Ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση

Ενημερωτικό ένθετο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal

Ορκωμοσία νέων Δημοτικών αρχών, αποποίηση εκλογής, αντικατάσταση και αναπλήρωση δημοτικών συμβούλων, συμβούλων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων .

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλιο 1275 - Α.Π.: 103635/1-12-2023 για την εγκατάσταση αιρετών δημοτικών αρχών. Ορκωμοσία νέων Δημοτικών αρχών, αποποίηση εκλογής, αντικατάσταση και αναπλήρωση δημοτικών συμβούλων, συμβούλων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Ο νομοθέτης επιβάλλει στα πρόσωπα που αναδείχθηκαν από τις εκλογές στα αιρετά αξιώματα του οικείου δήμου και δεν αποποιούνται την εκλογή τους, να εγκαθίστανται και να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, ευθύς, με την έναρξη της θητείας τους, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2024.

Η θητεία των δημοτικών αρχών είναι πενταετής. Για την επικείμενη δημοτική περίοδο, η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2024 και η θητεία τους θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2028.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ως άνω εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων, ο νομοθέτης προβλέπει την προηγούμενη ορκωμοσία των εκλεγέντων, με την οποία δεσμεύονται να διοικήσουν τον δήμο σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Η ορκωμοσία, επομένως, είναι πράξη εσωτερικής φύσης, που δηλώνει μία ηθική δέσμευση και δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη.

Οι υπόχρεοι σε ορκωμοσία, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα, είναι:

• ο Δήμαρχος,
• οι τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι,
• οι τακτικοί Σύμβουλοι των δημοτικών κοινοτήτων,
• οι Πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, όπως αυτοί αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι δεν καλείται για ορκωμοσία όποιος εξελέγη σε αιρετό αξίωμα του οικείου δήμου και εξέπεσε αυτού, λόγω οφειλής του προς τον δήμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4804/2021.
Η υποχρέωση της ορκωμοσίας επιβάλλεται, διότι ο νομοθέτης δεν δέχεται την εγκατάσταση και την επαγόμενη ανάληψη καθηκόντων, χωρίς να έχουν ήδη ορκισθεί οι εκλεγέντες. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, προβλέπει την αυτοδίκαιη έκπτωση (με διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α.)  αυτών που δεν συμμορφώνονται προς την υποχρέωση ορκωμοσίας εντός της νόμιμης προθεσμίας και, περαιτέρω, την κίνηση ταχείας διαδικασίας για την ορκωμοσία των αναπληρωματικών τους και την ανάληψη καθηκόντων από αυτούς. Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι ως άνω διατάξεις δεν αντιβαίνουν στις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας και της αναλογικότητας, ούτε σε άλλη συνταγματική διάταξη ή αρχή.

Σημειώνεται, επίσης, ότι κάθε δημοτική περίοδος και, συνεπώς, κάθε θητεία των αιρετών, είναι αυτοτελής.

Ως εκ τούτου, εάν κάποιοι αιρετοί έχουν επανεκλεγεί, ακόμη και στο ίδιο αξίωμα, που κατείχαν την προηγούμενη δημοτική περίοδο, τούτο δεν σημαίνει συνέχιση της θητείας τους, και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ορκιστούν εκ νέου, όπως οι λοιποί νεοεκλεγέντες αιρετοί.

Επίσης, αιρετός που τελεί σε κατάσταση αργίας κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, είτε λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής είτε λόγω δικαστικής καταδίκης, επανεκλεγόμενος ορκίζεται εκ νέου και, εν συνεχεία, τίθεται (εκ νέου) σε αργία με απόφαση του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ακόμη, σημειώνεται ότι, ήδη ορκισθείς σε αιρετό αξίωμα του δήμου, στην περίπτωση που καταλαμβάνει νέο αιρετό αξίωμα δεν ορκίζεται εκ νέου, καθόσον η δόση όρκου ανατρέχει στην άσκηση οποιουδήποτε αιρετού αξιώματος.
Επισημαίνεται ότι, όπου στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται ως αρμόδιο όργανο ο Επόπτης, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α., νοείται ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και µμεταφορά οργανικών µμονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήμους.

Δημοσιεύθηκε χθες 28 Νοεμβρίου 2023 η εγκύκλιος 1271, με θέμα την κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και µμεταφορά οργανικών µμονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήμους. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Εισαγωγικά

 

Σας γνωρίζουµε ότι δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 5056/2023 (Α΄163) «Αναµόρφωση του συστήµατος διακυβέρνησης Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, κατάργηση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου δήµων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονοµική και διοικητική διαχείριση οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθµιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθµών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», ο οποίος, στο ΜΕΡΟΣ Γ’, περιλαµβάνει σειρά διατάξεων για την κατάργηση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄ βαθµού, µε αντίστοιχη πρόβλεψη για τη µεταφορά του προσωπικού στον οικείο δήµο. 

Με τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις, επιλύονται ζητήµατα δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα, µεταξύ άλλων και λόγω υποστελέχωσης, συγκεντρώνοντας το ανθρώπινο δυναµικό στον οικείο δήµο. 

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στη δηµοτική αρχή, της βέλτιστης κατανοµής του µεταφερόµενου προσωπικού στις υπηρεσίες του δήµου, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για ορθολογική διαχείριση του προσωπικού, µέσω ενιαίου πλέον προγραµµατισµού προσλήψεων και ενιαίας κάλυψης θέσεων µε το σύστηµα κινητικότητας των υπαλλήλων, καθώς και µε την αξιοποίηση ενιαίας διαδικασίας επιλογής προϊσταµένων των οργανικών µονάδων. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η µεταφορά οργανικών µονάδων και προσωπικού στον οικείο δήµο, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη άσκηση των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων κατά το µεταβατικό στάδιο, που θα διανυθεί, µέχρι την τροποποίηση του ΟΕΥ του δήµου. 

Ειδικότερα, µε τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 29 του ν. 5056/2023 (Α΄163), προβλέπεται ότι το σύνολο του υφιστάµενου προσωπικού των καταργούµενων νοµικών προσώπων µεταφέρεται στον «µητρικό» δήµο, διατηρώντας την ίδια εργασιακή σχέση και µάλιστα λαµβάνεται µέριµνα και για την ολοκλήρωση των εκκρεµών διαδικασιών προσλήψεων και µετατάξεων, προς ενίσχυση των υπηρεσιών του δήµου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές ρυθµίσεις, καθώς και τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη µεταφορά του προσωπικού, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νόµου.

Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 5056/2023 (Α΄163) «2.α. Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου, οι νοµικοί σύµβουλοι και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής, που απασχολούνται στα νοµικά πρόσωπα που καταργούνται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του δήµου και παρέχει τις υπηρεσίες του µε την ίδια σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής. Συµβάσεις µίσθωσης έργου συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον δήµο µέχρι τη λήξη τους.

β. Το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου κατατάσσεται σε αντίστοιχες µε αυτές που ήδη κατείχε, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συστήνονται αυτοδικαίως.

Επιπλέον, συστήνονται αυτοδικαίως οι οργανικές θέσεις των νοµικών προσώπων που καταργούνται, για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή προκήρυξη σύµφωνα µε τον ν. 2643/1998 (Α’ 220) περί µέριµνας για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών ή των οποίων έχει εγκριθεί η κάλυψη στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων ή για τις οποίες εκκρεµεί διαδικασία µετάταξης. Οι θέσεις των προηγούµενων εδαφίων συστήνονται επιπλέον των υφιστάµενων θέσεων του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας του οικείου δήµου.

Οι προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται καταργούνται κατά την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Η κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις που συστήνονται µε την παρούσα γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου του δήµου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο έως την

31η.1.2024 και ισχύει από την 1η.1.2024 για όλες τις έννοµες συνέπειες.

γ. Το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή µετακίνηση δυνάµει του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) στα νοµικά πρόσωπα που καταργούνται µε το παρόν άρθρο συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον οικείο δήµο µέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή µετακίνησης. Οµοίως, προσωπικό που έχει αποσπαστεί ή µετακινηθεί δυνάµει του άρθρου 15 του ν. 4257/2014, από τα ως άνω νοµικά πρόσωπα, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον φορέα υποδοχής µέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή µετακίνησης.

δ. Εντός έξι (6) µηνών από την κατάργηση των ως άνω νοµικών προσώπων, οι οικείοι δήµοι τροποποιούν τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας τους σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007 (Α’ 143)]. Η προβλεπόµενη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων παρέχεται εντός είκοσι πέντε (25) ηµερών, άλλως τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί. Μέχρι την ως άνω τροποποίηση του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας, µε απόφαση του οικείου δηµάρχου ορίζεται ότι ο δήµος εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούµενου νοµικού προσώπου και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσε,

α) είτε µε τις υφιστάµενες οργανικές µονάδες του δήµου,

β)είτε µε τις οργανικές µονάδες των καταργούµενων νοµικών προσώπων, οι οποίες µέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας υπάγονται απευθείας στον δήµαρχο ή σε αντιδήµαρχο που αυτός ορίζει».

Πεδίο εφαρµογής

Στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων αυτών εµπίπτουν: 

 • το µόνιµο προσωπικό,
 • το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
 • το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
 • οι νοµικοί σύµβουλοι και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής,

 των νοµικών προσώπων που καταργούνται. Το ανωτέρω προσωπικό καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του δήµου από 1-1-2024, παρέχοντας τις υπηρεσίες του µε την ίδια σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής.  Από την ίδια ηµεροµηνία, οι συµβάσεις µίσθωσης έργου συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον δήµο, µέχρι τη λήξη τους.

Σύσταση θέσεων  και κατάταξη προσωπικού

Το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, µε αυτές που ήδη κατείχε στο καταργούµενο νοµικό πρόσωπο, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, οι οποίες συστήνονται στον οικείο δήµο αυτοδικαίως, δηλαδή εκ του νόµου. 

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 168 ΚΚ∆ΚΥ, οργανικές θέσεις για το προσωπικό Ι∆ΑΧ προβλέπονται µόνο για το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό και τους µουσικούς. Εποµένως, δεν νοείται πρόβλεψη οργανικών θέσεων Ι∆ΑΧ για προσωπικό άλλων κλαδοειδικοτήτων. 

Για την κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις, εκδίδεται απόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου του δήµου (δηλαδή του νέου ∆ηµάρχου), η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς την µέριµνα του Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, το αργότερο έως την 31η.1.2024 και ισχύει από την 1η.1.2024 για όλες τις έννοµες συνέπειες.

Επειδή για την έκδοση της πράξης κατάταξης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δηµοσίευση σε ΦΕΚ της πράξης διαπίστωσης της κατάργησης του νοµικού προσώπου, η δε προθεσµία για την έκδοση των ανωτέρω πράξεων είναι κοινή και λήγει 31-1-2024, παρακαλούνται οι εµπλεκόµενοι φορείς (Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και δήµοι) να προγραµµατίσουν εγκαίρως τις ενέργειές τους, προκειµένου να τηρηθεί η ως άνω προθεσµία. 

Ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το µεταφερόµενο προσωπικό διέπεται, το µεν µόνιµο από τις διατάξεις του πρώτου µέρους, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις διατάξεις του δευτέρου µέρους του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚ∆ΚΥ ν. 3584/2007, όπως ισχύει).

 Οι νοµικοί σύµβουλοι και δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 165 και 167 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚ∆ΚΥ ν. 3584/2007, όπως ισχύει) και τις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν.4194/2013, όπως ισχύει).

Πέραν των θέσεων του µεταφερόµενου προσωπικού, συστήνονται επιπλέον στο δήµο, αυτοδικαίως, οι οργανικές θέσεις των καταργούµενων νοµικών προσώπων, οι οποίες εµπίπτουν στις εξής περιπτώσεις:  

 • έχει εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κάλυψή τους ή προκήρυξη σύµφωνα µε τον ν. 2643/1998 περί µέριµνας για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και εκκρεµεί ο διορισµός/πρόσληψη,
 • έχει εγκριθεί η κάλυψή τους, στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων των καταργούµενων νοµικών προσώπων και εκκρεµεί έκδοση προκήρυξης,
 • εκκρεµεί διαδικασία µετάταξης, σε οποιοδήποτε στάδιο µετά την υποβολή της αίτησης των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων.

Όλες οι προαναφερόµενες θέσεις, οργανικές και προσωποπαγείς, συστήνονται επιπλέον των υφιστάµενων θέσεων του ΟΕΥ του οικείου δήµου.

Προς τούτο, οι διοικητικές υπηρεσίες των καταργούµενων νοµικών προσώπων, θα πρέπει, άµεσα, να ενηµερώσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες του οικείου δήµου, τόσο για τις θέσεις του µεταφερόµενου προσωπικού, κατά σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, όσο και για την ύπαρξη θέσεων που εµπίπτουν στις προαναφερόµενες περιπτώσεις και εκκρεµεί η κάλυψή τους είτε µε διορισµό είτε µε µετάταξη, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία, κατά περίπτωση (ενδεικτικά: ονοµατεπώνυµο υπαλλήλου, σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, προκήρυξη κάλυψης, εγκριτική απόφαση προγραµµατισµού πρόσληψης, εκκρεµότητα µετάταξης).

Οι προσωποπαγείς θέσεις είτε µονίµου προσωπικού είτε προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καταργούνται κατά την, µε οποιονδήποτε τρόπο, αποχώρηση του υπαλλήλου. 

Προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή µετακίνηση

 

Παράλληλα, λαµβάνεται µέριµνα για το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση δυνάµει των διατάξεων του ΕΣΚ του ν.4440/2016 ή άλλων διατάξεων ή µε µετακίνηση, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 4257/2014, στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα, για το οποίο προβλέπεται ότι συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον οικείο δήµο, µέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή µετακίνησης.

Οµοίως, το προσωπικό που έχει αποσπαστεί ή µετακινηθεί από τα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα σε άλλους φορείς, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον φορέα υποδοχής, µέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή µετακίνησης.

Εννοείται ότι, το προσωπικό που ανήκει οργανικά στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα και υπηρετεί µε απόσπαση ή µετακίνηση στον οικείο δήµο, καθίσταται προσωπικό του δήµου από 1ης-1-2024, χωρίς άλλη διατύπωση. 

Τυχόν προσωπικό του δήµου που υπηρετεί µε απόσπαση  ή µετακίνηση στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα, επιστρέφει στην οργανική του θέση από την ίδια ηµεροµηνία. 

Το προσωπικό που ανήκει οργανικά στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα κατατάσσεται, σε κάθε περίπτωση, µε τη διαδικασία που αναλύθηκε ανωτέρω, σε αντίστοιχες θέσεις που συστήνονται αυτοδικαίως στον οικείο δήµο, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύουσα απόσπαση ή µετακίνηση, εφόσον συνεχίζεται κατά τα ανωτέρω.

Σχολικές Επιτροπές της παρ.2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010

Οι αρµοδιότητες των Ν.Π.∆.∆ «Σχολικές Επιτροπές» της παρ.2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 (Α’ 87) ασκούνται από τον οικείο δήµο από την 30η.6.2024 (άρθρο 28, παρ.1). Η ανωτέρω περιγραφόµενη διαδικασία περί µεταφοράς προσωπικού στο δήµο, εφαρµόζεται αναλόγως και στην περίπτωση µεταφοράς των αρµοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών στον οικείο δήµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 5056/2023, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Κοινωφελείς επιχειρήσεις δήµων

Οµοίως, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν.5056/2023, η ανωτέρω περιγραφόµενη διαδικασία µεταφοράς προσωπικού στο δήµο θα εφαρµοστεί και στην περίπτωση των καταργούµενων δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 252 του ∆ηµοτικού Κώδικα (ν.3463/2006 όπως ισχύει), καθώς και των διαδηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων της παρ.1 του άρθρου 156 του ν.4600/2019, ήτοι των διασπασµένων δήµων.   Στην περίπτωση των ως άνω διαδηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, το προσωπικό θα κατανεµηθεί στους οικείους δήµους ανάλογα µε τον πληθυσµό τους, µε απόφαση του οικείου Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που εκδίδεται µέχρι 31-1-2024, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.7θ του άρθρου 29. 

 Προσωπικό των επιχειρήσεων που έχει διοριστεί/προσληφθεί σε διευθυντικές θέσεις θα µεταφερθεί στον οικείο δήµο µε την κλαδοειδικότητά του όπως αυτή προκύπτει από το ισχύον Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο (π.δ.85/2022 όπως ισχύει), ώστε να εναρµονισθεί µε τα ισχύοντα για το προσωπικό των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ. 

 Υπενθυµίζεται εκ νέου ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 168 ΚΚ∆ΚΥ, οργανικές θέσεις για το προσωπικό Ι∆ΑΧ προβλέπονται µόνο για το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό και τους µουσικούς. Οι θέσεις λοιπών κλαδοειδικοτήτων, είτε αντιστοιχούν σε υπηρετούν προσωπικό είτε εκκρεµούν προς κάλυψη µέσω προκήρυξης κ.λπ., θα συσταθούν ως προσωποπαγείς. 

 Η προϋπηρεσία του προσωπικού λαµβάνεται υπόψη για κάθε συνέπεια, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ.2α και 7θ του άρθρου 29. 

 Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω δεν αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό των δηµοτικών περιφερειακών θεάτρων, καθώς οι συγκεκριµένες κοινωφελείς επιχειρήσεις, λόγω του ιδιάζοντος χαρακτήρα και έργου τους, έχουν εξαιρεθεί από τις διατάξεις του άρθρου 29 και δεν λύονται.  

Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου – Συµβασιούχοι µίσθωσης έργου – Λοιποί απασχολούµενοι στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, µε τις διατάξεις των άρθρων 27-29 του ν.5056/2023 λαµβάνεται µέριµνα για τη µεταφορά του συνόλου των απασχολούµενων στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα. 

 Έτσι, στον οικείο δήµο θα µεταφερθούν οι συµβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αλλά και οι συµβασιούχοι µίσθωσης έργου που απασχολούνται είτε στο πλαίσιο προγραµµάτων είτε µε τις κοινές διατάξεις. Προς τούτο, θα εκδοθεί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, µέχρι τις 31-1-2024, µε αναδροµική ισχύ από 1-1-2024. Στην πρώτη περίπτωση (συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα) οι δήµοι διατηρούν το δικαίωµα ανανέωσης/παράτασης των συµβάσεων κατά τις κείµενες διατάξεις, ενώ στη δεύτερη οι συµβάσεις συνεχίζονται µέχρι τη λήξη τους. Εγκρίσεις για την πρόσληψη νέων συµβασιούχων που έχουν ήδη χορηγηθεί στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα µπορούν να υλοποιηθούν από τους δήµους. 

 Σηµειώνεται ότι, τυχόν υπέρβαση του αριθµού των θέσεων Ι∆ΟΧ που προβλέπονται στους ΟΕΥ των δήµων κατά τις διατάξεις του άρθρου 205 ΚΚ∆ΚΥ λόγω της µεταφοράς του προσωπικού Ι∆ΟΧ των καταργούµενων νοµικών προσώπων δεν έχει καµία επίπτωση εν προκειµένω, καθώς πρόκειται για αρµοδιότητα και προσωπικό που µεταφέρεται εκ του νόµου. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιµο κατά την πρώτη τροποποίηση του ΟΕΥ να αυξηθεί αναλόγως ο αριθµός των θέσεων Ι∆ΟΧ.

 Τέλος, στους δήµους µεταφέρονται και οι απασχολούµενοι στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης (φοιτητές ΤΕΙ, ασκούµενοι δικηγόροι). 

Τροποποίηση Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµων

Εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από την κατάργηση των νοµικών προσώπων, οι δήµοι θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας τους, µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 όπως ισχύει), για την ένταξη των καταργούµενων υπηρεσιών και των θέσεων του προσωπικού τους στον οργανισµό του δήµου.

 Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να αυξηθεί και ο αριθµός των θέσεων Ι∆ΟΧ εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκτεθέντα.  

Επισηµαίνεται ότι, η προβλεπόµενη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, παρέχεται εντός είκοσι πέντε (25) ηµερών, άλλως τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί, σύµφωνα µε την ειδική ρύθµιση της παρ. 2 περ. δ του άρθρου 27 του ν. 5056/2023. 

Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών από 1-1-2024 και µέχρι την τροποποίηση του ΟΕΥ του δήµου

Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περ.δ της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.5056/2023, µέχρι την τροποποίηση του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας, ορίζεται, µε  απόφαση του οικείου δηµάρχου, ότι ο δήµος εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούµενου νοµικού προσώπου και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσε:

α) είτε µε τις υφιστάµενες οργανικές µονάδες του δήµου,

β) είτε µε τις οργανικές µονάδες των καταργούµενων νοµικών προσώπων.

Με σκοπό, δε, την απρόσκοπτη άσκηση των αρµοδιοτήτων των καταργούµενων νοµικών προσώπων από τον οικείο δήµο, από 1ης-1-2024 (άρθρο 27 παρ. 1) και δεδοµένης της αυτοδίκαιης µεταφοράς του προσωπικού τους, θα πρέπει οι διοικητικές υπηρεσίες των δήµων να µεριµνήσουν για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του νέου δηµάρχου, το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των επτά (7) ηµερών από την ηµέρα εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων του οικείου δηµάρχου.

Ø ∆ιευκρινίζονται, κατά περίπτωση, τα εξής:

Περίπτωση (α): Εφόσον επιλεγεί η άσκηση των αρµοδιοτήτων του καταργούµενου νοµικού προσώπου από τις υφιστάµενες οργανικές µονάδες του δήµου, θα πρέπει, αµέσως µετά την κατάταξη του προσωπικού κατά την παρ. 2β του άρθρου 27 του νόµου, να ακολουθήσει η τοποθέτησή του στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες του δήµου, κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών και η οµαλή µετάβαση στη νέα κατάσταση. 

Για το µεταβατικό διάστηµα µέχρι την τροποποίηση των οικείων οργανισµών εσωτερικής υπηρεσίας, επισηµαίνονται τα εξής:

 1. Εάν στις εν λόγω οργανικές µονάδες είναι τοποθετηµένοι προϊστάµενοι κατόπιν επιλογής, θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης τους.
 2. Εάν στις εν λόγω οργανικές µονάδες καθήκοντα ευθύνης ασκούν αναπληρωτές προϊστάµενοι, θα πρέπει, µετά την τοποθέτηση του προσωπικού του καταργούµενου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, να επανεξεταστούν οι προϋποθέσεις άσκησης των καθηκόντων ευθύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αναπλήρωσης του άρθρου 100 του ΚΚ∆ΚΥ, όπως ισχύουν, προκειµένου σε κάθε περίπτωση, να τηρείται η αρχή της νοµιµότητας.

Περίπτωση (β): Εφόσον επιλεγεί η άσκηση των αρµοδιοτήτων του καταργούµενου νοµικού προσώπου από τις υφιστάµενες οργανικές του µονάδες, εξυπακούεται ότι αυτές θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν µε την ίδια δοµή και στελέχωση, συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων ευθύνης των προϊσταµένων οργανικών µονάδων, όπως ίσχυαν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2023. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας του οικείου δήµου, οι µονάδες αυτές θα υπάγονται απευθείας στον δήµαρχο ή σε αντιδήµαρχο που αυτός θα ορίσει και οι προϊστάµενοι θα λαµβάνουν το προβλεπόµενο επίδοµα θέσης ευθύνης. 

 Σε κάθε περίπτωση, προκρίνεται να επιλεγεί η άσκηση οµοειδών αρµοδιοτήτων, ιδίως διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών, από τις υφιστάµενες οργανικές µονάδες του δήµου και να ακολουθήσει η τοποθέτηση του µεταφερόµενου προσωπικού που τις ασκεί, αντιστοίχως. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η οικονοµική υπηρεσία του καταργούµενου νοµικού προσώπου, οι υπάλληλοι της οποίας – επιφορτισµένοι καθώς είναι µε την εν γένει οικονοµική διοίκηση και διαχείριση του καταργούµενου νοµικού προσώπου (προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών, ταµίας, εκδότης χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής, κ.ά.) – θα πρέπει να ενταχθούν στην αντίστοιχη υπηρεσία του δήµου .

      

∆ιαδικασία τροποποίησης στην εφαρµογή της Απογραφής του Ανθρώπινου ∆υναµικού και στα Ψηφιακά Οργανογράµµατα των δήµων και των καταργούµενων νοµικών προσώπων αυτών στο

Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΜΑ∆Ε∆)

Η µεταφορά του προσωπικού και η σύσταση των, προς κάλυψη, θέσεων των καταργούµενων ΝΠ∆∆ και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήµων, στους τελευταίους, καθώς και η κατάργηση καθεαυτή των νοµικών προσώπων, βάσει των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023, πρέπει να αποτυπωθεί κατάλληλα στην απογραφή του ΜΑ∆Ε∆ και στα Ψηφιακά Οργανογράµµατα (Ψ.Ο) των φορέων, ύστερα από τη δηµοσίευση της πράξης του Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί διαπίστωσης κατάργησης των νοµικών προσώπων / επιχειρήσεων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η διαδικασία παρακολούθησης της δηµοσίευσης των ανωτέρω πράξεων, καθώς και τεχνικές οδηγίες για την αναπροσαρµογή των Ψ.Ο του άρθρου 16 του ν.4440/2016, και γενικότερα όλων των ζητηµάτων που αφορούν θέµατα του Μητρώου Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου (Απογραφή), θα δοθούν µε νεότερη εγκύκλιο. 

Τονίζεται ωστόσο ότι, τα υπό κατάργηση νοµικά πρόσωπα τα οποία εµφανίζουν θέσεις στο Ψ.Ο τους για τις οποίες δεν έχει ορισθεί η κατάσταση τους θα πρέπει άµεσα να µεριµνήσουν για τον προσδιορισµό της κατάστασής τους, εάν πρόκειται για θέσεις κενές ή κατειληµµένες, συνδέοντας στην περίπτωση αυτή κάθε υπάλληλο µε την οργανική θέση που κατέχει στο Ψ.Ο του.   

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, λαµβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα των ενεργειών, εφιστούµε την προσοχή σας για τις, κατά προτεραιότητα, ενέργειές σας και την πιστή τήρηση των τασσόµενων εκ του νόµου προθεσµιών, ώστε οι υπηρεσίες να λειτουργούν αποτελεσµατικά και να µην διαταραχθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδίως κατά το µεταβατικό στάδιο, µέχρι την τροποποίηση του οικείου ΟΕΥ.

Επισυνάπτεται    στο      παρόν            Υπόδειγµα      Πράξης           Κατάταξης     του µεταφερόµενου προσωπικού, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσαρµοστεί ανάλογα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε άµεσα τους ΟΤΑ α΄ βαθµού της χωρικής σας αρµοδιότητας, για την πιστή εφαρµογή των ανωτέρω. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

Δημοσιεύθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εσωτερικών η εγκύκλιος: "Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5056/2023 (Α΄163) για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων και την κατάργηση των δημοτικών ν.π.δ.δ.".

Δημοσιεύθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εσωτερικών η εγκύκλιος 1237 Α.Π.: 94548/06-11-2023, με τίτλο: "Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5056/2023 (Α΄163) για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων και την κατάργηση των δημοτικών ν.π.δ.δ." Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5056/2023 (Α΄163) για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων και την κατάργηση των δημοτικών ν.π.δ.δ. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.


      

Εισαγωγή  

Με τις διατάξεις του ν. 5056/2023 (Α΄163) επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο σύστημα διακυβέρνησης των δήμων, με παρεμβάσεις στον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας των αιρετών οργάνων των δήμων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Οι αλλαγές αυτές, οι οποίες θα εφαρμοστούν από την έναρξη της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου[1],  συνδέονται κυρίως με:

 • την ανάγκη εναρμόνισης του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων με την εφαρμογή του νέου πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος που θεσπίστηκε με το ν. 4804/2021 (Α’ 90),
 • την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του τρόπου συγκρότησης και λειτουργίας των δημοτικών αρχών,
 • την κατάργηση της εκτελεστικής επιτροπής και της επιτροπής διαβούλευσης, καθώς και την αντικατάσταση της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, με ενοποίηση των αρμοδιοτήτων τους, σε ένα νέο όργανο, τη δημοτική επιτροπή,
 • την επέκταση της δημοτικής περιόδου από τα τέσσερα στα πέντε έτη,
 • τον εξορθολογισμό στην κατανομή της αυτοδιοικητικής ύλης, με την επαναφορά στο νομικό πρόσωπο του εκάστοτε δήμου αρμοδιοτήτων των 500 δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των πάνω από 600 σχολικών επιτροπών και των κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται.

Ειδικότερα, με την παρούσα εγκύκλιο παρέχεται ενημέρωση για τις βασικές αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 5056/2023, καθώς λεπτομερής ανάλυση θα ακολουθήσει με την έκδοση εξειδικευμένων εγκυκλίων, επί των ακόλουθων θεμάτων.

       Α. Σύστημα διακυβέρνησης δήμων  

       Άρθρο 3 – Ορισμός Αντιδημάρχων – Δημοσιότητα ορισμού  

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 5056/2023 επανακαθορίστηκε ο αριθμός των έμμισθων αντιδημάρχων, με μοναδικό πλέον κριτήριο την κατηγοριοποίηση των δήμων βάσει του πληθυσμού τους[2] και την κατάργηση του πρόσθετου κριτηρίου της προσαύξησης του αριθμού τους ανάλογα με τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων (πρώην Ο.Τ.Α.) που συνενώθηκαν το έτος 2011. 

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τους μικρούς δήμους έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους, στους οποίους ο αριθμός των αντιδημάρχων, παρά την εν γένει μείωση του αριθμού τους, εξακολουθεί να διατηρεί τον αριθμό των τριών (3) αντιδημάρχων. Για τις νησιωτικές δημοτικές κοινότητες παραμένει η πρόβλεψη του ορισμού ενός επιπλέον αντιδημάρχου ανά νησιωτική δημοτική κοινότητα. Σε αυτή την περίπτωση η κατάληψη της

θέσης λαμβάνει χώρα από τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του δήμαρχου που έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική δημοτική κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια.

Επιπλέον, με τις νέες διατάξεις οι αντιδήμαρχοι προέρχονται αποκλειστικά από την παράταξη του δημάρχου, στο πλαίσιο εναρμόνισης και προσαρμογής του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων με το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα, το οποίο εξασφαλίζει πλέον την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου και ισχυρή νομιμοποιητική βάση στην παράταξη του δημάρχου.  

Ως προς την απόφαση δε ορισμού και το χρόνο θητείας των αντιδημάρχων, με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται ότι ο ελάχιστος χρόνος της θητείας τους εξακολουθεί να είναι ετήσιος, μπορεί, όμως, η ανάκληση ορισμού τους να λάβει χώρα οποτεδήποτε με απόφαση του δημάρχου. 

Η απόφαση ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων για πρώτη φορά αποκτά νόμιμη υπόσταση και έχει έναρξη ισχύος μόνο με την ανάρτηση της απόφασης στον δικτυακό τόπο «Διαύγεια» σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΑ’ του Μέρους Α’ του ν.4727/2020 (Α’ 184) και στην ιστοσελίδα του δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, καταργείται οποιαδήποτε πρόβλεψη περί δημοσίευσης των σχετικών αποφάσεων σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού. 

       Άρθρο 4 - Προσαρμογή θητείας δημοτικού συμβουλίου λόγω πενταετούς δημοτικής περιόδου – απλοποίηση της εκλογής προεδρείου δημοτικού συμβουλίου  

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 5056/2023 προσαρμόζεται η θητεία του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου σε τριάντα (30) μήνες, λόγω της πενταετούς, πλέον, διάρκειας της δημοτικής περιόδου και απλοποιείται η διαδικασία εκλογής του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, με την κατάργηση της ενδοπαραταξιακής ψηφοφορίας για την ανάδειξη υποψηφίου από τις οικείες δικαιούμενες παρατάξεις.  

Ειδικότερα, για κάθε θέση του προεδρείου υποδεικνύεται, πλέον, ένας υποψήφιος από τον επικεφαλής κάθε παράταξης, στον οποίο δίδεται η εξουσία να δηλώσει το πρόσωπο του υποψηφίου, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση της παράταξής του. Η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει για την εκλογή των προτεινομένων υποψηφίων είναι για πρώτη φορά φανερή

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης εάν για κάθε αξίωμα δεν επιτευχθεί στην πρώτη ψηφοφορία εκλογή, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, αυτή επαναλαμβάνεται με την ίδια απαιτούμενη πλειοψηφία. Εάν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί εκλογή, διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία εκλέγεται ο δημοτικός σύμβουλος τον οποίο πρότεινε ο επικεφαλής της παράταξής του, υπό την προϋπόθεση ότι έλαβε τουλάχιστον τις ψήφους του ενός τετάρτου του όλου αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.  

Επιπρόσθετα, η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου ελέγχεται πλέον ως προς τη νομιμότητά της μόνο αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο εποπτικό όργανο.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία εκλογής νέου μέλους του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, εξαιτίας κένωσης θέσης, με τις νέες διατάξεις η σχετική διαδικασία συντομεύεται και η ειδική συνεδρίαση λαμβάνει χώρα μέσα σε τρεις ημέρες από την κένωση της θέσης. Στους λόγους κένωσης της θέσης για πρώτη φορά περιλαμβάνεται και η περίπτωση που το μέλος του προεδρείου τεθεί σε αργία, είτε μετά από επιβολή πειθαρχικής ποινής, είτε λόγω επιβολής του διοικητικού μέτρου της αργίας.  

       Άρθρο 5 - Μη επιτρεπτή διαγραφή του επικεφαλής της παράταξης - Μη επιτρεπτός

       ορισμός ή παραμονή αντιδημάρχου ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε  

Στις νέες διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 5056/2023 καθίσταται σαφές ότι δεν είναι δυνατή η διαγραφή του επικεφαλής μιας δημοτικής παράταξης από τα μέλη της, μεταξύ άλλων και του ίδιου του δημάρχου. Η διαγραφή αυτή δεν είναι δυνατή, καθώς ο επικεφαλής μιας δημοτικής παράταξης, ως αρχηγός του συνδυασμού, διαθέτει την άμεση λαϊκή νομιμοποίηση για την εφαρμογή του προγράμματος που εξήγγειλε, το οποίο και «εγκρίθηκε» από την τοπική κοινωνία διά της ψήφου.  

 Επιπλέον, για πρώτη φορά προβλέπεται ότι δημοτικός σύμβουλος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε χάνει τη θέση που κατείχε, λόγω της ιδιότητας του συμβούλου δημοτικής παράταξης, όχι μόνο σε πάσης φύσης συλλογικά όργανα, επιτροπές και συμβούλια του δήμου αλλά και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και σωματείων, εφόσον την ιδιότητα αυτή απέκτησε ή εκλέχτηκε σε αυτή ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι δημοτικός σύμβουλος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξη του δημάρχου δεν μπορεί να παραμείνει ή να οριστεί αντιδήμαρχος.

       Άρθρο 6 -Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη – Γνωστοποίηση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατεπείγουσα συνεδρίαση και συζήτηση

       εκτός ημερήσιας διάταξης

Με τις νέες διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/2023 διευκολύνεται η διαδικασία σύγκλησης και συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου με την εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων, όπως τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χρήση της ιστοσελίδας του δήμου και της τηλεδιάσκεψης και επέρχονται αλλαγές για την ενίσχυση της συμμετοχής των δημοτικών συμβούλων στη λήψη των αποφάσεων.     

Ειδικότερα, η υποχρέωση διεξαγωγής της συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου δια ζώσης περιορίζεται σε μία (1) φορά τον μήνα, καθώς η εμπειρία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο κατέδειξε ότι τα σύγχρονα μέσα τηλεδιάσκεψης διευκολύνουν τη διεξαγωγή συνεδριάσεων εξ αποστάσεως. Ειδικά στους νησιωτικούς και ορεινούς δήμους οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνουν χώρα χωρίς την υποχρέωση δια ζώσης διεξαγωγής τους, κατ’ ελάχιστο μία (1) φορά το μήνα.  

Επιπλέον, απαλείφεται η υποχρέωση ενημέρωσης των μελών του δημοτικού συμβουλίου με φυσικό τρόπο, καθώς η ηλεκτρονική ενημέρωση καθίσταται πλέον η συνήθης πρακτική που διευκολύνει την άμεση ενημέρωση όλων των μελών. Στο πλαίσιο αυτό η πρόκληση αναρτάται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του δήμου και κοινοποιείται στους συμβούλους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης. 

Όσον αφορά στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και την ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων για τα θέματα που θα συζητηθούν, για πρώτη φορά καθορίζεται ως υποχρεωτική ελάχιστη προθεσμία οι δύο (2) ημέρες για την ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων επί των εισηγήσεων των θεμάτων των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ικανός χρόνος ενημέρωσης και προετοιμασίας όλων των μελών του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη απόφασης.

Επίσης, με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των δημοτικών συμβούλων στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων προβλέπεται για πρώτη φορά η προϋπόθεση της αυξημένης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, τόσο για την έγκριση της συζήτησης για κατεπείγοντα θέματα όσο και για θέματα εκτός ημερησίας διάταξης. Οι δε σύμβουλοι επικεφαλής δημοτικής παράταξης έχουν το δικαίωμα δύο (2) ημέρες πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης να προτείνουν τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης με επείγοντα θέματα για έως ένα (1) θέμα ο καθένας, ώστε ο πρόεδρος να κρίνει στη συνέχεια την ένταξή τους στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Στο ίδιο πνεύμα και προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού συμβούλων στη λήψη των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, επανέρχεται η πρόβλεψη που θέτει ως βάση λήψης απόφασης η πλειοψηφία να υπολογίζεται επί των μελών της απαιτούμενης απαρτίας και όχι μόνο επί των πραγματικά παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου κατά την ψήφιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

Τέλος, με τις νέες διατάξεις καταργούνται οι ρυθμίσεις που είχαν εισαχθεί για την κυβερνησιμότητα των Ο.Τ.Α. μετά την εφαρμογή του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής. Στο πλαίσιο αυτό καταργείται η παραπομπή θεμάτων στην οικονομική ή επιτροπή ποιότητας ζωής σε περιπτώσεις αδυναμίας λήψης απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο μετά από δύο συνεδριάσεις.  

       Άρθρα 7  και 11 -  Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής -  Αποζημίωση

       συμμετοχής μελών δημοτικού συμβουλίου

α. Με τη νέα διάταξη του άρθρου 7 του ν. 5056/2023 εισάγεται μια ειδική αλλά μη αποφασιστικού χαρακτήρα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με σκοπό τον έλεγχο των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.  

Το δημοτικό συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε δύο (2) μήνες, προκειμένου για γίνει συζήτηση για τα θέματα που θέτουν οι δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Στην εν λόγω ειδική συνεδρίαση δεν λαμβάνεται κάποια απόφαση και επομένως δεν εφαρμόζονται διατάξεις σχετικές με την τήρηση των κανόνων της απαρτίας. 

Για τη συμμετοχή στη διμηνιαία ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής προβλέπεται αποζημίωση των μελών του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, πέραν της αποζημίωσης που λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους στις λοιπές συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. 

β.  Όσον αφορά στην αποζημίωση που δικαιούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, η αλλαγή αφορά στους δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται στους δήμους της περιφερειακής ενότητας νήσων της περιφέρειας Αττικής, για τους οποίους το ύψος της αποζημίωσης εναρμονίζεται με τον κανόνα που ισχύει για τους δημοτικούς συμβούλους των λοιπών νησιωτικών δήμων. Στο πλαίσιο αυτό το ύψος της αποζημίωσής τους διαμορφώνεται πλέον κατ’ ανώτατο όρο στα 55,57 ευρώ, εκτός και εάν η κατοικία τους απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη δημοτική κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του δήμου, όπου το ύψος της αποζημίωσης διαμορφώνεται κατ΄ ανώτατο όριο στα 38,89 ευρώ για κάθε συνεδρίαση και έως 4 συνεδριάσεις το μήνα.     

       Άρθρα 8, 9 και 53 - Συγκρότηση και εκλογή Δημοτικής Επιτροπής - Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής – Κατάργηση της εκτελεστικής επιτροπής και της επιτροπής διαβούλευσης 

α. Με τις νέες διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 5056/2023 προβλέπεται η συγκρότηση ενός νέου αιρετού συλλογικού οργάνου, της δημοτικής επιτροπής, η οποία θα ασκεί, από τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο, τις αρμοδιότητες της εκτελεστικής επιτροπής, της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής, οι οποίες από την 1 Ιανουαρίου 2024 καταργούνται.   

Στο νέο αυτό πλαίσιο η δημοτική επιτροπή αποτελεί πλέον ένα ολιγομελές -σε σχέση με τη μέχρι σήμερα σύνθεση της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής- αιρετό συλλογικό όργανο. 

Βασικά χαρακτηριστικά στη συγκρότηση της νέας δημοτικής επιτροπής, τα οποία συμβαδίζουν με την ισχυρή παρουσία της πλειοψηφούσας παράταξης στο δημοτικό συμβούλιο, είναι:  

 • η κατάργηση της πρόβλεψης των δύο (2) οριζόμενων μελών από τον δήμαρχο,
 • η κατάργηση της δυνατότητας των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων να λογίζονται ως ενιαία παράταξη και να δικαιούνται έδρα στη δημοτική επιτροπή, και
 • η προσαρμογή της θητείας της επιτροπής στην πενταετή, πλέον, διάρκεια της δημοτικής περιόδου,
 • η απλούστευση της διαδικασίας εκλογής των μελών της δημοτικής επιτροπής. Ειδικότερα, ο αριθμός των εκλεγομένων μελών από την παράταξη του δημάρχου και από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας, καθορίζονται εκ του νόμου, χωρίς τον υπολογισμό εκλογικού μέτρου.

Τα υποψήφια μέλη της δημοτικής επιτροπής δεν εκλέγονται από το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου αλλά από τα μέλη της αντίστοιχης παράταξης που τα πρότεινε. Οι σύμβουλοι της παράταξης πλειοψηφίας ψηφίζουν μόνο τους υποψηφίους που προτείνει η παράταξη της πλειοψηφίας και αντίστοιχα οι σύμβουλοι του συνόλου των παρατάξεων της μειοψηφίας ψηφίζουν μόνο τους υποψηφίους που προτείνουν οι παρατάξεις της μειοψηφίας συνολικά σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.     

Τέλος, η διαδικασία εκλογής των μελών της δημοτικής επιτροπής ελέγχεται πλέον ως προς τη νομιμότητά της μόνο αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο εποπτικό όργανο.

β. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής ορίζεται ρητά, προς αποφυγή ερμηνευτικών δυσχερειών, ότι στη δημοτική επιτροπή περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων που, μέχρι τώρα, είχαν ανατεθεί, με οιαδήποτε υφιστάμενη διάταξη, στην εκτελεστική επιτροπή, στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής. Επιπλέον, προστίθενται στη δημοτική επιτροπή αρμοδιότητες επί διαχειριστικών ζητημάτων, προς αποσυμφόρηση του δημοτικού συμβουλίου και διευκόλυνση της ενασχόλησής του με ζητήματα μείζονος σημασίας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων αρμοδιότητάς του.  

Οι νέες αρμοδιότητες που περιέρχονται στη δημοτική επιτροπή αφορούν και:

 • την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6),
 • την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,
 • την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
 • τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
 • την επιστροφή από τον δήμο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,
 • τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του δήμου,
 • τις δωρεές εξοπλισμού, ειδών και οχημάτων σε άλλους δήμους ή κοινωφελείς οργανισμούς.

Η απόδοση των ανωτέρω ενδεικτικά αναφερομένων αρμοδιοτήτων από το δημοτικό συμβούλιο στη δημοτική επιτροπή, σε καμία περίπτωση,  δεν αποδυναμώνει το κύρος του δημοτικού συμβουλίου, αλλά αντιθέτως ενισχύει την ευχέρεια του τελευταίου να εστιάζει στις κρίσιμες τοπικές υποθέσεις.

γ. Από την 1η Ιανουαρίου του 2024 καταργείται η επιτροπή διαβούλευσης.   

       Άρθρο 10 - Κωλύματα και ασυμβίβαστα του συμπαραστάτη του δημότη και της

       επιχείρησης 

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 5056/2023 διορθώνεται η παραπομπή σχετικά με τα προβλεπόμενα κωλύματα και ασυμβίβαστα στις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4804/2021 για το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

       Άρθρο 49 - Δυνατότητα δημάρχου που παραιτήθηκε να καταλάβει τη θέση

       δημοτικού συμβούλου που θα εκλεγεί νέος δήμαρχος 

Με τη διάταξη του άρθρου 49 του ν. 5056/2023 δίνεται η δυνατότητα στο δήμαρχο που παραιτείται να καταλάβει τη θέση του δημοτικού συμβούλου που εκλέγεται νέος δήμαρχος. Η διάταξη αυτή κρίνεται σκόπιμη κατ΄ αναλογία με την αντίστοιχη πρόβλεψη που ορίζει τους επικεφαλής των επιλαχόντων συνδυασμών να καταλαμβάνουν θέση δημοτικού συμβούλου.

Η ανωτέρω «αποκαταστατική» διάταξη στηρίζεται στο γεγονός ότι η εναλλαγή από το αξίωμα του δημάρχου στο αξίωμα του δημοτικού συμβούλου εξακολουθεί να έχει νομιμοποιητική βάση την άμεση εκλογή του από το εκλογικό σώμα και τη συνέχιση της εκπροσώπησης του εκλογικού σώματος μέσω της εφαρμογής του προγράμματος του συνδυασμού, στο οποίο ήταν επικεφαλής. Για τον ίδιο λόγο θεωρείται ότι ο παραιτηθείς δήμαρχος είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης δημοτικός σύμβουλος της παράταξής του.

Β. Άρθρα 27-30 - Κατάργηση δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κοινωφελών επιχειρήσεων, σχολικών επιτροπών και μεταφορά των αρμοδιοτήτων στους δήμους  

Στις 31.12.2023, τελευταία ημέρα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, καταργούνται αυτοδίκαια τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) των δήμων που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239 έως 242 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), με εξαίρεση τα δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, και λύονται αυτοδικαίως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί λύσης ή και εκκαθάρισης οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις[3]. Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω νομικών προσώπων ασκούνται από την 1η.1.2024  από τον οικείο δήμο. Εντός μηνός από την ανωτέρω ημερομηνία, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη κατάργησής τους από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επιπλέον, από την 30η Ιουνίου 2024 οι αρμοδιότητες των Σχολικών Επιτροπών ασκούνται από τον οικείο δήμο, με την επιφύλαξη της διατήρησης σχολικών επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 5 του ν. 5056/2023.

Εξαίρεση από τις ανωτέρω προβλέψεις είναι δυνατή μόνο μετά από έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για νομικά πρόσωπα των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης δικαιολογεί τη μη κατάργησή τους. Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εκδίδεται εφόσον προηγουμένως έχει υποβληθεί αίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου έως την 15η.11.2023, η οποία  πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που να δικαιολογούν τους λόγους μη κατάργησης των νομικών προσώπων.  

Εντός έξι (6) μηνών από την κατάργηση των ως άνω νομικών προσώπων, οι οικείοι δήμοι τροποποιούν τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους. Μέχρι την ως άνω τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, με απόφαση του οικείου δημάρχου ορίζεται ότι ο δήμος εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούμενου/λυθέντος νομικού προσώπου και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσε:

α) είτε με τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του δήμου, 

β) είτε με τις οργανικές μονάδες των καταργούμενων/λυθέντων νομικών προσώπων, οι οποίες μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας υπάγονται απευθείας στον δήμαρχο ή σε αντιδήμαρχο που αυτός ορίζει.

Για την ομαλή ενσωμάτωση στους δήμους των καταργούμενων ν.π.δ.δ. και σχολικών επιτροπών των δήμων, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να συγκροτεί επιτροπές για τη βέλτιστη διαχείριση θεμάτων των ν.π.δ.δ. που καταργούνται, στις οποίες συμμετέχουν και μη αιρετά μέλη. Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, προβλέπεται η υποχρεωτική σύσταση επιτροπών με συμμετοχή εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Επιπλέον, ειδικά για τα νομικά πρόσωπα που καταργούνται με το ν. 5056/2023 ή έχουν καταργηθεί κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο και έχουν μέσο όρο προϋπολογισμού άνω των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000 €) τα τελευταία πέντε (5) έτη, αυξάνεται κατά έναν (1) ο αριθμός των αντιδημάρχων.  

Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων περί κατάργησης των δημοτικών ν.π.δ.δ./ λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων καθώς και για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στους δήμους θα δοθούν με νεότερες εγκυκλίους.    

[1] Άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 5056/2023. 

[2] Σε Δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους ορίζονται έως 3 αντιδήμαρχοι, σε δήμους με πληθυσμό από 5.001 έως 20.000 κατοίκους ορίζονται έως 4 αντιδήμαρχοι, σε δήμους με πληθυσμό από 20.001 έως 50.000 κατοίκους ορίζονται έως 5 αντιδήμαρχοι, σε δήμους με πληθυσμό από 50.001 έως 100.000 ορίζονται έως 6 αντιδήμαρχοι και σε δήμους με πληθυσμό από 100.001 και άνω κατοίκους ορίζονται έως 8 αντιδήμαρχοι.  

[3] Σχετική είναι η αριθμ. 1160 (86921/11-10-2023) (Α.Δ.Α.: 9ΗΓΝ46ΜΤΛ6-ΛΒ9) εγκύκλιος του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τ.Α. της Διεύθυνσής μας.  


Μπορείτε να δείτε το pdf της εγκυκλίου εδώ.

Κατάργηση νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού - ενημέρωση επί των διατάξεων του ν. 5056/2023 (Α΄ 163). Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κατάργηση νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού - ενημέρωση επί των διατάξεων του ν. 5056/2023 (Α΄ 163)»  


Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Αρ. Εγκυκλίου:1160

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού - ενημέρωση επί των διατάξεων του ν. 5056/2023 (Α΄ 163)»  

Σας γνωστοποιούμε ότι στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 163/τ. Α΄/6.10.2023 δημοσιεύτηκε ο ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου:

 • Καταργούνται/ λύονται αυτοδικαίως την 31η.12.2023 τα δημοτικά ν.π.δ.δ. και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 27 (Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία), της παρ. 8 του άρθρου 29 (δημοτικά περιφερειακά θέατρα) και της παρ. 1 του άρθρου 52 του εν λόγω νόμου (δυνατότητα εξαίρεσης από τις καταργήσεις νομικών προσώπων των άρθρων 27 και 29, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 52).
 • Καταργούνται αυτοδικαίως την 29η.6.2024 οι σχολικές επιτροπές των δήμων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου.

 

Αναλυτικότερα:

Α. Κατάργηση δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), βάσει της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 5056/2023 (Α΄ 163):

Τα ανωτέρω δημοτικά ν.π.δ.δ. που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από τους O.T.A. α’ βαθμού και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) καταργούνται αυτοδικαίως την 31η.12.2023 και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την 1η.1.2024 από τον οικείο δήμο.

Με πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω ημερομηνία (31η.12.2023) διαπιστώνεται η κατάργησή τους.

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί κατάργησης δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εξαιρούνται ρητώς τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α' βαθμού που ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 28 του ν. 2738/1999 (Α' 180) και 244 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ. 7 άρθρου 27 ν. 5056/2023).  

 

Από τις διατάξεις περί κατάργησης των δημοτικών ν.π.δ.δ. δεν θίγονται:

 1. τα Δημοτικά Ιδρύματα, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, που συστήνονται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 226 επ. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5056/2023),
 2. οι Σύνδεσμοι δήμων, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, που συστήνονται με πράξη του Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθενός από τους δήμους-μέλη, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 245 επ.

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006),

 1. οι Σύνδεσμοι με μέλη τους νεοσύστατους με το άρθρο 154 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) δήμους, που συστήθηκαν αυτοδικαίως ως ν.π.δ.δ. με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 2 του ν. 4600/2019 και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 245 έως 250 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.

3463/2006).

 

Β. Κατάργηση δημοτικών Σχολικών Επιτροπών, βάσει των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023:

Τα ανωτέρω δημοτικά ν.π.δ.δ. της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) καταργούνται αυτοδικαίως την 29η.6.2024 και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την 30η.6.2024 από τον οικείο δήμο.

Με πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω ημερομηνία (29η.06.2024) διαπιστώνεται η κατάργησή τους (δεύτερο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 27 σε συνδυασμό με την παρ. 2 άρθρου 28 ν. 5056/2023).

Γ. Λύση δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων βάσει της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 5056/2023:

Με βάση τα οριζόμενα στο προαναφερόμενο άρθρο, οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και της παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) λύονται αυτοδικαίως την 31η.12.2023, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί λύσης ή και εκκαθάρισης, και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την 1η.1.2024 από τον οικείο δήμο. 

Με πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω ημερομηνία (31η.12.2023) διαπιστώνεται η λύση τους (δεύτερο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 29 ν.

5056/2023).

 

Διατήρηση Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.): Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 29 του ν. 5056/2023, τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) που λειτουργούν ως δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, εξαιρούνται από τις διατάξεις περί αυτοδίκαιης λύσης του άρθρου 29 του ν. 5056/2023.

Σε συνάφεια με τα προαναφερόμενα, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του ν. 5056/2023, επισημαίνεται ότι στο εξής δεν επιτρέπεται η ίδρυση νομικών προσώπων από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού τα οποία συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και με τα άρθρα 239, 243 και 254 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2003), δηλαδή δεν επιτρέπεται η σύσταση δημοτικών ν.π.δ.δ., σχολικών επιτροπών και κοινωφελών επιχειρήσεων.

Περαιτέρω, εφιστάται η προσοχή σας στις διατάξεις του νέου νόμου που δίνουν τη δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού να διατηρήσουν, κατ’ εξαίρεση των προαναφερόμενων αυτοδίκαιων καταργήσεων/λύσεων, νομικά τους πρόσωπα, ύστερα από απόφασή τους και με την έκδοση προβλεπόμενης στο νόμο σχετικής πράξης. Πιο συγκεκριμένα:

 • Διατήρηση ν.π.δ.δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων: Βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 5056/2023, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία δύναται να εξαιρεθούν από την κατάργηση των άρθρων 27 και 29, ν.π.δ.δ. και κοινωφελείς επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης δικαιολογεί την ανωτέρω εξαίρεση.

Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, απαιτείται αίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου που υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 15η.11.2023 στο Υπουργείο Εσωτερικών και συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης (άσκηση δραστηριότητας του νομικού προσώπου με εξειδικευμένο αντικείμενο, αξιοσημείωτη/μακρόχρονη απόδοση έργου και ευρύτερη αναγνώριση). Επισημαίνεται δε ότι η εν λόγω απόφαση (αίτηση) του οικείου δημοτικού συμβούλιου δεν υπόκειται στους περιορισμούς της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4257/2014 (Α’ 93), και δεν εμπίπτει στον έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/2010. 

 • Διατήρηση Σχολικών Επιτροπών: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023, «5. Με διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται έως τις 31.3.2024, μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σχολικές επιτροπές σε δήμους στους οποίους λειτουργούν συνολικά περισσότερες από εκατό (100) σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αφενός να ενημερώσουν σχετικά τους δήμους της χωρικής τους αρμοδιότητας αφετέρου να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έκδοση της διαπιστωτικής πράξης κατάργησης των προαναφερόμενων δημοτικών νομικών προσώπων.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι διευκρινίσεις αναφορικά με ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην κατάργηση των δημοτικών ν.π.δ.δ.. και επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του ν. 5056/2023, θα παρασχεθούν με διαφορετικές εγκυκλίους. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Θεόδωρος Λιβάνιος

Το σημείωμα της ΚΕΔΕ για την αρμοδιότητα του καθαρισμού των ρεμάτων. "Αποτελεί αρμοδιότητα των οικείων Περιφερειών".

Σε δημοσίευμά που ανάρτησε στην ιστοσελίδα της στις 15 Σεπτεμβρίου 2023, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδων, παραθέτει τη νομοθεσία σχετικά με την αρμοδιότητα καθαρισμού των ρεμάτων.  Πιο συγκεκριμένα, παραθέτει έγγραφα από σχετικούς νόμους κα εγκυκλίους (Άρθρο 4 Ν. 4071/2012 Άρθρο 204 Ν. 3852/2010 ΑΡ. 224 Ν. 4555/2018 Εγκύκλιο Υπ. Προστασίας του Πολίτη Έγγραφο Υπ. Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Εγκύκλιος Πολιτικής Προστασίας Αυγ. 2022 και Εγκύκλιο Υπ. Πολιτικής Προστασίας Οκτ 2022) και ως σύνοψη το παρακάτω έγγραφο:  

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

screenshot.863.png
screenshot.864.png

Κατεπείγουσα επιστολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης προς τους Δήμους, για την άμεση εκπόνηση και ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων.

Σήμερα 2 Σεπτεμβρίου 2023, Σε κατεπείγουσα επιστολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας αναφέρονται τα ακόλουθα:

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στο πλαίσιο της απόφασης που ελήφθη στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό- και σε συνέχεια της επιστολής του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας Β. Παπαγεωργίου προς τις Περιφέρειες σχετικά με τις ενδεδειγμένες ενέργειες εκπόνησης και ολοκλήρωσης των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων που γίνονται με τη συνέργεια Περιφερειών, Δήμων και Δασαρχείων- ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, δεδομένου του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων ειδικά σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές, με κατεπείγουσα επιστολή του προς όλες τις Περιφέρειες και όλους τους Δήμους της χώρας ζητά:

Α) Την ορθή τήρηση των μέτρων πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές όπου εκδηλώθηκαν δασικές πυρκαγιές κατά το τρέχον έτος, πέριξ των οικισμών πολεοδομικών συγκροτημάτων (ιδίως εφόσον αυτοί βρίσκονται στις εκβολές λεκανών απορροής)

Β) Την ορθή υλοποίηση  των καθαρισμών φρεατίων  ομβρίων υδάτων (ιδίως ενόψει και της μεταβολής των καιρικών συνθηκών από την προσεχή εβδομάδα )

Γ)  Την κατά προτεραιότητα εκτέλεση έργων καθαρισμού των ρεμάτων

Δ) Την άμεση σύγκληση των αρμόδιων συντονιστικών οργάνων Πολιτικής Προστασίας ανά Περιφέρεια με κοινοποίηση προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας  και για κάθε απαιτούμενης εκ μέρους του Υπουργείου Συνδρομής (τεχνικής βοήθειας, παροχής μέσων).

Τέλος, στο πλαίσιο της συνολικής παρακολούθησης της πορείας των έργων σε όλη την επικράτεια και προς αποφυγή καθυστερήσεων ή αδυναμιών κατά την εκτέλεση τους, παρακαλείται κάθε Περιφέρεια/Δήμος να κοινοποιήσει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εντός των προσεχών πέντε (5) ημερών- και εφεξής εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα- τα ακόλουθα:

α) συνοπτικό σημείωμα ως προς την άμεση ολοκλήρωση του έργου καθαρισμού των φρεατίων απορροής υδάτων αρμοδιότητας των Δήμων/Περιφερειών (με τακτική επανάληψη του προγραμματισμού εργασιών καθαρισμού καθ’ όλη τη χρονική περίοδο του προσεχούς φθινοπώρου και του χειμώνα)

β) αναλυτική κατάσταση ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών έργων ανά Περιφέρεια.

γ) στην περίπτωση ανολοκλήρωτων αντιπλημμυρικών έργων κατά το χρόνο λήψης της επιστολής του Υπουργού, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησής τους ιδίως σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png