Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού: "Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2014 ­- 2015".

Την διεξαγωγή επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 για την εκτέλεση του έργου:  ́ ́Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2014 - 2015 ́ ́.
Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την 06 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ́ π.μ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 184.759,60 € πλέον του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου.

Τα προς μεταφορά οχήματα είναι α) συρμός ρυμουλκού και ημιρουμουλκούμενου απορ/ρου συνολικού μήκους 16,00 μ και β) απορ/ρα αυτοκίνητα μήκους 8,00μ. και 8,50μ. και γ) φορτηγά αυτοκίνητο μήκους 9,50 μ.

Η μεταφορά των οχημάτων θα γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει οχηματαγωγό ή οχηματαγωγά πλοία δυνάμενα να εκτελούν πλόες με ένταση ανέμου 7 Μποφόρ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εκπρόσωποι ναυτιλιακών εταιριών.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 9.237,98 € και βεβαιώνεται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας
ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Σκαφιδάς Χρήστος – τηλ. 22973­20032, 20019) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος,
Ευάγγελος Δέδες