Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού παροχής διαγωνισμού υπηρεσιών ταχυδρομείου.

Δήμος Αίγινας.
Στις 21 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Χρ. Λαδά 1) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών ταχυδρομείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης και λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 58.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας ενός έτους που αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά,) που έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσημο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον, την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας και διαθέτουν ειδική άδεια από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.), για όλη την ελληνική
επικράτεια (ή έχει οριστεί ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4053/2012).

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν μεταξύ άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 2.358,00 € αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Αντίγραφο της διακήρυξης καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική ενημέρωση μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας (αρμόδιος υπάλληλος κ. Στενάκης) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Τηλέφωνα: 22973-20033, 20030, 20032. Αντίγραφο της διακήρυξης και τα τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να τα αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.


                                                                                     Ο  Δήμαρχος κ.α.α
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Νεκτάριος Κουκούλης