Ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση

Ενημερωτικό ένθετο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal

Το νέο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027. Ποιοι είναι οι κεντρικοί άξονες χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής σχετικά, με τη διαδικασία έγκρισης του νέου Περιφερειακού Προγράμματος της Αττικής για την περίοδο 2021-2027, η οποία αναμένεται την άνοιξη του 2022, αναφέρεται, μεταξύ άλλων ότι:

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στις τεχνικές συναντήσεις για την παρουσίαση του Προγράμματος "Αττική 2021-2027" συμμετείχαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, εκπρόσωποι των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εκπρόσωποι των Επιτελικών Δομών των Υπουργείων.

Το νέο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027

Το νέο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, περιλαμβάνει μια πληθώρα παρεμβάσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, που είναι στη βούληση της Περιφέρειας να υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα, με τη βοήθεια, τη στήριξη και το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασικοί άξονες χρηματοδότησης, θα είναι:
 • 200 εκ. € για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας
 • 350 εκ. € για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή
 • 150 εκ. € για Βιώσιμα και «έξυπνα» μεταφορικά δίκτυα και για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
 • 600 εκ. € για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας
 • 300 εκ. € για την υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων
Βασικοί  στόχοι:
 • Η Προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με αιχμή την περιφερειακή στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης, αλλά και το Λυσιατρείο στην Ιερά οδό, το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε σε εκκολαπτήριο νεοφυών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς
 • Η Ανάδειξη των ωφελειών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση,
 • Η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης και απορροής ομβρίων υδάτων εντός του αστικού ιστού και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών.
 • Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια και ενεργοβόρες υποδομές.
 • Η Προστασία και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Αττικής και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, μέσω της αξιοποίησης καινοτομιών,
 • Η ενίσχυση του συστήματος υγείας με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
 • Η Ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής σε επιλεγμένες χωρικές ενότητες για την αποκατάσταση του παραγωγικού ιστού και την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Πρόσκληση στους Δήμους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για αγροτική οδοποιία.

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδόθηκε πρόσκληση με δυνητικούς δικαιούχους τους Δήμους, για τη Δράση "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις", στο Μέτρο 4: "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού", στο Υπομέντρο 4.3 "Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας".

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης:

Η χώρα μας χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη γεωμορφολογία της (ορεινοί όγκοι και νησιωτικός χαρακτήρας), καθώς επίσης και από τη διασπορά των αγροτικών της εκμεταλλεύσεων. Ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται δράση για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ), συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή την τσιμεντόστρωση.

Στο πλαίσιο της δράσης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών ή κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.).

Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου).

Οι προτεινόμενες πράξεις πρέπει να έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα των ενδιαφερόμενων Δήμων και να μην περιλαμβάνουν δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.

Για τις προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να υπάρχουν επικαιροποιημένα οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης, οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις καθώς και στοιχεία τεκμηρίωσης εξασφάλισης γης. Η σχετική μελέτη θα πρέπει να συμφωνεί με τις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ και την εγκύκλιο 41/18-11- 2005 (α.π. ΔΜΕΟ/α/ο/2006) του ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν Υπ.Υποδομών & Μεταφορών) για κατηγορίες οδού AV και AVI. Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα, σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων.


Παρατείνονται για άλλους 3 μήνες οι συμβάσεις των εργαζομένων ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) που προσελήφθησαν για τις ανάγκες της πανδημίας.

Παρατείνονται για άλλους 3 μήνες οι συμβάσεις των εργαζομένων ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) που προσελήφθησαν για τις ανάγκες της πανδημίας, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπ. Εσωτερικών Μ. Βορίδη προς τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.

Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παρακολούθησε την παρουσίαση του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς ήταν ανάμεσα στους 66 δημάρχους της Αττικής που συμμετείχαν στην παρουσίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα το απόγευμα η Περιφέρεια Αττικής, τους βασικούς άξονες και τους στόχους του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης των Αποβλήτων στην Αττική παρουσίασε σήμερα στους Δημάρχους και τους αιρετούς εκπροσώπους των Δήμων, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, σε ειδική ενημερωτική συζήτηση η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Κρίσιμο να εγκριθεί ο νέος ΠΕΣΔΑ έως την άνοιξη του 2022

Στο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης ο κ. Πατούλης δεσμεύθηκε ότι σε κανένα Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας της Αττικής δεν θα υπάρχει μονάδα καύσης, ενώ επισήμανε ότι είναι κρίσιμης σημασίας να έχει εγκριθεί ως την άνοιξη του 2022 ο νέος ΠΕΣΔΑ, για να μην υπάρξει κίνδυνος απώλειας κοινοτικών πόρων.  Παράλληλα υπογράμμισε πως στόχος της Διοίκησης είναι κάθε Περιφερειακή Ενότητα να έχει τη δική της μονάδα επεξεργασίας Βιοαποβλήτων και ξεκαθάρισε κατηγορηματικά πως οι νέες απαιτούμενες μονάδες θα χωροθετηθούν εκτός των ήδη αδειοδοτημένων Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ).

Νωρίτερα προχώρησε σε απολογισμό όλων των δράσεων που έχει κάνει η Περιφέρεια Αττικής τα τελευταία δύο χρόνια στη βάση του στρατηγικού σχεδίου που έχει διαμορφώσει, εστιάζοντας στα μετρήσιμα και ορατά αποτελέσματα των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί.

Στην εξειδίκευση των βασικών αξόνων του νέου Περιφερειακού Σχεδίου, προχώρησαν κατά τη συνέχεια της συζήτησης, οι ειδικοί μελετητές Δ. Μπούργκας, Α. Μαυρόπουλος και Γ. Μιχαλόπουλος.  

Οι βασικοί άξονες του Σχεδίου Δράσης μας

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Αττικής αφού επισήμανε πως η Αττική δεν έχει χρόνο για χάσιμο, λόγω του νέου αυστηρού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί αλλά και των θεσμικών αλλαγών που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, συνόψισε τους 3 βασικούς άξονες πάνω στους οποίους βασίζεται ο σχεδιασμός της Περιφέρειας στους εξής:

ΑΞΟΝΑΣ 1: Μεγάλη έμφαση στην ανακύκλωση και υποστήριξη των δήμων στο δύσκολο έργο της επίτευξης των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων.  

ΑΞΟΝΑΣ 2: Ανάπτυξη αποκεντρωμένου δικτύου διαχείρισης βιοαποβλήτων για να ελαφρύνουμε άμεσα το ΧΥΤΑ Φυλής εκτρέποντας εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αποβλήτων από την ταφή.

ΑΞΟΝΑΣ 3: Δημιουργία νέων υποδομών για να δρομολογηθεί με έργα και όχι με λόγια το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής.
Οι Στόχοι του νέου ΠΕΣΔΑ

Σε ότι αφορά το νέο ΠΕΣΔΑ ο κ. Πατούλης αφού υπογράμμισε πως θα εξαντληθεί κάθε περιθώριο διαβούλευσης με βασικό στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης, τόνισε πως ο σημερινός  περιφερειακός σχεδιασμός υπηρετεί συγκεκριμένους στόχους που είναι οι εξής:
 • Να μετατραπεί η Αττική από προβληματική περιοχή στη διαχείριση αποβλήτων σε περιφέρεια πρότυπο κυκλικής οικονομίας.
 • Να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο, δίκαιο, αποκεντρωμένο σχέδιο διαχείρισης βιοαποβλήτων , με πολλές μονάδες που θα εκτρέπουν εκατοντάδες χιλιάδες τόνους από τις ΜΕΑ και τους χώρους ταφής.
 • Να υποστηριχθούν με κάθε τρόπο οι Δήμοι για να επιτύχουν τους στόχους της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.
 •  Να ολοκληρωθεί το αναγκαίο δίκτυο υποδομών επεξεργασίας και να δρομολογηθεί το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής.
“Μαζί με τους Δήμους, με ρεαλισμό και δίκαιη κατανομή του βάρους της διαχείρισης, με στόχο αποκεντρωμένη διαχείριση και την κυκλική οικονομία” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όραμά μας κάθε Περιφερειακή Ενότητα να  έχει τη δική της μονάδα επεξεργασίας Βιοαποβλήτων

Προς αυτή την κατεύθυνση ο Περιφερειάρχης και αναφερόμενος στις νέες Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, ενημέρωσε τους Δημάρχους πως ήδη εκπονούνται οι σχετικές μελέτες και αναμένεται από το 2022 να αρχίσουν να δημοπρατούνται 10 - 15 αποκεντρωμένες μονάδες σε όλη την Περιφέρεια.

Όπως επισήμανε το θέμα των απαιτούμενων μονάδων επεξεργασίας αντιμετωπίζεται  σε μια καινούρια βάση.

«Το όραμά μας είναι, σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές εμπειρίες, η κάθε μία από τις 7 διακριτές Περιφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής Περιφέρειας Αττικής να έχει τη δική της μονάδα επεξεργασίας. Στα πλαίσια αυτά, η κάθε ενότητα θα έπρεπε να χωροθετήσει, κατά προτεραιότητα, εντός των γεωγραφικών ορίων της τη σχετική εγκατάσταση».  

Διευκρίνισε ωστόσο πως με δεδομένη την ιδιαιτερότητα της Αττικής αλλά λαμβάνοντας υπόψιν τα ρεαλιστικά δεδομένα σε περίπτωση που σε κάποια Περιφερειακή Ενότητα αποδεδειγμένα δεν μπορεί να βρεθεί κατάλληλος χώρος, τότε είναι εφικτή η εξυπηρέτηση από μονάδα επεξεργασίας σε συνεργασία με άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή μέρος άλλης ενότητας.

Δεσμευόμαστε πως οι νέες απαιτούμενες μονάδες θα χωροθετηθούν εκτός των ήδη αδειοδοτημένων ΟΕΔΑ

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως η Διοίκηση της Περιφέρειας στο σχεδιασμό της σε ό,τι αφορά στις Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων, δεσμεύεται για τα εξής:
 • ότι η ΟΕΔΑ Φυλής είναι ήδη κορεσμένη από δραστηριότητες
 • ότι η ΟΕΔΑ Γραμματικού θα υποδεχτεί αυστηρά και μόνο όσα απόβλητα προβλέπονται στις σχετικές αδειοδοτήσεις και τίποτα παραπάνω
 • ότι η υπό σχεδιασμό και αδειοδότηση ΟΕΔΑ Σχιστού θα υποδεχθεί αυστηρά και μόνο όσα απόβλητα προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά
"Δεν θα φιλοξενηθεί καμία νέα δραστηριότητα εντός των παραπάνω ΟΕΔΑ, δηλαδή οι νέες απαιτούμενες μονάδες θα χωροθετηθούν εκτός των ήδη αδειοδοτημένων ΟΕΔΑ αλλά και εκτός του υπό αδειοδότηση Σχιστού. Αυτή η προσέγγιση ικανοποιεί τόσο το κριτήριο της γειτνίασης όσο και την απαραίτητη περιβαλλοντική δικαιοσύνη στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων" σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Κυκλική Οικονομία θα έχει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των απορριμμάτων
 
Την έμφαση που δίνει ο νέος σχεδιασμός στην εισαγωγή της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης. Προς αυτή την κατεύθυνση τόνισε ότι προβλέπεται η δημιουργία 6 Πάρκων Κυκλικής Οικονομίας δηλαδή:
 • Το Δυτικό Πάρκο που θα προκύψει με αναβάθμιση και μετατροπή του ΕΜΑΚ σε πρότυπο πάρκο ανακύκλωσης
 • Το Πάρκο Πειραιά που χωροθετείται στο Σχιστό και θα εξυπηρετεί την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά
 • Το Βορειοανατολικό Πάρκο που χωροθετείται στο Γραμματικό και θα εξυπηρετεί μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
 • Το Βόρειο Πάρκο που θα εξυπηρετεί την Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα
 • Το Νοτιοανατολικό Πάρκο που θα εξυπηρετεί μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και μέρος του Νότιου Τομέα Αθηνών
 • Το Κεντρικό Πάρκο που θα εξυπηρετεί τον Κεντρικό Τομέα και μέρος του Νότιου Τομέα Αθηνών
"Έχουμε ήδη δρομολογήσει τις ενέργειες αδειοδότησης αλλά και το ΣΔΙΤ για το Πάρκο Πειραιά στο Σχιστό και το διαγωνισμό για το Γραμματικό, για το Κεντρικό Πάρκο έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία του ΣΔΙΤ και είναι υπό υλοποίηση οι μελέτες αναζήτησης χώρου και αδειοδότησης αυτού, ενώ δρομολογούνται τις επόμενες εβδομάδες και μελέτες αναζήτησης χώρου για μονάδα επεξεργασίας για το Βόρειο Πάρκο και το Νοτιοανατολικό Πάρκο", ανέφερε και πρόσθεσε:

Τελικό στοιχείο του νέου σχεδιασμού είναι η διαχείριση του υπολείμματος της επεξεργασίας. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού και του ΥΠΕΝ, τα υπολείμματα της επεξεργασίας θα μετατρέπονται σε δευτερογενές καύσιμο για χρήση από ενεργοβόρες βιομηχανίες, κυρίως από  τσιμεντάδικα ή/και θα οδηγούνται στις μονάδες αξιοποίησης υπολειμμάτων του άρθρου 63 του ν. 4819/2021 που σχεδιάζονται από το ΥΠΕΝ.

Απολογισμός Δράσεων Περιφέρειας Αττικής

Προχωρώντας σε απολογισμό των σημαντικών δράσεων που έχουν γίνει από την Περιφέρεια Αττικής ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως, μετά από σχεδόν 20 χρόνια απραξίας, τα τελευταία 2 χρόνια έγιναν πολλά και ουσιαστικά βήματα στο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Όπως επισήμανε η διοίκηση της Περιφέρειας παρέλαβε μία «απαράδεκτη» κατάσταση.

Εντός της επόμενης διετίας θα έχουμε τουλάχιστον διπλασιασμό των ποσοστών ανακύκλωσης στην Αττική

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε αρχικά στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης, υπογραμμίζοντας πως στις προτεραιότητες της διοίκησης ήταν και είναι η διευκόλυνση των Δήμων.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε:
 • Έχουμε προχωρήσει σε σχεδόν 50 προγραμματικές συμβάσεις συνεργασίας με άξονα την ανακύκλωση και τα βιοαπόβλητα
 • Χρηματοδοτήσαμε το σύνολο των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων και ήδη 46 από τα 66 έχουν παραδοθεί στον ΕΔΣΝΑ ενώ τα υπόλοιπα επικαιροποιούνται με βάση τις πρόσφατες απαιτήσεις του νόμου 4819/2021 που ψηφίστηκε τον φετινό Ιούλιο.
 • Έχουμε ήδη μοιράσει πάνω από 10.000 κάδους για την ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής στην πηγή.
 • Ολοκληρώσαμε το διαγωνισμό που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη διοίκηση και αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη 60 Κινητά Πράσινα Σημεία που κυκλοφορούν στην Αττική , συλλέγοντας υλικά και αντικείμενα προς ανακύκλωση.
 • Δρομολογήσαμε έγκαιρα το μεγαλύτερο διαγωνισμό εξοπλισμού ανακύκλωσης στην ΕΕ με Π/Υ άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Διαφάνεια και νομιμότητα σε όλα τα στάδια των αποφάσεων

Σε αυτό το σημείο ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε πως για 8 από τις 10 ομάδες προμηθειών που περιλαμβάνει ο εν λόγω διαγωνισμός οι διαδικασίες αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθούν, ενώ για δύο αναμένονται οι τελικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

"Αυτή η εξέλιξη είναι και η απάντηση στους ελάχιστους που ισχυρίζονται όλο αυτό τον καιρό ότι προωθούμε διαδικασίες με δεν διαθέτουν ούτε διαφάνεια, ούτε νομιμότητα. Και όλα αυτά με πλήρη χρηματοδότηση από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, χωρίς καμία επιβάρυνση των δήμων και των δημοτών. Οι πρώτες εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις ήδη ξεκινούν από το Δεκέμβριο του 2021 και οι υπόλοιπες αναμένονται εντός του 2022" σημείωσε.

Μάλιστα όπως ανέφερε, υπολογίζεται ότι με σωστή χρήση του εξοπλισμού από τους Δήμους, εντός της επόμενης διετίας θα έχουμε τουλάχιστον διπλασιασμό των ποσοστών ανακύκλωσης στην Αττική και κάλυψη του στόχου του 50% ανακύκλωσης το 2025.

Στόχος μας οι μικρές και αποκεντρωμένες μονάδες βιοαποβλήτων

Σε ότι αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των βιοαποβλήτων ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε πως στο σχεδιασμό της διοίκησης δεν προβλέπονται μεγάλες φαραωνικές μονάδες,αλλά αρκετές μικρότερες και αποκεντρωμένες, με στόχο να μειωθούν τα κόστη αλλά και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.  
«Υλοποιούμε το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή πρόγραμμα διαχείρισης βιοαποβλήτων στην Ευρώπη, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 300 νέες θέσεις εργασίας και να εξοικονομήσει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ από το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων, σε επίπεδο δήμων» ανέφερε και εστίασε στα σημαντικότερα βήματα που έχουν γίνει και είναι τα εξής:

Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει σε 48 δήμους:
 • 80 υπερσύγχρονα απορριμματοφόρα εξοπλισμένα με πλυντήριο κάδων για απόλυτη προστασία της δημόσιας υγείας
 • 9.000 καφέ κάδους για διακριτή συλλογή βιοαποβλήτων
 • Εντός του έτους αναμένεται να αρχίσει η διανομή άλλων 100 απορριμματοφόρων βιοαποβλήτων και περίπου 19.000 κάδων, η οποία θα ολοκληρωθεί την επόμενη χρονιά.
 • 28 δήμοι έχουν σήμερα τακτικά προγράμματα συλλογής βιοαποβλήτων, έναντι 2 δήμων τον Απρίλιο του 2020
 • Οι συλλεγόμενες ποσότητες έχουν ανέβει από περίπου 100 τόνους τον Μάιο του 2020 σε πάνω από 800 τόνους σε μηνιαία βάση σήμερα.
 • Ενώ κάποιοι Δήμοι, αν και παρέλαβαν εξοπλισμό, ακόμη δεν τον έχουν αξιοποιήσει. Κάτι που πρέπει να κάνουν σύντομα.
Τα αποτελέσματα δείχνουν μια σαφή ανοδική πορεία βελτίωσης στη διακριτή συλλογή βιοαποβλήτων, ωστόσο τα βήματα που απομένουν για να πιάσουμε το στόχο 40% εκτροπής βιοαποβλήτων είναι πολύ περισσότερα από αυτά που ήδη έγιναν.

Προχωρούν οι νέες Μονάδες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Ακολούθως ο κ. Πατούλης αφού επισήμανε πως από το 2001 έως σήμερα, δεν έχει δημιουργηθεί καμία νέα μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή, έχουν δρομολογηθεί μια σειρά από κινήσεις. Συγκεκριμένα:

Πρώτη κίνηση ήταν να προχωρήσουμε άμεσα στη δημοπράτηση του εκσυγχρονισμού του ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων και τη μετατροπή του σε Πράσινο Εργοστάσιο, ένα έργο Π/Υ 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ανάδοχος έχει ήδη εγκατασταθεί και οι σχετικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Δεύτερη κίνηση ήταν να δημοπρατήσουμε τη μονάδα επεξεργασίας των απορριμμάτων του Γραμματικού, Π/Υ 70 εκατομμυρίων ευρώ, εκπληρώνοντας τη νομική αλλά και πραγματική μας υποχρέωση για ολοκληρωμένη διαχείριση. Η μονάδα αυτή ήταν σε εκκρεμότητα πάνω από 4 έτη. Περιμένουμε άμεσα τις τελικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων και εκτιμούμε ότι εντός του 2022 θα αρχίσει η υλοποίηση του έργου.

Η τρίτη κίνηση ήταν να δημοπρατήσουμε δύο έργα ΣΔΙΤ, ένα για τις ανάγκες του Κεντρικού Τομέα (Π/Υ 386 εκ. ευρώ) και ένα για την εξυπηρέτηση της περιοχής του Πειραιά (Π/Υ 253,2 εκ. ευρώ). Για τα δύο έργα έχουν ήδη κατατεθεί οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος των υποψηφίων αναδόχων και σύντομα θα περάσουμε στην επόμενη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Μέχρι σήμερα, έχουμε δημοπρατηθεί 4 εργοστάσια ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων:

2 έργα 130 εκατομμυρίων ευρώ για υποδομές με τη μέθοδο των κλασσικών δημόσιων έργων και 2 έργα 640 εκατομμυρίων ευρώ για υποδομές, με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ.

Την επόμενη χρονιά οι Δήμοι δεν θα επιβαρυνθούν με τέλος ταφής  

Στο πλαίσιο της συζήτησης, με προτροπή του Περιφερειάρχη Αττικής έγινε παρέμβαση του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ Νίκου Χιωτάκη, με την οποία ξεκαθαρίστηκε ότι με βάση τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 38 / Ν. 4819, το τέλος ταφής θα επιβληθεί από 1-1-2022. Με δεδομένο ότι η τιμολόγηση των Δήμων από τον ΕΔΣΝΑ για τα απορρίμματά τους το 2022 θα γίνει με βάση τα απορρίμματα που έστειλαν στο ΧΥΤΑ Φυλής το 2020, δεν πρόκειται την επόμενη χρονιά οι Δήμοι να επιβαρυνθούν με τέλος ταφής.  

Στόχος μας να τερματιστεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης, υπογράμμισε πως τελικός στόχος είναι  με την ολοκλήρωση των περιφερειακών υποδομών επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων να τερματιστεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής και να υλοποιηθούν τα απαιτούμενα έργα αποκατάστασης.

"Σας καλώ λοιπόν όλους να συμμετάσχετε τόσο στη σημερινή συζήτηση όσο και στις διαδικασίες διαβούλευσης που θα ακολουθήσουν. Καμία ιδέα χαμένη, καμία πρόταση αναξιοποίητη, όλα πάνω στο τραπέζι με διαφάνεια, αποφασιστικότητα αλλά και ρεαλισμό διότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε από σήμερα ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά για να δώσουμε μόνιμη λύση, στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής" σημείωσε κλείνοντας.

Πρόσκληση στο "Φιλόδημος ΙΙ" για κατασκευή καταφυγίων αδέσποτων ζώων.

Στις 26 Οκτωβρίου το Aegina Portal είχε δημοσιεύσει την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την υπογραφή συνολικής χρηματοδότηση των Δήμων με το ποσό των 40 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση καταφυγίων, καθώς και για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Σήμερα δημοσιεύουμε την σχετική πρόσκληση που εντάσσεται στο πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ".

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Από το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) "Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "Άργος" και λοιπές διατάξεις".

Καλεί τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά την «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς - Εξοπλισμό για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»:

Α. Ως προς όλες τις επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 4 της παρούσας Πρόσκλησης, τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.

Β.
Αποκλειστικά ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.4 και 4.5 του άρθρου 4 της παρούσας Πρόσκλησης, τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και για λοιπό πάγιο εξοπλισμό που απαιτείται για την υλοποίηση από τους Δήμους των επιχειρησιακών
προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Βασικοί στόχοι είναι η δημιουργία και η βελτίωση των εν λόγω υποδομών και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021 ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων από τους Δήμους υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε
40.000.000,00 ευρώ (€). Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δυνητικό δικαιούχο διαμορφώνεται ως εξής:
2.1 Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο αίτησης, με το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται ανά κατηγορία δικαιούχων ως εξής:

Α. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση ως προς όλες τις επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 4 της παρούσας, ήτοι οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ μέχρι την δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης, μπορούν να περιλάβουν στην αίτησή τους έως δύο (2) κύρια υποέργα, με
προϋπολογισμό:

- Έως
300.000 ευρώ πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), για τις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.1 – 4.3 του άρθρου 4 της παρούσας Πρόσκλησης και
- Έως το ποσό που παρατίθεται ανά Δήμο στο Παράρτημα Ι της παρούσας για τις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.4 και 4.5 του άρθρου 4 της παρούσας Πρόσκλησης.

Για την κατανομή του ποσού ανά Δήμο στο Παράρτημα Ι της παρούσας, ελήφθησαν υπόψη ο μόνιμος πληθυσμός και η έκταση των Δήμων με συντελεστή 65% και 35% αντίστοιχα καθώς και ελάχιστο ποσό των 5.000,00€ και μέγιστο ποσό των 110.000,00€.

Β. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.4 και 4.5 του άρθρου 4 της παρούσας, ήτοι οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ, μπορούν να περιλάβουν στην αίτησή τους ένα (1) κύριο υποέργο με προϋπολογισμό έως το ποσό που παρατίθεται
ανά Δήμο στο Παράρτημα Ι της παρούσας.


2.2 Σε περιπτώσεις Συνδέσμων Δήμων, το ποσό της χρηματοδότησης της περ. Α’ της παρ. 2.1 δύναται να αυξηθεί μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας αύξησής του. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο ποσό της χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.1.-4.3. του άρθρου 4 της παρούσας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

2.3 Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ή των υποέργων της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά θα πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική
απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Επιλέξιμες δαπάνες είναι, κατά περίπτωση:
4.1. Κάθε είδους δαπάνη που αφορά την
κατασκευή, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς των Δήμων σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4830/2021, στην αναβάθμιση του εξοπλισμού και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς από τους Δήμους και στην προστασία των ζώων συντροφιάς.

Η κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνίσταται ιδίως:

α) στην εκ θεμελίων κατασκευή εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου Δήμων, ή σε μισθωμένο ή παραχωρημένο οικόπεδο στο Δήμο ή στον Σύνδεσμο Δήμων για τουλάχιστον 10 έτη,
β) στην διαμόρφωση και επισκευή υπάρχοντος/ων κτιρίου/ων, ιδιοκτησίας του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου Δήμων, ή μισθωμένο από τον Δήμο ή τον Σύνδεσμο Δήμων ή παραχωρημένο κτίριο/α για τουλάχιστον 10 έτη, γ) στην προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων σε ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση καταφυγίου (π.χ. για τη δημιουργία εγκατάστασης απομόνωσης ζώων σε περίπτωση
εμφάνισης λοιμώδους μεταδοτικού νοσήματος, εγκατάστασης αποθήκευσης και
  προετοιμασίας τροφής κλπ) ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί καταφυγίων και να καταστεί δυνατή η απόκτηση άδειας λειτουργίας του.

Όσον αφορά
την επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων καταφυγίων των Δήμων τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 του ν. 4830/2021, ενδεικτικά αναφέρονται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ήτοι αντικατάσταση σκεπής και δαπέδων, ενίσχυση της μόνωσης των κτιρίων ώστε να διασφαλίζεται η προστασία από τις ακραίες
καιρικές συνθήκες, η κατασκευή ιατρείου μικρών ζώων, η επέκταση του καταφυγίου με επισκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων (για παράδειγμα για να αυξηθεί η δυναμικότητά του), η βελτίωση χώρου παρασκευής και αποθήκευσης τροφής, η διαμόρφωση κατάλληλου χώρου για απομόνωση των ζώων (σε περίπτωση λοιμωδών νοσημάτων), η κατασκευή κατάλληλων υποδομών αποχέτευσης και
παροχέτευσης των όμβριων υδάτων της εγκατάστασης του καταφυγίου κλπ. 4.2. Κάθε είδους δαπάνη που αφορά την
εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις των καταφυγίων, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4830/2021. Ενδεικτικά αναφέρονται: τοποθέτηση αυτόματων ταϊστρών και ποτίστρων, εξοπλισμός ιατρείου μικρών ζώων, εξοπλισμός παρασκευής τροφής και
καθαρισμού σκευών και χώρων.

4.3. Κάθε είδους δαπάνη που αφορά
συναφείς με τις παραπάνω δράσεις σε εγκαταστάσεις καταφυγίων τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 του ν. 4830/2021 και στις οποίες περιλαμβάνονται:

α) Δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας ή και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ενδεικτικά αναφέρονται: αντικατάσταση καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που υποστηρίζεται από ΑΠΕ, ισοθερμικά καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση εγκαταστάσεων, προσθήκη μόνωσης στο κέλυφος, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Οι παρεμβάσεις πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου κατά δύο (2)
τουλάχιστον κατηγορίες, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Το σύνολο της δαπάνης για τις παραπάνω δράσεις δεν θα υπερβαίνει το 20% της συνολικά αιτούμενης δαπάνης από το Πρόγραμμα.
β) Δημιουργία παροχής πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης ή από άλλες πηγές και δημιουργία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (σε εκτός σχεδίου περιοχές).
γ) Αγορά οχημάτων περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς και του συνοδευτικού εξοπλισμού.
δ) Προμήθεια λοιπού συναφούς εξοπλισμού των καταφυγίων.
4.4. Η προμήθεια κατάλληλων αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς (scanners) με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρ. 14 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021. Οι αναγνώστες σήμανσης πρέπει να είναι συμβατοί με το πρότυπο ISO 11784 και να έχουν δυνατότητα σύνδεσης με κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα ή υπολογιστή τουλάχιστον μέσω Bluetooth ή άλλη παρόμοια τεχνολογία.
4.5. Η προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη συμμόρφωση των Δήμων με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον ν. 4830/2021.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Σταδίου 27, Αθήνα, Τ.Κ. 101 83

Η υποβολή μπορεί να γίνει, είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών. Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:
Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου των δικαιούχων περί αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για το έργο/προμήθεια εξ ολοκλήρου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.
Τεχνικό Δελτίο, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΙ της παρούσης).
Έκθεση τεκμηρίωσης της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου κατά δύο (2) τουλάχιστον κατηγορίες, εφόσον αιτούνται δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης
Υπεύθυνη δήλωση/ βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου ότι η διάρκεια του μισθωτηρίου συμβολαίου, σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου ή η διάρκεια της παραχώρησης σε περίπτωση απόφασης παραχώρησης των χώρων ή παραχωρητηρίου, είναι τουλάχιστον δέκα (10) έτη (από τον χρόνο υποβολής του και μετά).
Υπεύθυνη δήλωση από τον δικαιούχο ότι με τα αιτούμενα έργα διασφαλίζεται η συμμόρφωση του καταφυγίου με τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 του ν. 4830/2021.
Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η
31η Μαρτίου 2022.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Η αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης των αιτήσεων των δικαιούχων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η ανωτέρω Διεύθυνση, αφού ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση έργων και προμηθειών ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, όπως αυτές ισχύουν. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου
πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του Δικαιούχου. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών που αφορούν στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, και στον
εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησης στην παραπάνω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σύμβαση έργου/προμήθειας.

Πιστοποιημένο λογαριασμό, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου, τον ανάδοχο και τον εγκεκριμένο προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης ή σχετικά τιμολόγια με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
Τιμολόγιο αγοράς.
Πρωτόκολλα/ βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται.
Μισθωτήριο συμβόλαιο ή απόφαση παραχώρησης σε περίπτωση μίσθωσης ή
παραχώρησης οικοπέδου ή/και κτιρίου/ων διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών (από το
χρόνο υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης και μετά).
Φωτογραφία της ειδικής πινακίδας με τα στοιχεία του προγράμματος.
Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων συντάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και
Αναπτυξιακής Πολιτικής αίτημα χρηματοδότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων για την πληρωμή των δικαιούχων. Σε περίπτωση χρηματοδότησης από άλλη
πηγή θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών
χρηματοδότησης του δικαιούχου. Επισημαίνεται ότι στη χρηματοδότηση προβλέπεται
και το κόστος αγοράς της παραπάνω ειδικής πινακίδας. Επίσης επισημαίνεται ότι η
χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων.
Τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των έργων,
διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.


8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων της παρούσας Πρόσκλησης, οι δικαιούχοι
προβαίνουν σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση που αποστέλλεται
στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής.
Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής επεξεργάζεται τα παραπάνω
έγγραφα διενεργώντας, όπου απαιτείται, επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση
των στοιχείων των έργων.


Σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του προγράμματος, όπως αυτό διαπιστώνεται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής ή τα αρμόδια όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο του
ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν.Το ποσό της επιστροφής από τον υπόχρεο αποδίδεται από το ΤΠΔ στον προϋπολογισμό του ΠΔΕ ως έσοδο.
9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για επί
μέρους διατάξεις του Προγράμματος, εφόσον απαιτούνται, παρέχονται από τη
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.
Η Πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(
www.ypes.gr)

Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας.

Με την εγκύκλιο 732 που δημοσιεύθηκε χθες 21 Οκτωβρίου 2021, το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Α. Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης – Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 97 του ν.4842/2021 (Α΄190):
α) από 30 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 συνεχίζεται η παρεχόμενη διοικητική υποστήριξη για τις οριζόμενες στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους δήμους, όπως προβλέπεται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν.3852/2010.
β) η 1η Ιανουαρίου 2022 αποτελεί το νέο χρονικό σημείο έναρξης άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από τους δήμους που υποστηρίζονται διοικητικά.
γ) από 30 Σεπτεμβρίου 2021 η παρ. 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98), συνεχίζει
να ισχύει και η παράγραφος 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2022. Επισημαίνεται ότι, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα της τρίμηνης παράτασης, οι διοικητικά υποστηριζόμενοι δήμοι οφείλουν να ολοκληρώσουν τις αναληφθείσες  πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση όλων των εργαλείων που έχουν προβλεφθεί για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως για παράδειγμα συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας.

Β. Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης από τους Δήμους - Ελάχιστη στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης Παράλληλα με την κατά τα ανωτέρω πρόβλεψη συνέχισης παροχής διοικητικής υποστήριξης, σε δήμους που δεν έχουν επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής να ασκήσουν τις μεταβιβαζόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, μεταξύ των οποίων και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δόμησης, με τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4842/2021 (Α΄190) , οι οποίες τροποποιούν το άρθρο 97Α του
ν.3852/ 2010 (Α’ 87), προβλέπονται τα ακόλουθα:

α) Από την 1η Ιανουαρίου 2022 σε κάθε δήμο της χώρας συστήνεται και λειτουργεί Υπηρεσία Δόμησης.
β) Από την 1η Νοεμβρίου 2020 (σύμφωνα με το άρθρο 376 του ν. 4700/2020) στους δήμους που δεν διέθεταν Υπηρεσίες Δόμησης, δηλαδή στους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους, έχει ήδη συσταθεί, εκ του νόμου, Υπηρεσία Δόμησης σε επίπεδο Τμήματος.
γ) Από την 30η Σεπτεμβρίου 2021 οι, εκ του νόμου, συσταθείσες σε επίπεδο Τμήματος Υπηρεσίες δόμησης των διοικητικά υποστηριζόμενων δήμων μπορούν να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν, με τις προϋποθέσεις της κατ΄ ελάχιστο στελέχωσης που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010.

Οι προϋποθέσεις της κατ΄ελάχιστο στελέχωσης της Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Τμήματος, δεν ισχύουν σε περίπτωση έκδοσης του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α΄167). Η έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος οδηγεί σε κατάργηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010, σύμφωνα με την σχετική πρόβλεψη στην παρ. 8 του ίδιου άρθρου.

δ) Από την 30η Σεπτεμβρίου 2021 οι διοικητικά υποστηριζόμενοι δήμοι μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Δόμησης, με συμβάσεις διαδημοτικής και διαβαθμιδικής συνεργασίας, εφόσον η εκ του νόμου συσταθείσα Υπηρεσία δόμησης σε επίπεδο Τμήματος δεν είναι δυνατόν να στελεχωθεί με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 97 Α του ν. 3852/20101.
1 Άρθρο 97 Α παρ. 6 εδ. β του ν. 3852/20103
ε) Από την 1η Ιανουαρίου 2022, η πρόβλεψη της κατ΄ ελάχιστο στελέχωσης των Υπηρεσιών δόμησης σε επίπεδο Τμήματος, δεν κωλύει τη λειτουργία των Υπηρεσιών δόμησης των δήμων που ήδη ασκούν τις εν λόγω αρμοδιότητες.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio στο κινητό σας με τις εφαρμογές της Tunein

Aegina Portal Talk Radio
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player για να ακούσετε:

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.