Ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση

Ενημερωτικό ένθετο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal

Τι θα ισχύσει για τις Σχολικές Επιτροπές, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην εγκύκλιο 43 που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στις 16 Ιανουαρίου 2024, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο για τις σχολικές επιτροπές των Δήμων. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.


Οι σχολικές επιτροπές των δήμων που συστήθηκαν βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010, καταργούνται αυτοδικαίως την 29η.6.2024. Από την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου και μέχρι την κατάργησή τους, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Ομοίως, ισχύει το ίδιο πλαίσιο και μετά την 30η.6.2024, για όσες σχολικές επιτροπές διατηρηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023. 

Συνακόλουθα, για τη διοίκηση και λειτουργία των προαναφερόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ.63967/2019 (Β΄ 3537) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, η οποία τροποποίησε την αντίστοιχη με υπ’ αρ. 8440/2011 υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄ 318).

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τη διοίκηση των σχολικών επιτροπών ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 της ανωτέρω υπ’ αρ. 63967/2019 (Β΄ 3537) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄134) περί ορισμού μελών διοίκησης νομικών προσώπων δήμων και περιφερειών καταργήθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, οι σχολικές επιτροπές διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:

-Δύο διευθυντές/ διευθύντριες, εκ των πέντε (5) αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

-Μία/ ένας εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

-Μία/ ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.

-Μία/ ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.

Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.».

Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την ως άνω υπουργική απόφαση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, ως προς τον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου και, ιδίως, ως προς τη συμμετοχή του δημάρχου (ο οποίος καθίσταται αυτοδικαίως πρόεδρος, εφόσον ορισθεί μέλος) και των δημοτικών συμβούλων (βάσει της προβλεπόμενης στο άρθρο 240 του ΚΔΚ υποχρεωτικής συμμετοχή συμβούλου/ων της μειοψηφίας).Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png