Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων.

Έχοντας υπόψη:
α) τον ισχύοντα Κοινοτικό και Δημοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006)
β) Την υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ:  ́ ́Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ
(Ε.Κ.Π.ΟΤΑ) και του Ν. 2286/1995
γ) Την υπ’ αριθμ. 143/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή:  ́ ́Η προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας έτους 2014­2015 ́ ́, στις πιο κάτω αναφερόμενες ποσότητες:
α) βενζίνη αμόλυβδη 10.000 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 120.000 λίτρα, δ) πετρέλαιο θέρμανσης
1.000 λίτρα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 155.760,00 € πλέον του ΦΠΑ και σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 75/2014 μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας & θεωρήθηκε αρμοδίως.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας {οδός Οινώνης 3} ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Ε.Κ.Π.ΟΤΑ του Δήμου, στις 24 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και με ώρα
λήξης παραλαβής των προσφορών την 13:00 ́.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται α)Τα φυσικά πρόσωπα ( ́Ελληνες πολίτες ή αλλοδαποί) β) τα
νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), γ) Συνεταιρισμοί, δ) Ενώσεις προμηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά με τους περιορισμούς του άρθρου 8 της αριθμ. 11389/93
απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν εκτός των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην
διακήρυξη και Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσού 7.788,00 € αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Ε.Κ.Π.ΟΤΑ του Δήμου Αίγινας κ. Φούφλια
Ευφροσύνη (Τηλ. 22973­20064) ή στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (αρμόδιος
υπάλληλος κ. Σκαφιδάς Χρήστος – τηλ. 22973­20032, 20019) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα
του Δήμου www.aegina.gr.

Διακηρύσσει ότι,
Ο Δήμαρχος κ.α.α
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Ευάγγελος Δέδες


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png