Δήμος Αίγινας. Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού διενέργειας διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του Νόμου 3463/2006 νέος ΔΚΚ.
β. Του Νόμου 3852/2010.
γ. Του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ».
δ. Του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/30-5-2005 τ. Α΄).
ε. Του Π.Δ. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199) «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί
προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο».
στ. Την υπ’ αριθμ. 128/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ζ. Την υπ’ αριθμ. 18151/11.11.2013 διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Αίγινας για τη νέα ασφαλιστική περίοδο
Γνωστοποιούμε ότι ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ασφάλιση των
οχημάτων του Δήμου Αίγινας που έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί την Δευτέρα
02 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 13:00΄ λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών
αναγκών μετατίθεται για την Τρίτη 03 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 13:00΄.
 Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
 Νεκτάριος Γ. Κουκούλης