αναφέρει τα ακόλουθα:

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Θέμα: Σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας

Όπως μας γνώρισε το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης του Υπουργείου με το Α.Π. Φ. 590/ΟΙΚ 181/2/21.12.2021 έγγραφό του, κατά την 6η Συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21.4.2021, ελήφθη ομόφωνα Απόφαση που αφορά σε όλο το φάσμα της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης της χώρας.
Στην εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκε η εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 2641/1998 (ΦΕΚ Α΄ 211) «Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις» σε ό,τι αφορά στη σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας, με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2641/1998 προβλέπεται ότι « 5. Για τις ανάγκες οργάνωσης, σχεδιασμού και προπαρασκευής της Π.ΑΜ.: α. ... β. …γ…. δ. Στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού συνιστάται Γραφείο Π.ΑΜ. .».
 
Επισημαίνεται ότι η σύσταση των Γραφείων Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α΄ βαθμού γίνεται ευθέως δια του ανωτέρω νόμου, συνεπώς δεν απαιτείται προς τούτο η τροποποίηση των οικείων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ΟΤΑ α΄ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς σας.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio στο κινητό σας με τις εφαρμογές της Tunein

Aegina Portal Talk Radio
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player για να ακούσετε: