Δήμος Αίγινας. Ορθή επανάληψη περίληψης διακήρυξης για την Πλαζ της Αύρας.

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩ68-Φ42
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αίγινα, 25-4-2013
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                       Αριθμ.  6371                                                                                              
                                                                                       
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος  Αίγινας Διακηρύσσει ότι

Στις 8 Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας [οδός Χρ. Λαδά 1] ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στην θέση ΑΥΡΑ Αίγινας (επιφανείας 440,00 τ.μ περίπου), για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως την 31-12-2014.

Η πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσό εννέα χιλιάδων εξακοσίων (9.600,00) €.

Για να γίνει  κάποιος δεκτός προς συμμετοχή στη  δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης, τα κάτωθι:

1.βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας ως προς τις οφειλές του στο Δήμο Αίγινας, που εκδίδεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει συνάψει με το Δήμο Αίγινας σύμβαση παρόμοια με την παρούσα σε προηγούμενα έτη και έχει διαπιστωθεί ότι δεν τήρησε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δε θα γίνεται δεκτός.

2.πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.

3.βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ.

4.εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε πρώτη ζήτηση υπέρ του Δήμου, από νόμιμα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυμα, ίση προς το 10% της τιμής εκκίνησης, δηλ. ποσού εννιακοσίων εξήντα (960,00) €, η οποία θα του επιστραφεί εάν δεν πλειοδοτήσει, μετά το πέρας του διαγωνισμού.

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης θα υποβληθούν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την Τρίτη 7 Μαΐου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή της σχετικής διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Αίγινας κ. Αθανάσιο Λορέντζο (Τηλέφωνα: 22973-20019 ή 22973-20000) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Αίγινα, 25 Απριλίου 2013
Ο  Δήμαρχος

Θεοδόσιος Γ. Σακκιώτης