Αναβάλλονται οι προγραμματισμένες για τις 20/5/2013 πλειοδοτικές δημοπρασίες εκμίσθωσης αιγιαλών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΤΙΚΗΣ                                                   Αίγινα, 14-5-2013

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                      Αριθμ. πρωτ. 7139

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο  Δήμαρχος Αίγινας

Έχοντας υπόψη:


1. Την ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών υπ’ αριθμό Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29.3.13 από το τμήμα Β (Αιγιαλού και Παραλίας) της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών περί «απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους ΟΤΑ Α’ βαθμού»

2. Την υπ’ αριθμ. 67/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Τις υπ’ αριθμ. 28,29,30,31,32,33,34,35/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

4. Τις περιλήψεις διακηρύξεων διεξαγωγής πλειοδοτικών δημοπρασιών που εκδόθηκαν

5. Την ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών υπ’ αριθμό Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/2.5.13 από το τμήμα Β (Αιγιαλού και Παραλίας) της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών περί Τροποποίησης της υπ΄ αριθ. Δ10Β 1053970/1672 ΕΞ 2013/29-3-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 801 Β΄) περί «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού» και κωδικοποίηση αυτής.

Α π ο φ α σ ί  ζ ο  υ μ ε

Αναβάλλονται οι προγραμματισμένες  για τις 20/5/2013 πλειοδοτικές δημοπρασίες  εκμίσθωσης της απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών, διότι η από 29/3/2013 σχετική  ισχύουσα ΚΥΑ  των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΛΗ-ΝΚΓ) τροποποιήθηκε  σε ουσιώδη σημεία της μετά από  έκδοση νεότερης (ΦΕΚ 1094/Β/2-5-2013 –  ΑΔΑ: ΒΕΝΗΗ-ΣΜΥ) και η τροποποίηση αυτή δημιουργεί την αναγκαιότητα επαναδιατύπωσης των όρων των σχετικών διακηρύξεων με νεότερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται  ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται  σε υπαιτιότητα του Δήμου και  θα ενημερωθούν για τις αλλαγές  που θα προκύψουν  το συντομότερο  δυνατό.

 Ο  Δήμαρχος
Θεοδόσιος Γ. Σακκιώτης

Εσωτερική διανομή:

  1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου - για ενέργεια
  2. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
  3. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου για ενέργεια
  4. Οικονομική Υπηρεσία Δήμου
  5. Γραφεία κων Αντιδημάρχων
  6. Υπάλληλο του Δήμου κ. Λορέντζο Αθανάσιο
  7. Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής