Ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση

Ενημερωτικό ένθετο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η εγκύκλιος 98 του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2024, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έγγραφο για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σύγχρονο οδηγό για τον κανονισμό λειτουργίας του. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το δημοτικό συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο διοίκησης του δήμου, το οποίο διαθέτει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, αποφασίζει, δηλαδή, για όλα τα θέματα που δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο διοίκησης του δήμου. Η εύρυθμη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου είναι κρίσιμη, τόσο για την ποιότητα του διαλόγου και της διαβούλευσης που αναπτύσσεται στη διάρκεια των συνεδριάσεών του, όσο και για την ποιότητα των λαμβανομένων αποφάσεων. Στην παρούσα εγκύκλιο αναπτύσσεται μια σειρά θεμάτων που άπτονται όλων των πτυχών λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και καταβάλλεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του, καθώς και να παρουσιαστούν δόκιμοι τρόποι χειρισμού αυτών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στο εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο να αποφασίζει, εντός του οριοθετημένου πλαισίου νομιμότητας και βάσει του κανονισμού του, για τον ειδικότερο τρόπο λειτουργίας του.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το δημοτικό συμβούλιο έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα του δήμου εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημοτικής επιτροπής. Για θέματα, εξάλλου, ιδιαίτερα σοβαρά που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής, το δημοτικό συμβούλιο με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο τις σχετικές αρμοδιότητες. Επιπρόσθετα, το δημοτικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να λάβει απόφαση για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις της δημοτικής επιτροπής, αν μετά από δύο συνεχείς συνεδριάσεις η δημοτική επιτροπή δεν έχει απαρτία ή αν δε συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης. Επιπλέον, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στη δημοτική επιτροπή αρμοδιότητες σχετικά με το αντικείμενό της και αντιστρόφως, η δημοτική επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία των Δημοτικών Κοινοτήτων. Τα όργανα διοίκησης και οι αρμοδιότητές τους.

Με την εγκύκλιο 94 του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2024, παρουσιάζονται  διευκρινίσεις και πληροφορίες για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των δημοτικών κοινοτήτων. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πιο συγκεκριμένα, οι δημοτικές κοινότητες συνιστούν μονάδες δημοτικής αποκέντρωσης που λειτουργούν εντός του νομικού προσώπου του δήμου. Η λειτουργία τους θεμελιώνεται στην εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας, καθώς διαθέτουν δικά τους όργανα διοίκησης που εκλέγονται από το σώμα των δημοτών σε συγκεκριμένη εδαφική περιφέρεια του δήμου. Οι δημοτικές κοινότητες, ωστόσο, δεν αποτελούν αυτοτελείς διοικητικές οντότητες αλλά εντάσσονται στην οργανωτική δομή του δήμου, τα κεντρικά όργανα του οποίου (δήμαρχος, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική επιτροπή) είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, με αφορμή την έναρξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου (1/1/2024 – 31/12/2028) και την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών που εξελέγησαν κατά τις πρόσφατες εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, παρουσιάζονται  διευκρινίσεις και πληροφορίες για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των δημοτικών κοινοτήτων. 

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

Τι θα ισχύσει για τις Σχολικές Επιτροπές, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην εγκύκλιο 43 που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στις 16 Ιανουαρίου 2024, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο για τις σχολικές επιτροπές των Δήμων. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.


Οι σχολικές επιτροπές των δήμων που συστήθηκαν βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010, καταργούνται αυτοδικαίως την 29η.6.2024. Από την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου και μέχρι την κατάργησή τους, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Ομοίως, ισχύει το ίδιο πλαίσιο και μετά την 30η.6.2024, για όσες σχολικές επιτροπές διατηρηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023. 

Συνακόλουθα, για τη διοίκηση και λειτουργία των προαναφερόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ.63967/2019 (Β΄ 3537) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, η οποία τροποποίησε την αντίστοιχη με υπ’ αρ. 8440/2011 υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄ 318).

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τη διοίκηση των σχολικών επιτροπών ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 της ανωτέρω υπ’ αρ. 63967/2019 (Β΄ 3537) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄134) περί ορισμού μελών διοίκησης νομικών προσώπων δήμων και περιφερειών καταργήθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, οι σχολικές επιτροπές διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:

-Δύο διευθυντές/ διευθύντριες, εκ των πέντε (5) αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

-Μία/ ένας εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

-Μία/ ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.

-Μία/ ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.

Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.».

Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την ως άνω υπουργική απόφαση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, ως προς τον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου και, ιδίως, ως προς τη συμμετοχή του δημάρχου (ο οποίος καθίσταται αυτοδικαίως πρόεδρος, εφόσον ορισθεί μέλος) και των δημοτικών συμβούλων (βάσει της προβλεπόμενης στο άρθρο 240 του ΚΔΚ υποχρεωτικής συμμετοχή συμβούλου/ων της μειοψηφίας).

Υπουργείο Εσωτερικών. Οργάνωση αρμοδιοτήτων των Δήμων μετά την κατάργηση των ν.π.δ.δ. και των κοινωφελών επιχειρήσεων.

Οργάνωση αρμοδιοτήτων των Δήμων μετά την την κατάργηση των ν.π.δ.δ. και των κοινωφελών επιχειρήσεων. 


Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.


Με την παρούσα εγκύκλιο, αποτυπώνεται η οργανωτική αναδιάρθρωση των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που επέφερε ο ν. 5056/2023 (Α’ 163), και συγκεκριμένα το Μέρος Γ΄ αυτού. Ειδικότερα, παρέχονται πληροφορίες και αναλυτικές διευκρινήσεις για θέματα που άπτονται της ανάληψης και άσκησης των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων δημοτικών νομικών προσώπων από τις υπηρεσίες του οικείου δήμου, με απώτερο σκοπό την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία αυτών από 1ης Ιανουαρίου 2024.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.


Ορκωμοσία νέων Δημοτικών αρχών, αποποίηση εκλογής, αντικατάσταση και αναπλήρωση δημοτικών συμβούλων, συμβούλων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων .

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλιο 1275 - Α.Π.: 103635/1-12-2023 για την εγκατάσταση αιρετών δημοτικών αρχών. Ορκωμοσία νέων Δημοτικών αρχών, αποποίηση εκλογής, αντικατάσταση και αναπλήρωση δημοτικών συμβούλων, συμβούλων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Ο νομοθέτης επιβάλλει στα πρόσωπα που αναδείχθηκαν από τις εκλογές στα αιρετά αξιώματα του οικείου δήμου και δεν αποποιούνται την εκλογή τους, να εγκαθίστανται και να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, ευθύς, με την έναρξη της θητείας τους, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2024.

Η θητεία των δημοτικών αρχών είναι πενταετής. Για την επικείμενη δημοτική περίοδο, η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2024 και η θητεία τους θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2028.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ως άνω εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων, ο νομοθέτης προβλέπει την προηγούμενη ορκωμοσία των εκλεγέντων, με την οποία δεσμεύονται να διοικήσουν τον δήμο σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Η ορκωμοσία, επομένως, είναι πράξη εσωτερικής φύσης, που δηλώνει μία ηθική δέσμευση και δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη.

Οι υπόχρεοι σε ορκωμοσία, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα, είναι:

• ο Δήμαρχος,
• οι τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι,
• οι τακτικοί Σύμβουλοι των δημοτικών κοινοτήτων,
• οι Πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, όπως αυτοί αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι δεν καλείται για ορκωμοσία όποιος εξελέγη σε αιρετό αξίωμα του οικείου δήμου και εξέπεσε αυτού, λόγω οφειλής του προς τον δήμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4804/2021.
Η υποχρέωση της ορκωμοσίας επιβάλλεται, διότι ο νομοθέτης δεν δέχεται την εγκατάσταση και την επαγόμενη ανάληψη καθηκόντων, χωρίς να έχουν ήδη ορκισθεί οι εκλεγέντες. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, προβλέπει την αυτοδίκαιη έκπτωση (με διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α.)  αυτών που δεν συμμορφώνονται προς την υποχρέωση ορκωμοσίας εντός της νόμιμης προθεσμίας και, περαιτέρω, την κίνηση ταχείας διαδικασίας για την ορκωμοσία των αναπληρωματικών τους και την ανάληψη καθηκόντων από αυτούς. Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι ως άνω διατάξεις δεν αντιβαίνουν στις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας και της αναλογικότητας, ούτε σε άλλη συνταγματική διάταξη ή αρχή.

Σημειώνεται, επίσης, ότι κάθε δημοτική περίοδος και, συνεπώς, κάθε θητεία των αιρετών, είναι αυτοτελής.

Ως εκ τούτου, εάν κάποιοι αιρετοί έχουν επανεκλεγεί, ακόμη και στο ίδιο αξίωμα, που κατείχαν την προηγούμενη δημοτική περίοδο, τούτο δεν σημαίνει συνέχιση της θητείας τους, και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ορκιστούν εκ νέου, όπως οι λοιποί νεοεκλεγέντες αιρετοί.

Επίσης, αιρετός που τελεί σε κατάσταση αργίας κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, είτε λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής είτε λόγω δικαστικής καταδίκης, επανεκλεγόμενος ορκίζεται εκ νέου και, εν συνεχεία, τίθεται (εκ νέου) σε αργία με απόφαση του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ακόμη, σημειώνεται ότι, ήδη ορκισθείς σε αιρετό αξίωμα του δήμου, στην περίπτωση που καταλαμβάνει νέο αιρετό αξίωμα δεν ορκίζεται εκ νέου, καθόσον η δόση όρκου ανατρέχει στην άσκηση οποιουδήποτε αιρετού αξιώματος.
Επισημαίνεται ότι, όπου στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται ως αρμόδιο όργανο ο Επόπτης, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α., νοείται ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και µμεταφορά οργανικών µμονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήμους.

Δημοσιεύθηκε χθες 28 Νοεμβρίου 2023 η εγκύκλιος 1271, με θέμα την κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και µμεταφορά οργανικών µμονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήμους. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Εισαγωγικά

 

Σας γνωρίζουµε ότι δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 5056/2023 (Α΄163) «Αναµόρφωση του συστήµατος διακυβέρνησης Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, κατάργηση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου δήµων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονοµική και διοικητική διαχείριση οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθµιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθµών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», ο οποίος, στο ΜΕΡΟΣ Γ’, περιλαµβάνει σειρά διατάξεων για την κατάργηση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄ βαθµού, µε αντίστοιχη πρόβλεψη για τη µεταφορά του προσωπικού στον οικείο δήµο. 

Με τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις, επιλύονται ζητήµατα δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα, µεταξύ άλλων και λόγω υποστελέχωσης, συγκεντρώνοντας το ανθρώπινο δυναµικό στον οικείο δήµο. 

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στη δηµοτική αρχή, της βέλτιστης κατανοµής του µεταφερόµενου προσωπικού στις υπηρεσίες του δήµου, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για ορθολογική διαχείριση του προσωπικού, µέσω ενιαίου πλέον προγραµµατισµού προσλήψεων και ενιαίας κάλυψης θέσεων µε το σύστηµα κινητικότητας των υπαλλήλων, καθώς και µε την αξιοποίηση ενιαίας διαδικασίας επιλογής προϊσταµένων των οργανικών µονάδων. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η µεταφορά οργανικών µονάδων και προσωπικού στον οικείο δήµο, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη άσκηση των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων κατά το µεταβατικό στάδιο, που θα διανυθεί, µέχρι την τροποποίηση του ΟΕΥ του δήµου. 

Ειδικότερα, µε τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 29 του ν. 5056/2023 (Α΄163), προβλέπεται ότι το σύνολο του υφιστάµενου προσωπικού των καταργούµενων νοµικών προσώπων µεταφέρεται στον «µητρικό» δήµο, διατηρώντας την ίδια εργασιακή σχέση και µάλιστα λαµβάνεται µέριµνα και για την ολοκλήρωση των εκκρεµών διαδικασιών προσλήψεων και µετατάξεων, προς ενίσχυση των υπηρεσιών του δήµου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές ρυθµίσεις, καθώς και τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη µεταφορά του προσωπικού, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νόµου.

Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 5056/2023 (Α΄163) «2.α. Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου, οι νοµικοί σύµβουλοι και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής, που απασχολούνται στα νοµικά πρόσωπα που καταργούνται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του δήµου και παρέχει τις υπηρεσίες του µε την ίδια σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής. Συµβάσεις µίσθωσης έργου συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον δήµο µέχρι τη λήξη τους.

β. Το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου κατατάσσεται σε αντίστοιχες µε αυτές που ήδη κατείχε, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συστήνονται αυτοδικαίως.

Επιπλέον, συστήνονται αυτοδικαίως οι οργανικές θέσεις των νοµικών προσώπων που καταργούνται, για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή προκήρυξη σύµφωνα µε τον ν. 2643/1998 (Α’ 220) περί µέριµνας για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών ή των οποίων έχει εγκριθεί η κάλυψη στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων ή για τις οποίες εκκρεµεί διαδικασία µετάταξης. Οι θέσεις των προηγούµενων εδαφίων συστήνονται επιπλέον των υφιστάµενων θέσεων του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας του οικείου δήµου.

Οι προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται καταργούνται κατά την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Η κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις που συστήνονται µε την παρούσα γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου του δήµου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο έως την

31η.1.2024 και ισχύει από την 1η.1.2024 για όλες τις έννοµες συνέπειες.

γ. Το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή µετακίνηση δυνάµει του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) στα νοµικά πρόσωπα που καταργούνται µε το παρόν άρθρο συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον οικείο δήµο µέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή µετακίνησης. Οµοίως, προσωπικό που έχει αποσπαστεί ή µετακινηθεί δυνάµει του άρθρου 15 του ν. 4257/2014, από τα ως άνω νοµικά πρόσωπα, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον φορέα υποδοχής µέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή µετακίνησης.

δ. Εντός έξι (6) µηνών από την κατάργηση των ως άνω νοµικών προσώπων, οι οικείοι δήµοι τροποποιούν τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας τους σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007 (Α’ 143)]. Η προβλεπόµενη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων παρέχεται εντός είκοσι πέντε (25) ηµερών, άλλως τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί. Μέχρι την ως άνω τροποποίηση του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας, µε απόφαση του οικείου δηµάρχου ορίζεται ότι ο δήµος εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούµενου νοµικού προσώπου και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσε,

α) είτε µε τις υφιστάµενες οργανικές µονάδες του δήµου,

β)είτε µε τις οργανικές µονάδες των καταργούµενων νοµικών προσώπων, οι οποίες µέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας υπάγονται απευθείας στον δήµαρχο ή σε αντιδήµαρχο που αυτός ορίζει».

Πεδίο εφαρµογής

Στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων αυτών εµπίπτουν: 

  • το µόνιµο προσωπικό,
  • το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
  • το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
  • οι νοµικοί σύµβουλοι και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής,

 των νοµικών προσώπων που καταργούνται. Το ανωτέρω προσωπικό καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του δήµου από 1-1-2024, παρέχοντας τις υπηρεσίες του µε την ίδια σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής.  Από την ίδια ηµεροµηνία, οι συµβάσεις µίσθωσης έργου συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον δήµο, µέχρι τη λήξη τους.

Σύσταση θέσεων  και κατάταξη προσωπικού

Το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, µε αυτές που ήδη κατείχε στο καταργούµενο νοµικό πρόσωπο, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, οι οποίες συστήνονται στον οικείο δήµο αυτοδικαίως, δηλαδή εκ του νόµου. 

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 168 ΚΚ∆ΚΥ, οργανικές θέσεις για το προσωπικό Ι∆ΑΧ προβλέπονται µόνο για το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό και τους µουσικούς. Εποµένως, δεν νοείται πρόβλεψη οργανικών θέσεων Ι∆ΑΧ για προσωπικό άλλων κλαδοειδικοτήτων. 

Για την κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις, εκδίδεται απόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου του δήµου (δηλαδή του νέου ∆ηµάρχου), η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς την µέριµνα του Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, το αργότερο έως την 31η.1.2024 και ισχύει από την 1η.1.2024 για όλες τις έννοµες συνέπειες.

Επειδή για την έκδοση της πράξης κατάταξης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δηµοσίευση σε ΦΕΚ της πράξης διαπίστωσης της κατάργησης του νοµικού προσώπου, η δε προθεσµία για την έκδοση των ανωτέρω πράξεων είναι κοινή και λήγει 31-1-2024, παρακαλούνται οι εµπλεκόµενοι φορείς (Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και δήµοι) να προγραµµατίσουν εγκαίρως τις ενέργειές τους, προκειµένου να τηρηθεί η ως άνω προθεσµία. 

Ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το µεταφερόµενο προσωπικό διέπεται, το µεν µόνιµο από τις διατάξεις του πρώτου µέρους, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις διατάξεις του δευτέρου µέρους του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚ∆ΚΥ ν. 3584/2007, όπως ισχύει).

 Οι νοµικοί σύµβουλοι και δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 165 και 167 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚ∆ΚΥ ν. 3584/2007, όπως ισχύει) και τις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν.4194/2013, όπως ισχύει).

Πέραν των θέσεων του µεταφερόµενου προσωπικού, συστήνονται επιπλέον στο δήµο, αυτοδικαίως, οι οργανικές θέσεις των καταργούµενων νοµικών προσώπων, οι οποίες εµπίπτουν στις εξής περιπτώσεις:  

  • έχει εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κάλυψή τους ή προκήρυξη σύµφωνα µε τον ν. 2643/1998 περί µέριµνας για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και εκκρεµεί ο διορισµός/πρόσληψη,
  • έχει εγκριθεί η κάλυψή τους, στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων των καταργούµενων νοµικών προσώπων και εκκρεµεί έκδοση προκήρυξης,
  • εκκρεµεί διαδικασία µετάταξης, σε οποιοδήποτε στάδιο µετά την υποβολή της αίτησης των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων.

Όλες οι προαναφερόµενες θέσεις, οργανικές και προσωποπαγείς, συστήνονται επιπλέον των υφιστάµενων θέσεων του ΟΕΥ του οικείου δήµου.

Προς τούτο, οι διοικητικές υπηρεσίες των καταργούµενων νοµικών προσώπων, θα πρέπει, άµεσα, να ενηµερώσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες του οικείου δήµου, τόσο για τις θέσεις του µεταφερόµενου προσωπικού, κατά σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, όσο και για την ύπαρξη θέσεων που εµπίπτουν στις προαναφερόµενες περιπτώσεις και εκκρεµεί η κάλυψή τους είτε µε διορισµό είτε µε µετάταξη, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία, κατά περίπτωση (ενδεικτικά: ονοµατεπώνυµο υπαλλήλου, σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, προκήρυξη κάλυψης, εγκριτική απόφαση προγραµµατισµού πρόσληψης, εκκρεµότητα µετάταξης).

Οι προσωποπαγείς θέσεις είτε µονίµου προσωπικού είτε προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καταργούνται κατά την, µε οποιονδήποτε τρόπο, αποχώρηση του υπαλλήλου. 

Προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή µετακίνηση

 

Παράλληλα, λαµβάνεται µέριµνα για το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση δυνάµει των διατάξεων του ΕΣΚ του ν.4440/2016 ή άλλων διατάξεων ή µε µετακίνηση, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 4257/2014, στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα, για το οποίο προβλέπεται ότι συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον οικείο δήµο, µέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή µετακίνησης.

Οµοίως, το προσωπικό που έχει αποσπαστεί ή µετακινηθεί από τα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα σε άλλους φορείς, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον φορέα υποδοχής, µέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή µετακίνησης.

Εννοείται ότι, το προσωπικό που ανήκει οργανικά στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα και υπηρετεί µε απόσπαση ή µετακίνηση στον οικείο δήµο, καθίσταται προσωπικό του δήµου από 1ης-1-2024, χωρίς άλλη διατύπωση. 

Τυχόν προσωπικό του δήµου που υπηρετεί µε απόσπαση  ή µετακίνηση στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα, επιστρέφει στην οργανική του θέση από την ίδια ηµεροµηνία. 

Το προσωπικό που ανήκει οργανικά στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα κατατάσσεται, σε κάθε περίπτωση, µε τη διαδικασία που αναλύθηκε ανωτέρω, σε αντίστοιχες θέσεις που συστήνονται αυτοδικαίως στον οικείο δήµο, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύουσα απόσπαση ή µετακίνηση, εφόσον συνεχίζεται κατά τα ανωτέρω.

Σχολικές Επιτροπές της παρ.2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010

Οι αρµοδιότητες των Ν.Π.∆.∆ «Σχολικές Επιτροπές» της παρ.2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 (Α’ 87) ασκούνται από τον οικείο δήµο από την 30η.6.2024 (άρθρο 28, παρ.1). Η ανωτέρω περιγραφόµενη διαδικασία περί µεταφοράς προσωπικού στο δήµο, εφαρµόζεται αναλόγως και στην περίπτωση µεταφοράς των αρµοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών στον οικείο δήµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 5056/2023, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Κοινωφελείς επιχειρήσεις δήµων

Οµοίως, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν.5056/2023, η ανωτέρω περιγραφόµενη διαδικασία µεταφοράς προσωπικού στο δήµο θα εφαρµοστεί και στην περίπτωση των καταργούµενων δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 252 του ∆ηµοτικού Κώδικα (ν.3463/2006 όπως ισχύει), καθώς και των διαδηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων της παρ.1 του άρθρου 156 του ν.4600/2019, ήτοι των διασπασµένων δήµων.   Στην περίπτωση των ως άνω διαδηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, το προσωπικό θα κατανεµηθεί στους οικείους δήµους ανάλογα µε τον πληθυσµό τους, µε απόφαση του οικείου Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που εκδίδεται µέχρι 31-1-2024, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.7θ του άρθρου 29. 

 Προσωπικό των επιχειρήσεων που έχει διοριστεί/προσληφθεί σε διευθυντικές θέσεις θα µεταφερθεί στον οικείο δήµο µε την κλαδοειδικότητά του όπως αυτή προκύπτει από το ισχύον Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο (π.δ.85/2022 όπως ισχύει), ώστε να εναρµονισθεί µε τα ισχύοντα για το προσωπικό των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ. 

 Υπενθυµίζεται εκ νέου ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 168 ΚΚ∆ΚΥ, οργανικές θέσεις για το προσωπικό Ι∆ΑΧ προβλέπονται µόνο για το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό και τους µουσικούς. Οι θέσεις λοιπών κλαδοειδικοτήτων, είτε αντιστοιχούν σε υπηρετούν προσωπικό είτε εκκρεµούν προς κάλυψη µέσω προκήρυξης κ.λπ., θα συσταθούν ως προσωποπαγείς. 

 Η προϋπηρεσία του προσωπικού λαµβάνεται υπόψη για κάθε συνέπεια, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ.2α και 7θ του άρθρου 29. 

 Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω δεν αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό των δηµοτικών περιφερειακών θεάτρων, καθώς οι συγκεκριµένες κοινωφελείς επιχειρήσεις, λόγω του ιδιάζοντος χαρακτήρα και έργου τους, έχουν εξαιρεθεί από τις διατάξεις του άρθρου 29 και δεν λύονται.  

Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου – Συµβασιούχοι µίσθωσης έργου – Λοιποί απασχολούµενοι στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, µε τις διατάξεις των άρθρων 27-29 του ν.5056/2023 λαµβάνεται µέριµνα για τη µεταφορά του συνόλου των απασχολούµενων στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα. 

 Έτσι, στον οικείο δήµο θα µεταφερθούν οι συµβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αλλά και οι συµβασιούχοι µίσθωσης έργου που απασχολούνται είτε στο πλαίσιο προγραµµάτων είτε µε τις κοινές διατάξεις. Προς τούτο, θα εκδοθεί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, µέχρι τις 31-1-2024, µε αναδροµική ισχύ από 1-1-2024. Στην πρώτη περίπτωση (συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα) οι δήµοι διατηρούν το δικαίωµα ανανέωσης/παράτασης των συµβάσεων κατά τις κείµενες διατάξεις, ενώ στη δεύτερη οι συµβάσεις συνεχίζονται µέχρι τη λήξη τους. Εγκρίσεις για την πρόσληψη νέων συµβασιούχων που έχουν ήδη χορηγηθεί στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα µπορούν να υλοποιηθούν από τους δήµους. 

 Σηµειώνεται ότι, τυχόν υπέρβαση του αριθµού των θέσεων Ι∆ΟΧ που προβλέπονται στους ΟΕΥ των δήµων κατά τις διατάξεις του άρθρου 205 ΚΚ∆ΚΥ λόγω της µεταφοράς του προσωπικού Ι∆ΟΧ των καταργούµενων νοµικών προσώπων δεν έχει καµία επίπτωση εν προκειµένω, καθώς πρόκειται για αρµοδιότητα και προσωπικό που µεταφέρεται εκ του νόµου. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιµο κατά την πρώτη τροποποίηση του ΟΕΥ να αυξηθεί αναλόγως ο αριθµός των θέσεων Ι∆ΟΧ.

 Τέλος, στους δήµους µεταφέρονται και οι απασχολούµενοι στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης (φοιτητές ΤΕΙ, ασκούµενοι δικηγόροι). 

Τροποποίηση Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµων

Εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από την κατάργηση των νοµικών προσώπων, οι δήµοι θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας τους, µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 όπως ισχύει), για την ένταξη των καταργούµενων υπηρεσιών και των θέσεων του προσωπικού τους στον οργανισµό του δήµου.

 Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να αυξηθεί και ο αριθµός των θέσεων Ι∆ΟΧ εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκτεθέντα.  

Επισηµαίνεται ότι, η προβλεπόµενη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, παρέχεται εντός είκοσι πέντε (25) ηµερών, άλλως τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί, σύµφωνα µε την ειδική ρύθµιση της παρ. 2 περ. δ του άρθρου 27 του ν. 5056/2023. 

Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών από 1-1-2024 και µέχρι την τροποποίηση του ΟΕΥ του δήµου

Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περ.δ της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.5056/2023, µέχρι την τροποποίηση του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας, ορίζεται, µε  απόφαση του οικείου δηµάρχου, ότι ο δήµος εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούµενου νοµικού προσώπου και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσε:

α) είτε µε τις υφιστάµενες οργανικές µονάδες του δήµου,

β) είτε µε τις οργανικές µονάδες των καταργούµενων νοµικών προσώπων.

Με σκοπό, δε, την απρόσκοπτη άσκηση των αρµοδιοτήτων των καταργούµενων νοµικών προσώπων από τον οικείο δήµο, από 1ης-1-2024 (άρθρο 27 παρ. 1) και δεδοµένης της αυτοδίκαιης µεταφοράς του προσωπικού τους, θα πρέπει οι διοικητικές υπηρεσίες των δήµων να µεριµνήσουν για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του νέου δηµάρχου, το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των επτά (7) ηµερών από την ηµέρα εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων του οικείου δηµάρχου.

Ø ∆ιευκρινίζονται, κατά περίπτωση, τα εξής:

Περίπτωση (α): Εφόσον επιλεγεί η άσκηση των αρµοδιοτήτων του καταργούµενου νοµικού προσώπου από τις υφιστάµενες οργανικές µονάδες του δήµου, θα πρέπει, αµέσως µετά την κατάταξη του προσωπικού κατά την παρ. 2β του άρθρου 27 του νόµου, να ακολουθήσει η τοποθέτησή του στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες του δήµου, κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών και η οµαλή µετάβαση στη νέα κατάσταση. 

Για το µεταβατικό διάστηµα µέχρι την τροποποίηση των οικείων οργανισµών εσωτερικής υπηρεσίας, επισηµαίνονται τα εξής:

  1. Εάν στις εν λόγω οργανικές µονάδες είναι τοποθετηµένοι προϊστάµενοι κατόπιν επιλογής, θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης τους.
  2. Εάν στις εν λόγω οργανικές µονάδες καθήκοντα ευθύνης ασκούν αναπληρωτές προϊστάµενοι, θα πρέπει, µετά την τοποθέτηση του προσωπικού του καταργούµενου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, να επανεξεταστούν οι προϋποθέσεις άσκησης των καθηκόντων ευθύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αναπλήρωσης του άρθρου 100 του ΚΚ∆ΚΥ, όπως ισχύουν, προκειµένου σε κάθε περίπτωση, να τηρείται η αρχή της νοµιµότητας.

Περίπτωση (β): Εφόσον επιλεγεί η άσκηση των αρµοδιοτήτων του καταργούµενου νοµικού προσώπου από τις υφιστάµενες οργανικές του µονάδες, εξυπακούεται ότι αυτές θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν µε την ίδια δοµή και στελέχωση, συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων ευθύνης των προϊσταµένων οργανικών µονάδων, όπως ίσχυαν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2023. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας του οικείου δήµου, οι µονάδες αυτές θα υπάγονται απευθείας στον δήµαρχο ή σε αντιδήµαρχο που αυτός θα ορίσει και οι προϊστάµενοι θα λαµβάνουν το προβλεπόµενο επίδοµα θέσης ευθύνης. 

 Σε κάθε περίπτωση, προκρίνεται να επιλεγεί η άσκηση οµοειδών αρµοδιοτήτων, ιδίως διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών, από τις υφιστάµενες οργανικές µονάδες του δήµου και να ακολουθήσει η τοποθέτηση του µεταφερόµενου προσωπικού που τις ασκεί, αντιστοίχως. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η οικονοµική υπηρεσία του καταργούµενου νοµικού προσώπου, οι υπάλληλοι της οποίας – επιφορτισµένοι καθώς είναι µε την εν γένει οικονοµική διοίκηση και διαχείριση του καταργούµενου νοµικού προσώπου (προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών, ταµίας, εκδότης χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής, κ.ά.) – θα πρέπει να ενταχθούν στην αντίστοιχη υπηρεσία του δήµου .

      

∆ιαδικασία τροποποίησης στην εφαρµογή της Απογραφής του Ανθρώπινου ∆υναµικού και στα Ψηφιακά Οργανογράµµατα των δήµων και των καταργούµενων νοµικών προσώπων αυτών στο

Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΜΑ∆Ε∆)

Η µεταφορά του προσωπικού και η σύσταση των, προς κάλυψη, θέσεων των καταργούµενων ΝΠ∆∆ και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήµων, στους τελευταίους, καθώς και η κατάργηση καθεαυτή των νοµικών προσώπων, βάσει των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023, πρέπει να αποτυπωθεί κατάλληλα στην απογραφή του ΜΑ∆Ε∆ και στα Ψηφιακά Οργανογράµµατα (Ψ.Ο) των φορέων, ύστερα από τη δηµοσίευση της πράξης του Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί διαπίστωσης κατάργησης των νοµικών προσώπων / επιχειρήσεων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η διαδικασία παρακολούθησης της δηµοσίευσης των ανωτέρω πράξεων, καθώς και τεχνικές οδηγίες για την αναπροσαρµογή των Ψ.Ο του άρθρου 16 του ν.4440/2016, και γενικότερα όλων των ζητηµάτων που αφορούν θέµατα του Μητρώου Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου (Απογραφή), θα δοθούν µε νεότερη εγκύκλιο. 

Τονίζεται ωστόσο ότι, τα υπό κατάργηση νοµικά πρόσωπα τα οποία εµφανίζουν θέσεις στο Ψ.Ο τους για τις οποίες δεν έχει ορισθεί η κατάσταση τους θα πρέπει άµεσα να µεριµνήσουν για τον προσδιορισµό της κατάστασής τους, εάν πρόκειται για θέσεις κενές ή κατειληµµένες, συνδέοντας στην περίπτωση αυτή κάθε υπάλληλο µε την οργανική θέση που κατέχει στο Ψ.Ο του.   

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, λαµβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα των ενεργειών, εφιστούµε την προσοχή σας για τις, κατά προτεραιότητα, ενέργειές σας και την πιστή τήρηση των τασσόµενων εκ του νόµου προθεσµιών, ώστε οι υπηρεσίες να λειτουργούν αποτελεσµατικά και να µην διαταραχθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδίως κατά το µεταβατικό στάδιο, µέχρι την τροποποίηση του οικείου ΟΕΥ.

Επισυνάπτεται    στο      παρόν            Υπόδειγµα      Πράξης           Κατάταξης     του µεταφερόµενου προσωπικού, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσαρµοστεί ανάλογα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε άµεσα τους ΟΤΑ α΄ βαθµού της χωρικής σας αρµοδιότητας, για την πιστή εφαρµογή των ανωτέρω. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png