Δήμος Αίγινας. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου για την μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου

Δήμος Αίγινας.
Ο Δήμαρχος Αίγινας ανακοινώνει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 132/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την κατ’ αρχήν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου για την μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου.
 
Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή του τέως Δήμου Αίγινας και εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Αίγινας και να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
α) να περιλαμβάνει χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 500 έως 615m2 .
β) να διαθέτει υπόγειο χώρο επιφανείας περίπου 350m2 για να καλύψει τις ανάγκες της ύδρευσης και της οδοποιίας (θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος των υλικών ύδρευσης και της οδοποιίας) και να διαθέτει ράμπα πρόσβασης των αυτοκινήτων της υπηρεσίας.
γ) να είναι καλοδιατηρημένο και ευπρεπισμένο και να βρίσκεται εντός του σχεδίου της πόλης της Αίγινας και να είναι εύκολη η πρόσβαση για τους πολίτες.
δ) να διαθέτει ράμπα πρόσβασης που να μπορεί να εξυπηρετεί την μετακίνηση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ).
ε) να διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (δυνατότητα αερισμού, φυσικό φωτισμό, θέρμανση, ψύξη, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σύγχρονης και υψηλής τεχνολογίας κ.λπ).
στ) να υπάρχουν κοινόχρηστοι υπαίθριοι χώροι για την στάθμευση κατ’ ελάχιστο δέκα (10) Ι.Χ αυτοκινήτων.
ζ) το ακίνητο θα πρέπει να είναι αποπερατωμένο όταν θα παραδοθεί για χρήση στο Δήμο και ο ιδιοκτήτης να δέχεται κατά την διάρκεια της μίσθωσης τυχόν επισκευές ή τροποποιήσεις στην διαμόρφωση των χώρων του ακινήτου, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται δωδεκαετής και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί για τρία (3) ακόμα έτη μετά από έγγραφη ειδοποίηση του μισθωτή  τρείς (3) μήνες πριν από τη λήξη της μίσθωσης και την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

Όσοι ιδιοκτήτες επιθυμούν να διαθέσουν ακίνητο για τον σκοπό αυτό μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δήμο Αίγινας (Γραφείο πρωτοκόλλου) μέχρι την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013.

Ο φάκελος της προσφοράς εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης.

Μετά την υποβολή των προσφορών, αρμόδια επιτροπή του Δήμου θα προβεί σε έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 270/1981 και κατόπιν ο Δήμαρχος με απόφασή του θα ορίσει την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας στην οποία θα λάβουν μέρος εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.
 
Όσοι συμμετάσχουν σε αυτή την φάση της δημοπρασίας θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό και να συνοδεύονται την ημέρα της δημοπρασίας από αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει μαζί με τον μειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα αναλάβει την ευθύνη καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.
 
Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον υπάλληλο του Δήμου μας κ. Λορέντζο Αθανάσιο – τηλ. 22973-20019, 20000 ή στο γραφείο της τεχνική υπηρεσίας του Δήμου μας – αρμόδιος υπάλληλος κ. Βλαστός Νικόλαος (τηλ. 22970-22800, 28776).
Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  επιπλέον να το αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.
                                                                                                
Ο Δήμαρχος
Θεοδόσιος Γ. Σακκιώτης