Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού κληροδοτήματος Σπύρου Αλυφαντή (Ράκειο).

Δήμος Αίγινας.
Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που
πραγματοποιήθηκε στις 22-12-2014 λαμβάνοντας υπόψιν τη διαθήκη του Σπυρίδωνος Παναγ. Αλυφαντή
και το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν. 4182/2013 αποφάσισε ομόφωνα (αρ. απόφασης 5/2014) να γίνουν όλες
οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί ο σκοπός του Κληροδοτήματος ΡΑΚΕΙΟ (ΣΠΥΡΟΥ
ΑΛΥΦΑΝΤΗ) για το έτος 2015 ως εξής :
 
− θα ενισχυθούν οικονομικά αγόρια και κορίτσια που σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν για την
Αίγινα. Για την εκτέλεση του σκοπού θα διατεθεί το ποσό των 2.000,00 €, το οποίο θα μοιραστεί
σε προπτυχιακούς φοιτητές
− Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΑΚΕΙΟ)
– Οινώνης 3 Τ.Κ 18010 Αίγινα τα εξής δικαιολογητικά:
1. - Αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία, στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας και συνημμένων εγγράφων.
2. - Πρόσφατο Πιστοποιητικό σπουδών
3. - Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 09-01-2015 έως και την Δευτέρα 19-
01-2015
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία Κληροδοτημάτων στο τηλέφωνο
2297320065
 
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ