Πρόσκληση στο "Φιλόδημος ΙΙ" για κατασκευή καταφυγίων αδέσποτων ζώων.

Στις 26 Οκτωβρίου το Aegina Portal είχε δημοσιεύσει την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την υπογραφή συνολικής χρηματοδότηση των Δήμων με το ποσό των 40 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση καταφυγίων, καθώς και για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Σήμερα δημοσιεύουμε την σχετική πρόσκληση που εντάσσεται στο πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ".

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Από το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) "Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "Άργος" και λοιπές διατάξεις".

Καλεί τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά την «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς - Εξοπλισμό για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»:

Α. Ως προς όλες τις επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 4 της παρούσας Πρόσκλησης, τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.

Β.
Αποκλειστικά ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.4 και 4.5 του άρθρου 4 της παρούσας Πρόσκλησης, τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και για λοιπό πάγιο εξοπλισμό που απαιτείται για την υλοποίηση από τους Δήμους των επιχειρησιακών
προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Βασικοί στόχοι είναι η δημιουργία και η βελτίωση των εν λόγω υποδομών και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021 ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων από τους Δήμους υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε
40.000.000,00 ευρώ (€). Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δυνητικό δικαιούχο διαμορφώνεται ως εξής:
2.1 Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο αίτησης, με το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται ανά κατηγορία δικαιούχων ως εξής:

Α. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση ως προς όλες τις επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 4 της παρούσας, ήτοι οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ μέχρι την δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης, μπορούν να περιλάβουν στην αίτησή τους έως δύο (2) κύρια υποέργα, με
προϋπολογισμό:

- Έως
300.000 ευρώ πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), για τις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.1 – 4.3 του άρθρου 4 της παρούσας Πρόσκλησης και
- Έως το ποσό που παρατίθεται ανά Δήμο στο Παράρτημα Ι της παρούσας για τις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.4 και 4.5 του άρθρου 4 της παρούσας Πρόσκλησης.

Για την κατανομή του ποσού ανά Δήμο στο Παράρτημα Ι της παρούσας, ελήφθησαν υπόψη ο μόνιμος πληθυσμός και η έκταση των Δήμων με συντελεστή 65% και 35% αντίστοιχα καθώς και ελάχιστο ποσό των 5.000,00€ και μέγιστο ποσό των 110.000,00€.

Β. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.4 και 4.5 του άρθρου 4 της παρούσας, ήτοι οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ, μπορούν να περιλάβουν στην αίτησή τους ένα (1) κύριο υποέργο με προϋπολογισμό έως το ποσό που παρατίθεται
ανά Δήμο στο Παράρτημα Ι της παρούσας.


2.2 Σε περιπτώσεις Συνδέσμων Δήμων, το ποσό της χρηματοδότησης της περ. Α’ της παρ. 2.1 δύναται να αυξηθεί μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας αύξησής του. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο ποσό της χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.1.-4.3. του άρθρου 4 της παρούσας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

2.3 Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ή των υποέργων της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά θα πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική
απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Επιλέξιμες δαπάνες είναι, κατά περίπτωση:
4.1. Κάθε είδους δαπάνη που αφορά την
κατασκευή, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς των Δήμων σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4830/2021, στην αναβάθμιση του εξοπλισμού και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς από τους Δήμους και στην προστασία των ζώων συντροφιάς.

Η κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνίσταται ιδίως:

α) στην εκ θεμελίων κατασκευή εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου Δήμων, ή σε μισθωμένο ή παραχωρημένο οικόπεδο στο Δήμο ή στον Σύνδεσμο Δήμων για τουλάχιστον 10 έτη,
β) στην διαμόρφωση και επισκευή υπάρχοντος/ων κτιρίου/ων, ιδιοκτησίας του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου Δήμων, ή μισθωμένο από τον Δήμο ή τον Σύνδεσμο Δήμων ή παραχωρημένο κτίριο/α για τουλάχιστον 10 έτη, γ) στην προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων σε ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση καταφυγίου (π.χ. για τη δημιουργία εγκατάστασης απομόνωσης ζώων σε περίπτωση
εμφάνισης λοιμώδους μεταδοτικού νοσήματος, εγκατάστασης αποθήκευσης και
  προετοιμασίας τροφής κλπ) ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί καταφυγίων και να καταστεί δυνατή η απόκτηση άδειας λειτουργίας του.

Όσον αφορά
την επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων καταφυγίων των Δήμων τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 του ν. 4830/2021, ενδεικτικά αναφέρονται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ήτοι αντικατάσταση σκεπής και δαπέδων, ενίσχυση της μόνωσης των κτιρίων ώστε να διασφαλίζεται η προστασία από τις ακραίες
καιρικές συνθήκες, η κατασκευή ιατρείου μικρών ζώων, η επέκταση του καταφυγίου με επισκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων (για παράδειγμα για να αυξηθεί η δυναμικότητά του), η βελτίωση χώρου παρασκευής και αποθήκευσης τροφής, η διαμόρφωση κατάλληλου χώρου για απομόνωση των ζώων (σε περίπτωση λοιμωδών νοσημάτων), η κατασκευή κατάλληλων υποδομών αποχέτευσης και
παροχέτευσης των όμβριων υδάτων της εγκατάστασης του καταφυγίου κλπ. 4.2. Κάθε είδους δαπάνη που αφορά την
εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις των καταφυγίων, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4830/2021. Ενδεικτικά αναφέρονται: τοποθέτηση αυτόματων ταϊστρών και ποτίστρων, εξοπλισμός ιατρείου μικρών ζώων, εξοπλισμός παρασκευής τροφής και
καθαρισμού σκευών και χώρων.

4.3. Κάθε είδους δαπάνη που αφορά
συναφείς με τις παραπάνω δράσεις σε εγκαταστάσεις καταφυγίων τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 του ν. 4830/2021 και στις οποίες περιλαμβάνονται:

α) Δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας ή και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ενδεικτικά αναφέρονται: αντικατάσταση καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που υποστηρίζεται από ΑΠΕ, ισοθερμικά καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση εγκαταστάσεων, προσθήκη μόνωσης στο κέλυφος, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Οι παρεμβάσεις πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου κατά δύο (2)
τουλάχιστον κατηγορίες, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Το σύνολο της δαπάνης για τις παραπάνω δράσεις δεν θα υπερβαίνει το 20% της συνολικά αιτούμενης δαπάνης από το Πρόγραμμα.
β) Δημιουργία παροχής πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης ή από άλλες πηγές και δημιουργία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (σε εκτός σχεδίου περιοχές).
γ) Αγορά οχημάτων περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς και του συνοδευτικού εξοπλισμού.
δ) Προμήθεια λοιπού συναφούς εξοπλισμού των καταφυγίων.
4.4. Η προμήθεια κατάλληλων αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς (scanners) με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρ. 14 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021. Οι αναγνώστες σήμανσης πρέπει να είναι συμβατοί με το πρότυπο ISO 11784 και να έχουν δυνατότητα σύνδεσης με κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα ή υπολογιστή τουλάχιστον μέσω Bluetooth ή άλλη παρόμοια τεχνολογία.
4.5. Η προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη συμμόρφωση των Δήμων με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον ν. 4830/2021.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Σταδίου 27, Αθήνα, Τ.Κ. 101 83

Η υποβολή μπορεί να γίνει, είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών. Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:
Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου των δικαιούχων περί αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για το έργο/προμήθεια εξ ολοκλήρου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.
Τεχνικό Δελτίο, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΙ της παρούσης).
Έκθεση τεκμηρίωσης της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου κατά δύο (2) τουλάχιστον κατηγορίες, εφόσον αιτούνται δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης
Υπεύθυνη δήλωση/ βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου ότι η διάρκεια του μισθωτηρίου συμβολαίου, σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου ή η διάρκεια της παραχώρησης σε περίπτωση απόφασης παραχώρησης των χώρων ή παραχωρητηρίου, είναι τουλάχιστον δέκα (10) έτη (από τον χρόνο υποβολής του και μετά).
Υπεύθυνη δήλωση από τον δικαιούχο ότι με τα αιτούμενα έργα διασφαλίζεται η συμμόρφωση του καταφυγίου με τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 του ν. 4830/2021.
Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η
31η Μαρτίου 2022.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Η αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης των αιτήσεων των δικαιούχων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η ανωτέρω Διεύθυνση, αφού ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση έργων και προμηθειών ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, όπως αυτές ισχύουν. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου
πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του Δικαιούχου. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών που αφορούν στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, και στον
εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησης στην παραπάνω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σύμβαση έργου/προμήθειας.

Πιστοποιημένο λογαριασμό, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου, τον ανάδοχο και τον εγκεκριμένο προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης ή σχετικά τιμολόγια με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
Τιμολόγιο αγοράς.
Πρωτόκολλα/ βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται.
Μισθωτήριο συμβόλαιο ή απόφαση παραχώρησης σε περίπτωση μίσθωσης ή
παραχώρησης οικοπέδου ή/και κτιρίου/ων διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών (από το
χρόνο υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης και μετά).
Φωτογραφία της ειδικής πινακίδας με τα στοιχεία του προγράμματος.
Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων συντάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και
Αναπτυξιακής Πολιτικής αίτημα χρηματοδότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων για την πληρωμή των δικαιούχων. Σε περίπτωση χρηματοδότησης από άλλη
πηγή θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών
χρηματοδότησης του δικαιούχου. Επισημαίνεται ότι στη χρηματοδότηση προβλέπεται
και το κόστος αγοράς της παραπάνω ειδικής πινακίδας. Επίσης επισημαίνεται ότι η
χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων.
Τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των έργων,
διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.


8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων της παρούσας Πρόσκλησης, οι δικαιούχοι
προβαίνουν σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση που αποστέλλεται
στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής.
Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής επεξεργάζεται τα παραπάνω
έγγραφα διενεργώντας, όπου απαιτείται, επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση
των στοιχείων των έργων.


Σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του προγράμματος, όπως αυτό διαπιστώνεται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής ή τα αρμόδια όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο του
ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν.Το ποσό της επιστροφής από τον υπόχρεο αποδίδεται από το ΤΠΔ στον προϋπολογισμό του ΠΔΕ ως έσοδο.
9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για επί
μέρους διατάξεις του Προγράμματος, εφόσον απαιτούνται, παρέχονται από τη
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.
Η Πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(
www.ypes.gr)