Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού κληροδοτήματος Ταρσίτσας Θωμαΐδου.

Δήμος Αίγινας.
Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που
πραγματοποιήθηκε στις 22-12-2014 λαμβάνοντας υπόψιν τον οργανισμό Διοικήσεως και
διαχειρίσεως του Κληροδοτήματος ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ (ΦΕΚ 310/1942) αποφάσισε ομόφωνα
(αρ. απόφασης 6/2014) να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί ο
σκοπός του Κληροδοτήματος για το έτος 2015 ως εξής :
 
− θα ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους, πέντε (5) κορίτσια καταγόμενα από την Αίγινα.
Για την εκτέλεση του σκοπού θα διατεθεί το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, δύο
χιλιάδες (2.000,00) ευρώ σε κάθε κορίτσι.
Η εκλογή των κοριτσιών θα γίνει από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος κατόπιν
συνεδρίασης και αν η εκλογή αυτών συμπέσει με την εκλογή περισσότερων των πέντε κοριτσιών,
τότε θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση
− Οι ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ) – Οινώνης 3 Τ.Κ 18010 Αίγινα τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία, στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας και συνημμένων
εγγράφων (το έντυπο της αίτησης διανέμεται από το Δήμο)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει κληρωθεί από το συγκεκριμένο
Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους. (διανέμεται από το Δήμο)
- Εάν κάποια ενδιαφερόμενη κληρώθηκε από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση
προηγούμενου έτους, δεν μπορεί να συμμετάσχει εκ νέου.
4. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
- Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν κορίτσια ηλικίας 16 έως 45 ετών. Επίσης μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση περισσότερα του ενός κοριτσιού από την ίδια οικογένεια.
5. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος έτους 2014.
- Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται, θα ληφθεί υπόψη το προσωπικό της εισόδημα, το οποίο θα
πρέπει να είναι μέχρι επτά χιλιάδες (7.000,00) ευρώ.
- Το οικογενειακό εισόδημα των ενδιαφερομένων δεν θα ξεπερνά το ποσό των επτά χιλιάδων
(7.000,00) ευρώ για οικογένειες με έως δύο τέκνα. Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει
περισσότερα από δύο ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, το οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κατά
χίλια(1.000,00) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
6. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η οικογένεια έχει προστατευόμενα τέκνα που έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ξεπερνά το ποσό των 7.000,00 € , θα
προσκομίζει και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης έτους 2014.
7.Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν ενδιαφερόμενες των οποίων το οικογενειακό ή
προσωπικό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο των προαναφερόμενων ορίων, επειδή κατά τον
έλεγχο των αιτήσεων θα ληφθούν υπόψη και άλλα κοινωνικά κριτήρια πλην της απορίας
(ασθένεια ενδιαφερόμενης ή μέλους της οικογένειας, αναπηρία, μονογονεϊκή οικογένεια,
τέκνο διαζευγμένων, πολύτεκνοι κ.λ.π) Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες
επικαλεστούν κάποιο από τα κοινωνικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να
προσκομίσουν το αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.
Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 09-01-2015 έως και την Δευτέρα
19-01-2015
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία Κληροδοτημάτων στο τηλέφωνο
2297320065.
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png