Πρόσκληση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αίγινας.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να έχουν συμμετοχή στην αναφερόμενη διαδικασία, θα πρέπει να υποβάλουν σε επίπεδο ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ εσώκλειστα και τα συνοδευτικά έγγραφα, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αλληλογραφίας (με συστημένη επιστολή) απευθυνόμενοι στον Δήμο Αίγινας με ταχυδρομική διεύθυνση: Χρήστου Λαδά 1, Τ.Κ: 18010- ΑΙΓΙΝΑ, υπόψη της Ειδικής Συμβούλου του Δήμου Σοφίας Κάππου. Η υποβολή θα πρέπει να λάβει χώρα από 07/02/2014 και πάντως όχι αργότερα από την 14:30 μ.μ της 26/02/2014, ημέρας Πέμπτης.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται υποχρεωτικά σε έγχαρτη μορφή.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο – στην περίπτωση φυσικού προσώπου – ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο – εξουσιοδοτημένο κάθε υποψήφιου Νομικού προσώπου ή κάθε μέλους ένωσης προσώπων. Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έγχαρτη μορφή. Το «άνοιγμα» των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος που θα υποβληθούν, θα λάβει χώρα την Παρασκευή 28/02/2014, στις 13:30μ.μ στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου μας, παρουσία των ενδιαφερόμενων ή των διορισμένων για τον σκοπό αυτό αντιπροσώπων τους. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1) Καταγραφή περιουσίας του Δήμου μας.

2) Ψηφιοποιημένη και λεπτομερέστερη περιγραφή της ανωτέρω περιουσίας (όλα τα στοιχεία καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά και τα συμβόλαια ιδιοκτησίας σκαναρισμένα).

3) Τοπογραφικά

4) Τίτλοι – συμβόλαια ιδιοκτησίας και χρονολογία απόκτησης (καθόλα νομικός έλεγχος π.χ υποθήκες, κυριότητα κ.λ.π)

5) Ιστορικό του κάθε περιουσιακού στοιχείου

6) Ακριβής περιγραφή ακινήτου – είδος ακινήτου και τοποθεσίας

7) Όροι δόμησης 8) Αντικειμενική και κατά προσέγγιση εμπορική αξία

9) Ο,τιδήποτε άλλο χρειάζεται προκειμένου να υπάρξει πλήρης, λεπτομερή και ξεκάθαρη καταγραφή.

10) Συγκεκριμένες προτάσεις αξιοποίησης

11) Εναλλακτικές χρήσεις και δυνατότητες εφαρμογής αυτών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α)

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα, με την μορφή και την σειρά που περιγράφεται ως κατωτέρω: 1. Δηλώσεις α. Δηλώσεις σχετικά με την Προσωπική Κατάσταση των ενδιαφερόμενων 1. Όνομα ή Επωνυμία του ενδιαφερόμενου, διεύθυνση και έδρα, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (εάν υπάρχει). 2. Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων διοίκησης του ενδιαφερόμενου, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ενώσεων προσώπων. 3. Την απόφαση του Υποψήφιου σχετικά με τη συμμετοχή του στη Διαγωνιστική Διαδικασία και, στην περίπτωση νομικών προσώπων ή ένωσης προσώπων, ακριβές αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου ή του οργάνου διοίκησης, με βάση την οποία αποφασίστηκε η συμμετοχή του Υποψηφίου στη Διαγωνιστική Διαδικασία, και από την οποία προκύπτει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή ο Επικεφαλής της ένωσης προσώπων που υπογράφει την Επιστολή Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. 4. Την απόφαση του ενδιαφερόμενου σχετικά με την συμμετοχή του στην διαδικασία και στην περίπτωση νομικών προσώπων ή ένωσης προσώπων, ακριβές αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου ή του οργάνου διοίκησης, με βάση την οποία αποφασίστηκε η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στην αναφερόμενη διαδικασία και από την οποία προκύπτει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή ο επικεφαλής της ένωσης προσώπων που υπογράφει την επιστολή ενδιαφέροντος. 5. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα ονόματα των μελών της ένωσης. 6. Δήλωση σχετικά με τον διορισμό αντικλήτου. Η δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του αντικλήτου (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό φαξ και αριθμούς τηλεφώνου γραφείου και κινητού). 7. Αν ο υποψήφιος δεν προτίθεται να παρίσταται αυτοπροσώπως κατά το άνοιγμα των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, δήλωση διορισμού αντιπροσώπου για τον σκοπό αυτό, που θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του αντιπροσώπου (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό φαξ και αριθμούς τηλεφώνου γραφείου και κινητού). 8. Δήλωση σχετικά με την χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου. Β) Γενικές Δηλώσεις: 1) Ότι ο υποψήφιος έχει πλήρη επίγνωση της πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας 2) Ότι ο υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος και ότι δεν υπάρχουν εταιρικοί περιορισμοί, περιορισμοί ανταγωνισμού ή άλλοι νομικοί περιορισμοί που εμποδίζουν τον ενδιαφερόμενο από την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 3) Ότι η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του και ότι η συμμετοχή του ως εκ τούτου δεν θεμελιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα για αποζημίωση από τον Δήμο μας.