Δήμος Αίγινας. Οικονομική Υπηρεσία. Ανακοίνωση για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Δήμος Αίγινας. Οικονομική Υπηρεσία. Ανακοίνωση.
Ενημερώνουμε τους οφειλέτες του Δήμου Αίγινας ότι σύμφωνα με τον με το άρθρο 24 του Ν.4304/2014 αφενός παρατείνεται η ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 προς τους Δήμους και αφετέρου επεκτείνεται και στις οφειλές προς δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.( Δ.Ε.Υ.Α ) Σύμφωνα με το νόμο μπορεί να γίνεται ρύθμιση σε όλες τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές από τέλη, φόρους  , δικαιώματα, και μισθώματα μαζί με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ,τόκους υπερημερίας ή οποιαδήποτε επιβάρυνση έχει επιβληθεί. Πιο συγκεκριμένα
1) Για τις βεβαιωμένες οφειλές από 1/1/2010 μέχρι την 30/10/2014
   η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
α) Για εφάπαξ καταβολή υπάρχει απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ ρύθμιση σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ ρύθμιση σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ ρύθμιση σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω ρύθμιση σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Η καθυστέρηση  καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και συνεπάγεται την υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή του υπολοίπου ποσού ,όπως αρχικά είχε βεβαιωθεί
2) Για τις βεβαιωμένες οφειλές παρελθόντων ετών    έως  τις 31/12/2009  οι οποίες αφορούν τέλη Ύδρευσης, Άρδευσης  ,τέλος παρ/ντων , τέλος ακαθ/των εσόδων εστιατορίων , κοκ,, δικαιώματα βοσκής ,φόρους και εισφορές η ρύθμιση γίνεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 150 ευρώ και μέγιστο αριθμό δόσεων τις 24.
Η καταβολή ολόκληρου του ποσού οφειλής ,εντός της προθεσμίας ,γίνεται με έκπτωση  δέκα τοις εκατό (10%) επί του κεφαλαίου.
Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων για υπαγωγή στην ρύθμιση μέχρι 28/11/2014.
Η καθυστέρηση  καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και συνεπάγεται την υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή του υπολοίπου ποσού ,όπως αρχικά είχε βεβαιωθεί.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΤΗΛ . 22973 20030 - 33


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png