Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων του Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή:
΄΄Η προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης του Παιδικού και Βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Αίγινας που περιλαμβάνουν την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ειδών κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, αρτοποιείου και οπωροπωλείου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.694,69€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 92/2013 μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας & θεωρήθηκε αρμοδίως.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας {οδός Χρ. Λαδά 1} ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Ε.Κ.Π.ΟΤΑ του Δήμου στις 21 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 12:00΄ μ.
 
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται α)Τα φυσικά πρόσωπα (΄Ελληνες πολίτες ή αλλοδαποί) β) τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), γ) Συνεταιρισμοί, δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τους περιορισμούς του άρθρου 8 της αριθμ. 11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν εκτός των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην διακήρυξη και Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσού 858,00 € αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 
Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου κ. Χατζίνα Σοφία (τηλ. 22973-20054) ή στο Γραφείο της Τεχνικής υπηρεσίας (αρμόδια υπάλληλος κ. Ταλέβη Αγγέλα - Τηλ. 22970-22800, 28776) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επιπλέον να το αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.
 
 
 Ο Δήμαρχος κ.α.α
 Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
 
 
 Νεκτάριος Κουκούλης