Δήμος Αίγινας. Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής. Ανακοίνωση για τρέχοντα οικονομικά θέματα.

Δήμος Αίγινας. Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής.
Α) Εγκρίθηκαν, ο οικονομικός προϋπολογισμός και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου, για το 2013, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Β) Διεξήχθησαν, οι  επαναληπτικοί διαγωνισμοί για την Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα (Αίγινα, Πέρδικα) και την Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα (Βαθύ,  Κυψέλη, Μεσαγρός) με υδροφόρα πλοία, για τα έτη 2013-2014. Εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν οι ναυτικές εταιρείες ΑΙΓΙΝΑ Ι και ΛΕΒΕ ΝΕ, αντίστοιχα. Οι οικονομικές προσφορές που έδωσαν οι ενδιαφερόμενοι ήταν κανονικές και σύμφωνες με τις προβλέψεις των σχετικών μελετών (1,91 € και 1,88 € αντίστοιχα). Σε προσεχή συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει για την κατακύρωση του αποτελέσματος.

Μετά από αυτές τις θετικές  εξελίξεις, θα ομαλοποιηθούν προβλήματα λειτουργίας του Δήμου που  είχαν προκύψει σε σχέση με την  αδυναμία πληρωμών και την αδυναμία σύναψης συμβάσεων μεταφοράς νερού. Από τη θέση του Προέδρου της Ο. Ε. επιθυμώ να ευχαριστήσω τα στελέχη των οικονομικών και άλλων υπηρεσιών του Δήμου για τις κοπιώδεις προσπάθειες και φυσικά τον κ. Δήμαρχο, τους συναδέλφους - μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου για την ουσιαστική και αποδοτική συνεργασία μας.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Γ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ - Αντιδήμαρχος Αίγινας