Δημοτικές Εκλογές 2019

Αυτοδιοικητικές εκλογές. Αναστολή προσλήψεων στους Ο.Τ.Α.

Το Υπ. Εσωτερικών, με εγκύκλιό του, λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρόκειται για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλεί τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υποβάλουν «έγκαιρα και ορθά» τα αιτήματά τους για το 2019, για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών και την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων.
Οι προσλήψεις αφορούν στις εξής κατηγορίες εργαζομένων:
 •  Αιτήματα έκτακτου προσωπικού από Δήμους και Περιφέρειες
 •  Αιτήματα έκτακτου προσωπικού από Ν.Π.Ι.Δ. Δήμων και Περιφερειών
 •  Αιτήματα ανταποδοτικού χαρακτήρα
 •  Αιτήματα υπό τη μορφή αντιτίμου.
Επισημαίνεται ότι, από τον προγραμματισμό προσλήψεων – ενημέρωση του ΥΠΕΣ εξαιρούνται:
 •  Αρχική πρόσληψη και ανανεώσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 •  Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
 •  Εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών
 •  Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών
 •  Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας
 •  Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους»
 •  Πρόσληψη υδρονομέων στις Δ.Ε.Υ.Α.
 •  Αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου
 •  Έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
 • Σχολικές καθαρίστριες.