Χορήγηση υποτροφιών από το Κληροδότημα Βιργινίας Γκίκα.

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΓΚΙΚΑ του Δήμου Αίγινας, με την υπ’ αρ. 7/2008 απόφασή της, ομόφωνα αποφάσισε να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εκτέλεση του σκοπού του Κληροδοτήματος που είναι η «χορήγηση υποτροφιών σε άπορους και ορφανούς, καταγόμενους από την Αίγινα, αριστούχους απόφοιτους Λυκείου, που προορίζονται για σπουδές στην ΑΣΟΕΕ και το ΕΜΠ», ως εξής :

Α) Οι υποτροφίες που  θα χορηγηθούν θα ξεκινήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και θα διαρκέσουν για μεν υποτρόφους βασικών σπουδών μέχρι τη λήξη των κανονικών τους σπουδών για δε υποτρόφους μεταπτυχιακών σπουδών, έως δύο έτη.

Β) Υποτροφίες θα δοθούν σε πέντε (5) άτομα.

Γ) Το ποσό της κάθε υποτροφίας ορίζεται στα € 5.000,00 ετησίως και μπορεί να αυξηθεί στην περίπτωση που ο αριθμός των ατόμων που  πληρούν τις προϋποθέσεις, θα είναι μικρότερος του προβλεπομένου (5 άτομα).

Δ) Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν φοιτητές βασικών ή μεταπτυχιακών σπουδών Οικονομικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείου ολόκληρης της Ελλάδας. Θα προηγηθούν οι φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ε) Το οικογενειακό εισόδημα των ενδιαφερομένων δεν θα ξεπερνά το ποσό των € 9.000,00 για οικογένειες με έως δύο (2) τέκνα. Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει περισσότερα των δύο τέκνων, το οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κατά € 1.000,00 για κάθε επιπλέον τέκνο.

Στ) Εάν ο ενδιαφερόμενος εργάζεται, θα ληφθεί υπόψη το προσωπικό του εισόδημα, το οποίο θα πρέπει να είναι μικρότερο των € 9.000,00.

Ζ) Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν ενδιαφερόμενοι των οποίων το οικογενειακό ή προσωπικό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο των προαναφερομένων ορίων, επειδή κατά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ληφθούν υπόψη και άλλα κοινωνικά κριτήρια πλην της απορίας (ασθένεια ενδιαφερόμενου ή μέλους της οικογένειας, αναπηρία, μονογονεϊκή οικογένεια, τέκνο διαζευγμένων, πολύτεκνοι κλπ).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή των αιτήσεων είναι τα εξής :
1. Πιστοποιητικό Σπουδών
2. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Θεωρημένο από τη ΔΟΥ φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2008
5. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
6. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επικαλεστούν κάποιο από τα κοινωνικά κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο Ζ, θα πρέπει να προσκομίσουν το αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Ως τελευταία ημέρα παραλαβής των αιτήσεων με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 3η Νοεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Κληροδοτημάτων  του Δήμου Αίγινας (Χρ. Λαδά 1 – Αίγινα, τηλ. 2297320035, 2297320013) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με το νόμο πρόσωπο.

Κατά την παραλαβή, θα συντάσσεται Πρακτικό παραλαβής (από τους υπαλλήλους του Γραφείου) που θα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος και θα εκδοθεί σχετικός Πίνακας ο οποίος θα τοιχοκολληθεί για 10 ημέρες στο Δημοτικό Κατάστημα, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και υποβολή τυχόν ενστάσεων.

Στη συνέχεια, ολόκληρος ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες για έλεγχο.

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η παρούσα θα δημοσιευθεί δύο φορές στον Τοπικό Τύπο και μία φορά σε δύο ημερήσιες αθηναϊκές εφημερίδες. Επίσης, θα τοιχοκολληθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, των Τοπικών Διαμερισμάτων και των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ θα συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας.

Αίγινα   3  Σεπτεμβρίου 2008

Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

Παναγιώτης Ι. Κουκούλης