Δήμος Αίγινας. Ανάκληση του αντιδημάρχου κ. Ηλία Μπέση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Α.Π:   
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
                                                                                                  Αίγινα    02 -  07 - 2013                                                                                          

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός 383/2013

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Έχοντας υπόψη  του

    Το άρθρο 59 του Ν.3852/2010.
    Την αριθμ. 1/2013 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
    Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. 01/03/2013 απόφασης Δημάρχου.

Α π  ο φ α σ ί ζ ο υ μ  ε
    Ανακαλούμε τον Αντιδήμαρχο – Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Μπέση Ηλία, τροποποιώντας την αριθμ. 1/2013 απόφαση Δημάρχου με την αφαίρεση συνολικά της (΄Γ) περ. που αναφέρεται στον ορισμό του κ.Μπέση Ηλία ως Αντιδημάρχου με τις αρμοδιότητες που «συνοδεύουν» τον ορισμό του.

   Η ανάκληση  του Αντιδημάρχου κ.Μπέση Ηλία πριν από την λήξη της θητείας του, συνδέεται με το αριθμ.πρωτ. 9211/12-06-2013 έγγραφο του, με το οποίο έθετε τον εαυτό του εκτός εποπτείας θεμάτων πολιτικής προστασίας. Σημειώνεται ότι με την αριθμ. 01/2013 απόφαση του Δημάρχου και την αριθμ.596/2011 όμοια είχε ορισθεί ως εποπτεύων των θεμάτων πολιτικής προστασίας.

    Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα του Ν.Αττικής ή σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να τεθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ