Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων του Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Δήμος Αίγινας. Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού.
Έχοντας υπόψη:
α) τον ισχύοντα Κοινοτικό και Δημοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006)
β) Την υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ: ΄΄Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ
(Ε.Κ.Π.ΟΤΑ) και του Ν. 2286/1995
γ) Την υπ’ αριθμ. 142/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 Διακηρύσσει ότι,
Εκτίθεται σε επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή:
΄΄Η προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης του Παιδικού και Βρεφονηπιακού σταθμού του
Δήμου Αίγινας που περιλαμβάνουν την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ειδών κρεοπωλείου,
ιχθυοπωλείου, αρτοποιείου και οπωροπωλείου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.694,69€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ.
92/2013 μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας & θεωρήθηκε
αρμοδίως.
Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας {οδός Χρ. Λαδά
1} ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Ε.Κ.Π.ΟΤΑ του Δήμου στις 03 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα
Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 12:00΄ μ.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται α)Τα φυσικά πρόσωπα (΄Ελληνες πολίτες ή αλλοδαποί) β) τα
νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), γ) Συνεταιρισμοί, δ) Ενώσεις προμηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά με τους περιορισμούς του άρθρου 8 της αριθμ. 11389/93
απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν εκτός των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην
διακήρυξη και Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσού 858,00 € αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου κ. Χατζίνα Σοφία (τηλ. 22973­20054) ή στο
Γραφείο της Τεχνικής υπηρεσίας (αρμόδια υπάλληλος κ. Ταλέβη Αγγέλα – Τηλ. 22970­22800,
28776) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
επιπλέον να το αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.
 Ο Δήμαρχος κ.α.α
 Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
 Νεκτάριος Κουκούλης