Δήμος Αίγινας. Κοινοποίηση απόφασης της Περιφέρειας Αττικής για την πολεοδόμηση οικισμού έκτασης 111.65 στρεμμάτων, στη θέση "Αμυγδάλα" της Κοινότητας Πέρδικας.

Δήμος Αίγινας.
Κοινοποιούμε ανακοίνωση Περιφέρειας Αττικής για ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν.1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), και το Ν.4014/11 ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το με αρ. Πρωτ. Οικ.171258/14 έγγραφο που αφορά Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο για την πολεοδόμηση ιδιωτικού οικισμού έκτασης 111.65 στρεμμάτων, στην θέση ΄΄Αμυγδάλα΄΄ Κοινότητας Πέρδικας νήσου Αίγινας (Ν. Αττικής ), με φορέα του έργου τη ΄΄ ΓΕΑΚΑΤ Α.Ε.΄΄
Ο φάκελος της Μελέτης βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα ), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλλει τυχόν ενστάσεις – απόψεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Καράμπελας Κωνσταντίνος