Διαγωνισμοί για την εκμίσθωση των καταστημάτων της ιχθυαγοράς.