Δήμος Αίγινας. Προκήρυξη εκτέλεσης έργου "Μεταφορά πόσιμου νερού στην νήσο Αίγινα στο Βαθύ, στην Κυψέλη και στον Μεσαγρό, με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2013 - 2014"


Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Προκηρύσσεται ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Μεταφορά πόσιμου νερού στην νήσο Αίγινα στο Βαθύ, στην Κυψέλη και στον Μεσαγρό, με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2013 - 2014΄΄, ενδεικτικού προυπολογισμού 4.984.820,00 € πλέον του ΦΠΑ.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο της δαπάνης μεταφοράς ανά κυβικό μέτρο πόσιμου νερού από τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ έως και της παραδόσεως αυτού στις θέσεις υποδοχής των παραπάνω Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Χρ. Λαδά 1 - Αίγινα) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής στις 25 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή το αποτέλεσμα αυτού κριθεί ασύμφορο, αυτός επαναλαμβάνεται μετά από πέντε (5) ημέρες από της νέας δημοσίευσης της διακήρυξης.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της μεταφοράς του νερού θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006), τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980 και των Π.Δ 59/2007 και 60/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν εκτός άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών που αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 99.696,40 € αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.

Αντίγραφο της διακήρυξης μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ή το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες - Τηλέφωνα 22970-22800, 28776 και 22973-20032, 20019).

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Θεοδόσιος Γ. Σακκιώτης