Δήμος Αίγινας. Ο κ. Νίκος Τζίτζης πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Α.Π:   
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
                                                                                                   Αίγινα    03 -  07 - 2013                                                                   

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός 385/2013

Ο Δήμαρχος Αίγινας Έχοντας υπόψη  του

    Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010, περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
    Την παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.
    Tην αριθμ.383/2013 απόφαση Δημάρχου περί ανάκλησης του Αντιδημάρχου κ.Μπέση Ηλία.
    Την αριθμ. 384/2013 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού ως Αντιδημάρχου του Δημοτικού Συμβούλου Τζίτζη Νικόλαου.

Α π  ο φ α σ ί ζ ο υ μ  ε

Α) Ανακαλούμε την αριθμ. 495/2011 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του Ηλία Μπέση ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας ζωής.

Β) Ορίζουμε από την 03/07/2013 και μέχρι τέλους της θητείας της Δημοτικής αρχής, τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Αίγινας κ.Τζίτζη Νικόλαο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας ζωής του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ