Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης του Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Αίγινας.

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού
Ο Αντιδήμαρχος Αίγινας

Έχοντας υπόψη:
α) τον ισχύοντα Κοινοτικό και Δημοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006)
β) Την υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ: ΄΄Περί Ενιαίου Κανονισμού     Προμηθειών ΟΤΑ (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ) και του Ν. 2286/1995
γ) Την υπ’ αριθμ. 16/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Διακηρύσσει  ότι,  
Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή: "Η προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης του Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Αίγινας" που περιλαμβάνουν την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ειδών κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, αρτοποιείου και οπωροπωλείου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 21.280,95 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 7/2015 μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας & θεωρήθηκε αρμοδίως.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Ε.Κ.Π.ΟΤΑ του Δήμου στις 09 Φεβρουαρίου  2015, ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 13:30΄.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται α)Τα φυσικά πρόσωπα (΄Ελληνες πολίτες ή αλλοδαποί) β) τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), γ) Συνεταιρισμοί, δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τους περιορισμούς του άρθρου 8 της αριθμ. 11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν εκτός των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην διακήρυξη και Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσού 1064,05 € αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου κ. Λορέντζο Αθανάσιο (τηλ. 22973-20019) ή στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής (αρμόδιος υπάλληλος κ. Σκαφιδάς Χρήστος 22973-20019) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  επιπλέον να το αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.
Ο Δήμαρχος κ.α.α
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Ευάγγελος Δέδες


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png