Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης για ασφάλειες οχημάτων.

Στις 02 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Χρ. Λαδά 1) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αίγινας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας ενός έτους που αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.
 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν μεταξύ άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 540,00 € αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τη δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο.
 
Αντίγραφο της διακήρυξης καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας (αρμόδιος υπάλληλος κ. Λορέντζος Αθανάσιος-Τηλ.: 22973-20019) ή από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Μαργαρώνης Ιωάννης-Τηλ. 22970-22800, 28876) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επιπλέον να το αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.
 
  Ο Δήμαρχος κ.α.α
 Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
 Νεκτάριος Κουκούλης