Δήμος Αίγινας. Ο κ. Νίκος Τζίτζης αντιδήμαρχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Α.Π:   
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
                                                                                                   Αίγινα    03 -  07 - 2013
                                                                                          
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός 384/2013
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Έχοντας υπόψη  του

    Το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010.
    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε., για το Δήμο Αίγινας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 13.556 κατοίκους.
    Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) περί αναπλήρωσης του Δημάρχου κατά τα διαστήματα απουσίας του.
    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
    Τις διατάξεις της παρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/29.2.2012 – τεύχος Α’).
    Την αριθμ. 383/2013 απόφαση Δημάρχου περί ανάκλησης του Αντιδημάρχου κ. Ηλία Μπέση.
    Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.
    Την ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών .

 

 

Α π  ο φ α σ ί ζ ο υ μ  ε

 

         Τροποποιούμε την αριθμ. 1/03-01-2013 απόφαση  Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων  ως προς την περ. (Γ) και ορίζουμε Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Τζίτζη Νικόλαο από 03/07/2013 μέχρι την λήξη της θητείας της Δημοτικής αρχής μεταβιβάζοντας σ’ αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:

    Την εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών και Ανταποδοτικών Υπηρεσιών (Καθαριότητας-Φωτισμού) και θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
    Την εποπτεία θεμάτων περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής, διαχείρισης απορριμμάτων
    Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, Ανταποδοτικές Υπηρεσίες και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
    Την παρακολούθηση και ανάπτυξη των συστημάτων ανακύκλωσης
    Την εποπτεία και παρακολούθηση προγραμμάτων χρηματοδότησης μελετών και έργων
    Την εποπτεία, το σχεδιασμό και προγραμματισμό των βασικών έργων υποδομής, των τεχνικών έργων και των αναπλάσεων
    Την εποπτεία και την ευθύνη ρυθμίσεων για την επίλυση του κυκλοφοριακού ζητήματος και της στάθμευσης
    Τη συνεργασία και το συντονισμό με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, Ν.Π.Ι.Δ., συλλόγους, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων, για την ομαλή εκτέλεση έργων, ώστε να μην διαταράσσεται συνολικά η εύρυθμη «λειτουργία» του νησιού και παράλληλα να διαφυλάσσονται τα στοιχεία της παράδοσης και να τηρούνται αρχές της αισθητικής και κανόνων αρχιτεκτονικής
    Την ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των πολεοδομικών εφαρμογών του νησιού
    Την εποπτεία λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων
    Την ευθύνη για εξέταση θεμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και νέων μορφών ενέργειας
    Την φροντίδα για την εφαρμογή του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ.
    Την εποπτεία για την καθαριότητα και την απορρύπανση όλων των περιοχών και συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού καθαριότητας
    Την φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
    Την ευθύνη των Συνεργείων άμεσης επέμβασης για τη συντήρηση οδών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων και κτηρίων και για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
    Την εποπτεία της Υπηρεσίας Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
    Την εποπτεία της Υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης
    Την εποπτεία για το Δημοτικό φωτισμό σε κοινόχρηστους χώρους
    Την ευθύνη για το φωτεινό διάκοσμο του Δήμου κατά την περίοδο των εορτών
    Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του
    Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
    Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του
    Την παρακολούθηση και έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών μουσικών οργάνων, παιγνιόχαρτων
    Την υπογραφή εγγράφων που αφορούν την προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση αδειών λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων.

       Σημειώνεται ότι ο αναφερόμενος  Αντιδήμαρχος δεν θα έχει αντιμισθία.

Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ