Ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση

Ενημερωτικό ένθετο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, για την συμμόρφωση με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Εγκύκλιο με τίτλο: "Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας", εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στην εισαγωγή της εγκυκλίου αναφέρεται ότι: "Στο πλαίσιο υποχρέωσης
συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις και δεδομένου ότι με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας1, κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων, βάσει των νόμων 4623/2019 (Α’ 134) και 4625/2019 (Α’ 139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά και με το ν. 5013/2023 (Α’ 12) μεγάλη πλειοψηφία αυτών μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας2 και αφαιρείται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής. Με την παρούσα εγκύκλιο, παρέχεται ενημέρωση για τις αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 5013/2023 αναφορικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

Α.
Άρθρα 31 και 37 παρ. 2 - Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων - Έγκριση αποφάσεων Δημάρχων από το δημοτικό συμβούλιο. 

Β.
Άρθρα 32 και 37 παρ. 1 - Θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής δήμων και χρόνος διεξαγωγής εκλογής των μελών τους.

Γ.
Άρθρο 36 - Ρύθμιση κυκλοφορίας με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 3463/2006".

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

Τροπολογία - Προσθήκη για την λειτουργία των Οικονομικών Επιτροπών και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής.

Από το Υπουργείο Εσωτερικών κατατέθηκε τροπολογία για την λειτουργία των Οικονομικών Επιτροπών και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής, στο σχέδιο νόμου "Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα". Η τροπολογία αφορά την κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ, μετά την σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στα δημοτικά συμβούλια, ενώ η θητεία των μελών των επιτροπών γίνεται και πάλι ετήσια από διετή (με μεταβατική ρύθμιση). Οι συνθέσεις των επιτροπών διατηρούνται ως έχουν. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Το κείμενο που ακολουθεί δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις.

Τροπολογία - Προσθήκη
Του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου "Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα"

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο Ι
‘Εκτακτη επιχορήγηση Δ.Ε.Υ.Α. και Συνδέσμων’Υδρευσης Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης
1. Για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και των Συνδέσμων Υδρευσης ΟΤΑ. και των αυξημένων δαπανών τους που οψείλονται στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, είναι δυνατή η επιχορήγηση των Δ.Ε.Υ.Α. και των Συνδέσμων’Υδρευσης ΟΤΑ. από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, με την επιψύλαξη της τήρησης του ενωσιακού δικαίου.

2. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και το ύψος των δαπανών που επιχορηγούνται ανά Δ.Ε.Υ.Α. και Σύνδεσμο Ύδρευσης Ο.Τ.Α. λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης κατ’ εΦαρμογή της παρ. 1. 

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων
Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση Παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 ν. 385 2/2010 

Στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α’82) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. Ι αα) στην περ. γ’ οι λέξεις «καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεωντου Δήμου>) διαγράψονται, αβ) καταργούνταιοιπερ. δ’, θ’, οιυποπερ. Ι και ΙΙΙ της περ. ιε’ και οι περ. ιζ’, ιθ, κ’, κα’, κγ’ και κδ’, αγ) αντικαθίστανται οι περ. οτ’ και ζ’ , β) αντικαθίσταται η παρ. 2, γ) προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 72 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 72
Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων Ι. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποΦασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 
α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με πράξη του Προέδρου της, τον κανονισμό λειτουργίας της. β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του.’Εχειτην ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η  κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηψίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.
γ) Εγκρίνειτον απολογισμό του Δήμου.
δ) [Καταργείται].
ε) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήμου και έχει την ευθύνη και την αποψασιστική αρμοδιότητα για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.
στ) Αποψασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορψής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αψορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς καιτη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της
ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.
ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου.
η) Αποψασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση
ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής’Ενωσης ή οποιουδήποτε άλλου ψορέα και αποψασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης Φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης. 8) [Καταργείται].
ι) Αποψασίζει για την υποβολή προσψυγών στις διοικητικές αρχές και αποψασίζει για την άσκηση
ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αψορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων καιτου δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Επίσης, αποψασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόψασης από
το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός
ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορψής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόψαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόψαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαψίων, πλην αυτών που αψορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάψιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόψασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.
ια) Αποψασίζει για:
ι. Τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος
ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόψαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποψασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι, Την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον δήμαρχο, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμψωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94),
ιβ) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο. 
ιγ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. βε’ της παρ. ΙΒ του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την Οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους. 
ιδ) Αποψασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν προσληψΘεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληψΘεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι
δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου
ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
ιε) Αποφασίζει για:
ι. (Καταργείται)
1. Τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
Ιι. (Καταργείται)
Ιν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά την παρ. 4 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο.
ιζ) [Καταργείται).
ιη) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. Ι του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).
ιθ) [Καταργείται].
κ) [Καταργείται].
Κα) [Καταργείται].
κβ) Αποφασίζει για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του δήμου που έχουν ανατεθεί με τον ν.
4375/2016 (Α’51) και την παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α’ 76).
κγ) [Καταργείται].
κδ) [Καταργείται].
2. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για Θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηψία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι Θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες της παρ. Ι.
3. Η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση. 
4. Η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο ) 
δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόfασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.».

Άρθρο 3
Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής δήμων
— Τροποποίηση παρ. 2 και 7 άρθρου 74 ν. 3852/2010
1. Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α’82) τροποποιείται α) στο πρώτο εδάψιο, ως προς τη θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής και β) στο δεύτερο εδάψιο, ως προς τον χρόνο διεξαγωγής της εκλογής των μελών τους και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι ετήσια. Το δημοτικό συμβούλιο την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου κάθε έτους εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηψοψορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράψων.». 
2. Στο πρώτο και το τρίτο εδάψιο της παρ. 7 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 οι λέξεις «κατά τη διάρκεια της διετίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τη διάρκεια της ετήσιας θητείας> και η παρ. 7 διαμορψώνεται ως εξής:
«7. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο ψηψοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της 
ετήσιας θητείας. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει μεμονωμένος σύμβουλος που έχει εκλεγεί μέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράψων. Όταν τα μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του δημάρχου, παραιτηθούν κατά τη
διάρκεια της ετήσιας θητείας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του δημάρχου.».

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του περιψερειακού συμβουλίου
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 163 ν. 3852/2010 Στην παρ. Ι του άρθρου 163 του ν. 3852/2010 (Α’ 82) προστίθενται περ. ιγ) έως ιη), ως εξής: 
«ιγ) Εγκρίνει τους τιροϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περ ιψέρ ε ιας.
ιδ) Αποψασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης ψύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) και του άρθρου 3ότου ν. 4765/2021.
ιε) Αποψασίζει για τη σύναψη και την έγκριση των όρων κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). 
ιστ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περ ιψερειάρχη. Αποψασίζει για την τροποποίηση του ψυσικού
ή οικονομικσύ αντικειμένου συμβάσεων, σύμψωνα με την εψαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαψίου εγκρίνειτο πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόψασή του. 
ιζ) Αποψασίζει για τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (Ιίπ8) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων της Περιψέρειας.
ιη) Αποψασίζει για την ίδρυση
ή συμμετοχή της περιψέρειας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή για την προσαρμογή υψισταμένων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και δικτύων περιψερειών στο άρθρο 2 του ν. 4674/2020.»

Άρθρο 5
Συγκρότηση και εκλογή Οικονομικής Επιτροπής Περιψερειών
Τροποποίηση παρ. 2 και 7 άρθρου 175 ν. 3852/2010 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α’ 82) τροποποιείται α) στο πρώτο εδάψιο, ως προς τη Θητεία της οικονομικής επιτροπής και β) στο δεύτερο εδάψιο, ως προς τον χρόνο διεξαγωγής της εκλογής των μελών της και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής: 
«2. Η Θητεία της οικονομικής επιτροπής είναι ετήσια. Το περιψερειακό συμβούλιο την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου κάθε έτους εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηψοψορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράψων.». 
2. Στο πρώτο καιτο τρίτο εδάψιο της παρ. 7 του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 οι λέξεις «κατά τη διάρκεια της διετίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τη διάρκεια της ετήσιας θητείας» και η παρ. 7 διαμορψώνεται ως εξής:
«7. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο ψηψοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της ετήσιας θητείας. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών 
ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει μεμονωμένος σύμβουλος που έχει εκλεγεί μέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυ ψη των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράψων. Όταν τα μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του περιψερειάρχη, παραιτηθούν κατά τη
διάρκεια της ετήσιας θητείας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη Θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του περιψερειάρχη.».

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιψερειών
Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 176 ν. 3852/2010 Στο άρθρο 176 του ν. 3852/2010 (Α’ 82) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 αα) στην περ. γ’ οι λέξεις «καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια Προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου» διαγράψονται, αβ) καταργούνται οι Περ. δ’ και η’, η υποπερ. 11 της περ. ι’ και οι περ ιδ και ιΟ’, αγ) αντικαθίοταται η περ. στ’ , β) αντικαθίσταται η Παρ. 2, γ) Προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 72 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 176
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιψερειών

1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της Περιψέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποψασιοτικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 
α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με πράξη του Προέδρου της, τον κανονισμό λειτουργίας της.
β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του ‘Εχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το περιψερειακό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Περιψέρειας. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηψίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Περιψέρειας.
γ) Εγκρίνει τον απολογισμό της Περιφέρειας.
δ) [Καταργείται].
ε) Εισηγείται στο περιψερειακό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Περιψέρειας και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρμοδιότητα για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημερώνει το περιψερειακό συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.
στ) Ασκείτα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατάτο στάδιο που προηγείταιτης σύναψηςτων ουμβάοεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιψερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες ΠροΙσταμένης Αρχής που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α’ 26).
ζ) Αποψασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιψέρειας για τη χρηματοδότηση 
ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ή οποιουδήποτε άλλου ψορέα και αποΦασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης ψύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.
η) [Καταργείται].
θ) Αποψασίζει για την υποβολή προοψυγών στις διοικητικές αρχές και αποψασίζει για την άσκηση
ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την Παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αψορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και της Περιψέρειας, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Αποψασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόψασης από
το περιψερειακό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός
ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορψής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόψαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόψαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις Περιπτώσεις των προηγούμενων εδαψίων, πλην αυτών που αψορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάψιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας
συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόψασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το περιψερειακό συμβούλιο.
ι) Αποψασίζει για:
ό
Ι. τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Περιψερειάρχη, των αντιπεριψερειαρχών και των περιψερειακών συμβούλων, εκτός της έδρας της Περιψέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο Περιψερειάρχης, αντιπεριψερειάρχης ή μέλος του περιψερειακού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόψαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποψασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι, ΙΙ. την καταβολή εξόδων Κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Περιψερειάρχη, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμψωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94),
ΙΙΙ (Καταργείται)
Ιν. για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορψής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αψορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς καιτη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της
ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.
ια) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το περιφερειακό συμβούλιο. 
ιβ) Αποψασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσες περιψέρειες, είτε δεν έχουν προσληψθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία είτε αυτοί που έχουν προσληψθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εψόσον δεν έχουν προσληψθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόψασή της, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου
ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμψέροντα της περιψέρειας και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, για τον ορισμό της αμοιβής του δικηγόρου εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
ιγ) Αποψασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς την Περ ιψέ ρ ε ια.
ιδ) [Καταργείται].
ιε) Αποψασίζει για την αποδοχή πάσης ψύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς την Περιψέρεια και αποψάσεων ένταξης πράξεών της σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρψωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. Ι του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α 177). 
ιστ) Αποψασίζει για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων.
ιζ) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων της περιψέρειας και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
ιη) Κηρύσσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για έργα αρμοδιότητας της οικείας περιψέρειας, όταν έχει εκδοθεί πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί υπαγωγής της 
απαλλοτρίωσης στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001 (Α’ 17).
ιΘ) [Καταργείται].
2. Το περιψερειακό συμβούλιο μπορεί, για Θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηψία του συνόλου των μελών του να αποψασίζει ότι Θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες της παρ. 1.
3. Η Οικονομική Επιτροπή λογοδοτείστο περι4)ερειακό συμβούλιο, δια μέσου του Προέδρου της, με την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων ανά εξάμηνο. Η έκθεση συζητείται σε ειδική
συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου. 
4. Η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόψαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηψία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο Θέμα της αρμοδιότητάς της στο
περιψερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόΦασης, εψόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.»

Άρθρο 7
Ρύθμιση κυκλοψορίας
Τροποποίηση Παρ. 2 άρθρου 82 ν. 3463/2006 Η παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 3463/2006 (Α’114) τροποποιείται ως προς το αρμόδιο όργανο και διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Οι αποψάσεις που αψορούν την κυκλοψορία λαμβάνονται από το δημοτικό συμβούλιο μετά από εισήγηση της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57)»

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις
Η παρ. 1 των άρθρων 3 και 5 ισχύει για τις δημοτικές και περιψερειακές αρχές που Θα 
προκύψουν από τις εκλογές της 8 Οκτωβρίου 2023.

Άρθρο 9
Ζητήματα Υπηρεσιακών Γραμματέων
Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 36 ν. 4622/2019 Στην παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Η θητεία των Υπηρεσιακών Γραμματέων είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς, των οποίων η θητεία έχει λήξει και δεν έχει ανανεωθεί, εξακολουθούν και ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέου Υπηρεσιακού Γραμματέα. Η θητεία λήγει πρόωρα σε περίπτωση παραίτησής τους, καθώς και αυτοδίκαιης Θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της παραγράψου Ι του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. Η θητεία μπορεί επίσης να λήξει, με απόψαση του αρμοδίου Υπουργού, σε περίπτωση μόνιμης αδυναμίας εκτέλεσης των
καθηκόντων του για λόγους υγείας
ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, όπως επίσης εψόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της παραγράψου Ι του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει.)>. 2. Η θητεία των Υπηρεσιακών Γραμματέων που λήγει από την έναρξη ισχύος του παρόντος
έως τις 30.4.2023 παρατείνεται έως τις 31.102023.

Συγκρότηση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος κ. Βασίλειος Κόκκαλης αποφάσισε την συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, ως εξής: 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

1. Τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων, κ. Βοϊδονικόλα Σταύρο ως πρόεδρο.
2. Την Περιφερειακή Σύμβουλο κα Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία με αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μελά Σταύρο.
3. Τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Χατζηπέρο Παναγιώτη με αναπληρώτρια του την Περιφερειακή Σύμβουλο κα Αυλωνίτου Χρυσάνθη.
4. Τον Πρόεδρο ή οριζόμενο εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
5. Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
6. Τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
7. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
8. Τον Στρατιωτικό Διοικητή της περιοχής ή εκπρόσωπό του.
9. Τον Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
10. Τον Λιμενάρχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
11. Τον Λιμενάρχη του Λιμεναρχείου Αίγινας με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
12. Τον Λιμενάρχη του Λιμεναρχείου Πόρου με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
13. Τον Λιμενάρχη του Λιμεναρχείου Ύδρας με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
14. Τον Λιμενάρχη του Λιμεναρχείου Σπετσών με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
15. Τον Λιμενάρχη του Λιμεναρχείου Νεάπολης με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
16. Τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
17. Τον Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
18. Τον Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
19. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
20. Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
21. Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο
αναπληρωτή του. 
22. Τον οριζόμενο εκπρόσωπο της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (Υ.ΠΕ) με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
23. Τους εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας του συνημμένου πίνακα, καθώς και όσων άλλων εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας έχουν εμβέλεια δράσης εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Γραμματέας του Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. Νήσων ορίζεται η υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Πειραιά και Νήσων κα Κορκίδου Σωτηρία με αναπληρώτρια την υπάλληλο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κα Φανουριάκη Αικατερίνη.Μετά από πρόσκληση του προέδρου, στις συνεδριάσεις του Σ.Ο.Π.Π. παίρνουν μέρος, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι Δήμων, εκπρόσωποι λοιπών εθελοντικών οργανώσεων και
κοινωνικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο σε θέματα Πολιτικής Προστασίας (ΕΚΑΒ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ , ΕΜΥ, ΔΕΔΔΗΕ κλπ.).

Τα μέλη υπ’ αρ. 2, 3 και 4 εκπροσωπούν στο Σ.Ο.Π.Π. τα όργανα στα οποία ανήκουν, λειτουργώντας ως σημεία επαφής και παρέχοντας σ' αυτά πληροφόρηση για τις δράσεις και τα μέτρα πολιτικής προστασίας που εξετάζονται κατά τις συνεδριάσεις του ΣΟΠΠ. 

Τα μέλη υπ’ αρ. 5 έως 22, εκπροσωπούν στο Σ.Ο.Π.Π. τους φορείς και τις υπηρεσίες από τους οποίους προέρχονται και εισηγούνται στο ανωτέρω όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3γ. του Ν. 3013/2002 όπως ισχύει, τα αναγκαία μέτρα για την υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη. Η εισήγηση αυτή συνίσταται στην ενημέρωση και παροχή στο Σ.Ο.Π.Π. όλων των αναγκαίων στοιχείων και τεκμηριωμένων επιχειρημάτων σχετικά με προτάσεις, έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας κατά το μέρος που αφορά και εμπλέκονται τα εν λόγω μέλη.

Τα μέλη υπ’ αρ. 23, εκπροσωπούν τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Η συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας στο Σ.Ο.Π.Π. καθορίζεται ανάλογα με τους τομείς δράσεις αυτών, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την εμβέλεια δράσης και το είδος του κινδύνου ή της καταστροφής. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της και καταργεί κάθε προηγούμενη.

Δημοσιεύτηκε πρόσκληση με τίτλο: "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης", από την ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Δημοσιεύτηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2022, πρόσκληση με τίτλο: "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης", για τη υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη". 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, καλεί τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
 • ΟΤΑ Α΄ βαθμού
 • Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης
Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 "Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 2014 - 2020.

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να εμπίπτουν στη δράση 14.6ii.30.17- 19 του ειδικού στόχου 30 του Άξονα Προτεραιότητας 14 του ΕΠ όπως περιγράφεται στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ. Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης όπως αυτή περιγράφεται στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε πράξεις ώριμες προς υλοποίηση και να συμβάλλουν στην εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας πόσιμου νερού με προτεραιότητα σε προβληματικές ως προς τα ανωτέρω περιοχές ή/ και σε περιοχές όπου ήδη εφαρμόζονται ή αναπτύσσονται από τους αρμόδιους φορείς συστήματα ελέγχου πίεσης και ανίχνευσης και περιορισμού των διαρροών.

Όλες οι προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την ως άνω δράση με ολιστικό και πλήρως λειτουργικό τρόπο όσον αφορά την ψηφιακή διαχείριση του δικτύου ύδρευσης για την επιλεγείσα περιοχή. Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία πρόταση με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβαίνει τα 9.000.000, πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη στη βάση πραγματικών αναγκών που θα αποδεικνύονται με ρεαλιστικά αναλογική αντιστοίχιση βάσει εξυπηρετούμενων χρηστών. Δεν θα γίνει δε αποδεκτή πρόταση η οποία ήδη χρηματοδοτείται ή έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση εν συνόλω, είτε εν μέρει, σε άλλο χρηματοδοτικό μέσο (π.χ. Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, Ταμείο Ανάκαμψης, κ.λ.π.).

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τη δράση "Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών", όπως κωδικοποιημένα αναφέρονται σε κάθε ένα από τα ισχύοντα ΣΔΛΑΠ των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας.

Ως εκ των ανωτέρω και ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης , δύνανται να χρηματοδοτηθεί η προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού οικιακών υδρομέτρων (υδρόμετρα, ηλεκτροβάνες , μεταδότες, ασύρματη μετάδοση μετρήσεων, τιμολόγηση) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης.

Ειδικότερα δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

 • Η επέκταση υπαρχόντων συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού οικιακών υδρομέτρων (υδρόμετρα, ηλεκτροβάνες , μεταδότες, ασύρματη μετάδοση μετρήσεων, τιμολόγηση) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης. 
 • Η Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του φορέα ( έλεγχο ποιότητας, πίεσης , παροχής, κλπ) .
 • Η επέκταση υπαρχόντων συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του φορέα ( έλεγχος ποιότητας, πίεσης , παροχής, κλπ) .
 • Συστήματα συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και ελέγχου της ενεργειακής απόδοσης και του αποτυπώματος άνθρακα του δικτύου ύδρευσης.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω δράσεις ανάλογα με την πρόταση ολιστικής προσέγγισης που κατατίθεται:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση οικιακών υδρομέτρων , ηλεκτροβανών ,συνδεδεμένων με ασύρματο μεταδότη.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματου σταθερού δικτύου (fixed network), για την online μετάδοση των μετρήσεων οικιακών υδρομέτρων. Το δίκτυο υποχρεωτικά θα είναι επεκτάσιμο και για άλλες δράσεις των φορέων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου λογισμικού (software) συγκέντρωσης, καταγραφής και διαχείρισης των μετρήσεων οικιακών υδρομέτρων, την διαχείριση παροχέτευσης τελικού καταναλωτή ,την διαχείριση του ασύρματου σταθερού δικτύου επικοινωνιών, λογισμικό (software) αυτόματης τιμολόγησης καθώς και εξασφάλιση άμεσης επικοινωνίας παρόχου – καταναλωτή, μέσω χρήσης εφαρμογής (App) έξυπνων κινητών τηλεφώνων, με στόχο περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, εξοικονόμηση νερού αλλά και βελτίωση της εισπραξιμότητας.  Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εσωτερικών και εξωτερικών ύδρευσης του φορέα που περιλαμβάνει σύστημα ασύρματου σταθερού δικτύου για την λήψη & αποστολή, εντολών χειρισμού κρίσιμων στοιχείων (αντλίες , ηλεκτροβάνες, prv, κλπ) καθώς και μετρήσεων ( ποιότητα, πίεσης , παροχή, κλπ).
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση της ποιότητας νερού και πιο συγκεκριμένα την παρακολούθηση και καταγραφή κρίσιμων παραμέτρων ποιότητας του νερού στις εγκαταστάσεις παραγωγής (γεωτρήσεων, αντλιοστασίων, διυλιστηρίων νερού και μονάδων αφαλάτωσης) και διανομής (κόμβοι ζωνών, σημεία ελέγχου στο εσωτερικό δίκτυο ) με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού . Θα αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο οι παράμετροι ποιότητας ώστε η ΔΕΥΑ/Δήμος να προβαίνει στην βελτίωση και εξορθολογισμό της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης. 
 •  Ολοκληρωμένη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας, και πιο συγκεκριμένα την παρακολούθηση και καταγραφή της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας όλων των γεωτρήσεων, αντλιοστασίων, διυλιστηρίων νερού και μονάδων αφαλάτωσης με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού και με τρόπο που θα καταγράφεται η απαιτούμενη καταναλισκόμενη ενέργεια ανά κυβικό μέτρο παραγόμενου νερού ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι ενεργειακοί δείκτες απόδοσης (KPIs) και η ΔΕΥΑ/Δήμος να προβαίνει στην βελτίωση και εξορθολογισμό της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης βάσει της ενεργειακής απόδοσης και εν τέλει στη βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του δικτύου. Τέλος, δύναται να περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου λογισμικού (software) για τον συνεχή υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα του δικτύου ύδρευσης.

Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτός είναι ο νέος εκλογικός χάρτης της χώρας – Όλες οι μεταβολές στην κατανομή των βουλευτικών εδρών με βάση τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει τη νέα κατανομή των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια όπως προκύπτει από τα οριστικά αποτελέσματα της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού – κατοικιών 2021 που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Με βάση την τελευταία κατανομή εδρών, όπως διαμορφώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 117/2018 – ΦΕΚ 225/Α/31-12-2018, δύο έδρες κερδίζει η εκλογική Περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής ενώ από μία έδρα κερδίζουν ο Βόρειος, ο Δυτικός και ο Νότιος τομέας Αθηνών καθώς και η Α΄ εκλογική Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.

Αντίθετα, από μία έδρα χάνουν οι εκλογικές Περιφέρειες Α΄ Αθηνών, Α΄ Πειραιώς, Άρτας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Σερρών, Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας και Καστοριάς. Μάλιστα οι δύο τελευταίες Περιφέρειες καθίστανται μονοεδρικές.

Στην κατανομή αυτή ενσωματώνεται και η επίπτωση από τις τρεις έδρες που αφαιρούνται από τις εκλογικές περιφέρειες για να προστεθούν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, προκειμένου να εκπροσωπηθούν οι κάτοικοι εξωτερικού.

Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης έδωσε εντολή στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου να προχωρήσει στη σύνταξη σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που θα αποτυπώνει τις παραπάνω μεταβολές και το οποίο πρόκειται να εκδοθεί έως τις 10 Ιανουαρίου του 2023.

Ακολουθεί ο πίνακας με την κατανομή των εδρών που διαμορφώνει τον νέο εκλογικό χάρτη της χώρας για την επόμενη εκλογική διαδικασία.

screenshot.205.png
screenshot.206.png
screenshot.207.png

Τι αναφέρεται στην νομοτεχνική βελτίωση, τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 15 ν. 4804/2021 για τις εκλογές δημοτικών αρχών κατάρτιση συνδυασμών και την υποβολή υποψηφιοτήτων.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5003 ΦΕΚ Α 230/14.12.2022

Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Άρθρο 106
Εκλογές δημοτικών αρχών Κατάρτιση συνδυασμών -Υποβολή υποψηφιοτήτων Νομοτεχνική βελτίωση Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 15 ν. 4804/2021

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4804/2021 (Α΄ 90) τροποποιείται με τη διόρθωση της αρίθμησης του αναφερόμενου Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η δήλωση των συνδυασμών υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), περί εκλογής βουλευτών, με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 32 έως 34 αυτού, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), από τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους δημάρχους το αργότερο έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του έτους των εκλογών. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων με υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης του υποψήφιου δημάρχου. Μετά από τη λήξη της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 16.».Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png