Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την πλαζ "Αύρα".

Στις 8 Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας [οδός Χρ. Λαδά 1] ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στην θέση ΑΥΡΑ Αίγινας (επιφανείας 440,00 τ.μ περίπου), για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως την 31-12-2014.

Η πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσό εννέα χιλιάδων εξακοσίων (9.600,00) €.

Για να γίνει  κάποιος δεκτός προς συμμετοχή στη  δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης, τα κάτωθι:

1.βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας ως προς τις οφειλές του στο Δήμο Αίγινας, που εκδίδεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει συνάψει με το Δήμο Αίγινας σύμβαση παρόμοια με την παρούσα σε προηγούμενα έτη και έχει διαπιστωθεί ότι δεν τήρησε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δε θα γίνεται δεκτός.

2.πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.

3.βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ.

4.εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε πρώτη ζήτηση υπέρ του Δήμου, από νόμιμα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυμα, ίση προς το 10% της τιμής εκκίνησης, δηλ. ποσού διακοσίων (960,00) €, η οποία θα του επιστραφεί εάν δεν πλειοδοτήσει, μετά το πέρας του διαγωνισμού.

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης θα υποβληθούν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την Τρίτη 7 Μαΐου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή της σχετικής διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Αίγινας κ. Αθανάσιο Λορέντζο (Τηλέφωνα: 22973-20019 ή 22973-20000) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αίγινα, 25 Απριλίου 2013
Ο  Δήμαρχος
Θεοδόσιος Γ. Σακκιώτης
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png