Δήμος Αίγινας. Προκήρυξη για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού.

Ο Αντιδήμαρχος Αίγινας, έχοντας υπόψη:
α) τον ισχύοντα Κοινοτικό και Δημοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006)
β) την υπ' αριθμ. 11389/93 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ: ΄΄Περί Ενιαίου Κανονισμού     Προμηθειών ΟΤΑ (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ), τον Ν. 2286/1995 και τον Ν. 3852/2010

γ) την υπ' αριθμ. 58/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 Διακηρύσσει  ότι,
Εκτίθεται σε επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή: ΄΄Η προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (γάλα) έτους 2013΄΄, προϋπολογισμού 14.332,50 € πλέον του ΦΠΑ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 3/2013 μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και θεωρήθηκε αρμοδίως.

Ο (επαναληπτικός) διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας {οδός Χρ. Λαδά 1} ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Ε.Κ.Π.ΟΤΑ του Δήμου στις 12 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 12:00΄ μ.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται α)τα φυσικά πρόσωπα (΄Ελληνες πολίτες ή αλλοδαποί), β) τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), γ) συνεταιρισμοί, δ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τους περιορισμούς του άρθρου 8 της αριθμ. 11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν εκτός των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην διακήρυξη και Εγγυητική Επιστολή ποσού 717,00 €  αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Ε.Κ.Π.ΟΤΑ του Δήμου Αίγινας κ. Χατζίνα Σοφία (Τηλ. 22973-20054) ή στο Γραφείο της Τεχνικής υπηρεσίας  (αρμόδιος υπάλληλος κ. Μαργαρώνης Ιωάννης - τηλ. 22970-22800) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                                                   

 Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
 Νεκτάριος Κουκούλης