Περίληψη διακύρυξης διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου ΕΠΑΛ - ΣΕΚ - ΙΕΚ Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακύρυξης διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου ΕΠΑΛ - ΣΕΚ - ΙΕΚ Αίγινας.
Η  Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του ΕΠΑΛ-ΣΕΚ-ΙΕΚ Αίγινας.

Οι φάκελοι προσφορών  και δικαιολογητικών κατατίθενται και πρωτοκολλούνται στο γραφείο του Διευθυντή ΕΠΑΛ Αίγινας μέχρι την 30η Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής Δήμου Αίγινας και Προέδρου της ΣΕΔΕΔΑ (οδός Ν.Πέππα), την παραπάνω ημέρα και ώρα δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα  Γραφεία  των ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ  Αίγινας, καθώς και στον Δήμο Αίγινας, απ΄ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο  της διακήρυξης του διαγωνισμού. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να επισκεφτούν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν οτιδήποτε σχετικό με τη λειτουργία του, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Α
ΜΠΕΣΗΣ ΗΛΙΑΣ