Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης "Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2014-2015."

Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης "Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2014-2015."
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              Αίγινα, 01-10-2014
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 15598
                                                                                                                                                                                      
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Αντιδήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει

Την διεξαγωγή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2014-2015΄΄.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την 17η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.μ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών).
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 184.759,60 € πλέον του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου.
Τα προς μεταφορά οχήματα είναι α) συρμός ρυμουλκού και ημιρουμουλκούμενου απορ/ρου συνολικού μήκους 16,00 μ και β) απορ/ρα αυτοκίνητα μήκους 8,00μ. και 8,50μ. και γ) φορτηγά μήκους 9,50 μ.
Η μεταφορά των οχημάτων θα γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει οχηματαγωγό ή οχηματαγωγά πλοία δυνάμενα να εκτελούν πλόες με ένταση ανέμου 7 Μποφόρ.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εκπρόσωποι ναυτιλιακών εταιριών.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 9.237,98 € και βεβαιώνεται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Σκαφιδάς Χρήστος – τηλ. 22973-20032, 20019) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να τα αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος,
Ευάγγελος Δέδες