Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας.

 Η Δήμαρχος Αίγινας ως εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ ,σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 4182/2013 και την υπ' αριθμόν 3/2014 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι: δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση διαμερίσματος εμβαδού 125 τ.μ. που βρίσκεται στον 1ο όροφο επί της οδού Σόλωνος 40 στην Αθήνα.
Ειδικότεροι όροι:
1) Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 450,00 € / μήνα  σε περίπτωση χρήσης ως οικία και στο ποσό των 600,00 € / μήνα σε περίπτωση χρήσης ως επαγγελματική στέγη.
2) Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 10 του αρ. 24 του Ν. 4182/2013, σε συνδυασμό με το αρ. 13 του Ν. 4242/2014
3) Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.
4) Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως  σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή όπως ορίζεται από Ε.Σ.Υ.Ε).
5) Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει στον λογαριασμό του Κληροδοτήματος ποσό ίσο με δύο (2) μηνιαία μισθώματα ως εγγύηση.
6) Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 24 του Ν. 4182/2013.
7) Ο πλειοδότης μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το αντίστοιχο μίσθωμα την πρώτη εβδομάδα έκαστου μηνός, αρχομένης από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

 Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ, θα αποστέλλονται έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ταχυδρομική διεύθυνση:  Οινώνης 3 , Τ.Κ 18010, Αίγινα, με την ένδειξη:«Οικονομική προσφορά για την μίσθωση ακινήτου Κληροδοτήματος ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ».  (ΤΗΛ: 2297320065)

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png