Περίληψη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων του Δημοτικού Φωτισμού.

Δήμος Αίγινας.
 Ο Αντιδήμαρχος Αίγινας, έχοντας υπόψη:
α) τον ισχύοντα Κοινοτικό και Δημοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006)
β) την υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ: ΄΄Περί Ενιαίου Κανονισμού     Προμηθειών ΟΤΑ (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ), τον Ν. 2286/1995 και τον Ν. 3852/2010
γ) την υπ’ αριθμ. 145/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
                                              Διακηρύσσει  ότι,  
Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά: ΄΄Η προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού΄΄, προϋπολογισμού 7.314,44 € πλέον του ΦΠΑ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 89/2014 μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και θεωρήθηκε αρμοδίως.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας {οδός Οινώνης 3} ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Ε.Κ.Π.ΟΤΑ του Δήμου στις 10 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:15΄ π.μ.  
 
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται α)τα φυσικά πρόσωπα (΄Ελληνες πολίτες ή αλλοδαποί), β) τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), γ) συνεταιρισμοί, δ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τους περιορισμούς του άρθρου 8 της αριθμ. 11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν εκτός των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην διακήρυξη και Εγγυητική Επιστολή ποσού 449,89 €  αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Ε.Κ.Π.ΟΤΑ του Δήμου Αίγινας κ. Φούφλια Ευφροσύνη (Τηλ. 22973-20064) ή στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Σκαφιδάς Χρήστος – τηλ. 22973-20032, 20019) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.
                                                                   
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
 Ευάγγελος Δέδες