Δήμος Αίγινας. Διακηρύξεις δημοπρασιών δημοτικών καταστημάτων ιχθυαγοράς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Αίγινα, 02.02.2014
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                   Αριθμ. πρωτ. 1280


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Διακηρύττει ότι:


Προκηρύσσεται φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 29 Δημοτικού Καταστήματος Ιχθυαγοράς που βρίσκεται στην πόλη της Αίγινας.
Η δημοπρασία τελεί υπό τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις οι οποίες προσδιορίζονται κατ’ άρθρο ως εξής:


Άρθρο 1ο
Προκηρύσσεται φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 29 Δημοτικού Καταστήματος Ιχθυαγοράς που βρίσκεται  στην πόλη της Αίγινας, επιφανείας 20 τ.μ. περίπου, το οποίο αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  Η εκμίσθωση διέπεται : α) από τις διατάξεις του Π.Δ 34/1995 περί των επαγγελματικών μισθώσεων, όπως ισχύουν, β) από τις διατάξεις του Π.Δ 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησην ή εκμίσθωσην πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων», γ) από τις διατάξεις του  Ν. 3463/2006 και 3852/2010.


Άρθρο 2ο
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας  (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στις 13 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κανείς διαγωνιζόμενος και αποβεί άγονη θα διενεργηθεί επαναληπτική δημοπρασία με τους ίδιους όρους.  


Άρθρο 3ο
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που θα υπογραφεί το σχετικό συμφωνητικό. Αποκλείεται η χρήση του μισθίου ως νυκτερινού κέντρου, καταστήματος μπαρ με λειτουργία μουσικών οργάνων και συναφών καταστημάτων.


Άρθρο 4ο
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των         τριακοσίων είκοσι Ευρώ (320,00) €.
Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από το δεύτερο έτος της μισθώσεως σύμφωνα με την Ετήσια Μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός καθορίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε., προσαυξημένο κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα.
Τα μισθώματα των τεσσάρων πρώτων μηνών του πρώτου έτους θα καταβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσης διακήρυξης.


Άρθρο 5ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός προς συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει :
Α) να μην είναι οφειλέτης του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία βεβαιωμένου τούτου με την προσκόμιση βεβαίωσης από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.
Β) να προσκομίσει πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.
Γ) να φέρει εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ίση προς το 10% των ετήσιων μισθωμάτων της πρώτης προσφοράς εκκίνησης, δηλ. ποσό 384,00 €, που θα αντικατασταθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του ετήσιου  μισθώματος της τελικής προσφοράς που επιτεύχθηκε.
Δ) να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των επιτόπιων συνθηκών του εκμισθούμενου χώρου.
Ε) προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών απαιτείται η εκ του νόμου άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
ΣΤ) προκειμένου για εταιρείες, επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να προσκομίσουν ενημερωμένο καταστατικό με όλες τις μέχρι τον διαγωνισμό τροποποιήσεις, απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας για την συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό, απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση αυτής από τον παριστάμενο και εκπροσωπούντα αυτή στο διαγωνισμό. Επίσης πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Επίσης οι εταιρείες οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει το αξιόχρεο αυτών, ήτοι ενδεικτικά: ισολογισμούς τριών (3) τελευταίων τουλάχιστον ετών, έγγραφη απόδειξη για την ύπαρξη αξιόχρεου καταβεβλημένου κεφαλαίου, πίνακα περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κ.λ.π.


Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του συμμετέχοντα καθώς και η ένδειξη «Για την συμμετοχή στην δημοπρασία για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 29 Δημοτικού Καταστήματος Ιχθυαγοράς», στο πρωτόκολλο του Δήμου μας έως την προτεραία εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
      
Ζ) να συνοδεύεται κατά την ημέρα και ώρα της δημοπρασίας από αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει μαζί του τα πρακτικά της δημοπρασίας και εγγυηθεί την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Αξιόχρεοι εγγυητές κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού χαρακτηρίζονται ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας ή βιομήχανοι ή έμποροι ή βιοτέχνες και γενικά επαγγελματίες που έχουν γραφτεί σε επαγγελματικά σωματεία, επιδεικνύοντας στην επιτροπή, εφόσον τους ζητηθούν, συμβόλαια ή τίτλους ιδιοκτησίας ή βεβαίωση για την οικονομική τους κατάσταση από Δ.Ο.Υ κ.λ.π.


Άρθρο 6ο
Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει τούτο στην Επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.


Άρθρο 7ο
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας ουδεμία αντιπροσφορά γίνεται δεκτή τα δε πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον αξιόχρεο εγγυητή του ο οποίος καθίσταται αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.


1. Άρθρο 8ο
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής όταν :
Α) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας δεν εγκριθεί από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο είτε γιατί το μίσθωμα που επιτεύχθηκε είναι ασύμφορο είτε γιατί έγινε κάποιο σφάλμα κατά την δημοπρασία.
Β) Η απόφαση για το αποτέλεσμα δεν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Γ) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Επίσης, όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής απόφασης της Διοικητικής Αρχής πάνω στο αποτέλεσμα της δημοπρασίας, από της κοινοποίησης θεωρείται η σύμβαση ότι έχει καταρτισθεί οριστικά, δεν προσέλθει μαζί με τον αξιόχρεο εγγυητή για τη σύνταξη και την υπογραφή της μισθωτηρίου σύμβασης υπό τους όρους που ορίζονται στην διακήρυξη.
Στην με στοιχεία «Γ» περίπτωση του παρόντος άρθρου, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται και ο τελευταίος πλειοδότης που αρνήθηκε να υπογράψει υποχρεούται να καταβάλλει στο Δήμο την διαφορά που προκύπτει από την προσφορά του με την προσφορά αυτού στον οποίο τελικά θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και για όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης σύμφωνα με την διακήρυξη. Επιπλέον αποκλείεται από την συμμετοχή στην επαναληπτική δημοπρασία.
 
1. Άρθρο 9ο
Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γίνονται γνωστές με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης του κ. Δημάρχου που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που θα διενεργηθεί η δημοπρασία.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση την τελευταία προσφορά που δόθηκε κατά την προηγούμενη δημοπρασία, ποσό που μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.


1. Άρθρο 10ο
Τα τέλη και τα δικαιώματα του μισθωτηρίου συμβολαίου, τα κηρύκεια δικαιώματα και τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν τον μισθωτή.


1. Άρθρο 11ο
Μετά το τέλος της δημοπρασίας και εντός δύο (2) ωρών ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή διαγωνισμού Τραπεζική Επιταγή με δικαιούχο τον Δήμο Αίγινας με τα μισθώματα των τεσσάρων πρώτων μηνών του πρώτου έτους.
Σε περίπτωση μη κατάθεσης της ανωτέρω επιταγής μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 της παρούσας.
Η επιταγή που θα κατατεθεί θα αποτελεί το αντίτιμο των μισθωμάτων των τεσσάρων πρώτων μηνών για το πρώτο έτος της σύμβασης και θα εξοφληθεί πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Τα υπόλοιπα μισθώματα θα καταβάλλονται εντός των τριών πρώτων ημερών κάθε μισθωτικού μήνα. Η καταβολή αποδεικνύεται με το διπλότυπο είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
 
1. Άρθρο 12ο
Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί πρέπει να ασκεί προσωπικά το έργο του.
Απαγορεύεται ριζικώς με ποινή έκπτωσης η μερική ή ολική υπεκμίσθωση ή οποιαδήποτε παραχώρηση της χρήσης του μισθίου ή η πρόσληψη συνεταίρου ή η μετατροπή της ατομικής επιχείρησης σε εταιρική.


Άρθρο 13ο
Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μπορούν να ακυρωθούν είτε από την Οικονομική Επιτροπή ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση χωρίς να έχει από αυτό κάποια αξίωση ο πλειοδότης.


Άρθρο 14ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που θα κοινοποιηθεί σε αυτόν η έγκριση της Διοικητικής Αρχής να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για την διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.


Άρθρο 15ο
Ο κ. Δήμαρχος εξουσιοδοτείται να δημοσιεύσει την διακήρυξη στα κεντρικότερα μέρη του Δήμου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργεια της αρχικής δημοπρασίας και πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε επαναληπτική.


   1. Άρθρο 16ο
Τον μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες και τα έξοδα λειτουργίας και συντηρήσεως του μισθίου (τέλη καθαριότητας, φωτισμού, τέλη ύδρευσης κ.λπ.).


   1. Άρθρο 17ο
Δίχως άλλη ειδοποίηση ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να πληρώσει την νόμιμη προσαύξηση, σε περίπτωση καθυστερήσεως από μέρους του της πληρωμής του μισθώματος. Αν αρνηθεί θα του γίνει βίαιη έξωση και όλες οι νόμιμες συνέπειες που προβλέπουν τα άρθρα της παρούσας συγγραφής και του Νόμου.


   1. Άρθρο 18ο
Απέναντι στο μισθωτή ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση για την πραγματική σημερινή κατάσταση του μισθίου .Το μισθωτήριο συμβόλαιο που υπογράφει ο μισθωτής αποδεικνύει ότι αυτός πριν από την υπογραφή επισκέφθηκε, εξέτασε, το βρήκε κατάλληλο χωρίς ελαττώματα, του άρεσε απόλυτα και τελικά παραλαμβάνει τούτο. Κατά συνέπεια ο μισθωτής δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα ή απαίτηση και ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει ή να μειώσει το μίσθωμα ούτε να λύσει τη σύμβαση. Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί στις αναγκαίες δαπάνες επισκευών διά την απρόσκοπτη λειτουργία του μισθίου και οι οποίες δαπάνες θα βαρύνουν τον μισθωτή αυτού.


   1. Άρθρο 19ο
Ο Δήμος καμιά ευθύνη για αποζημίωση δεν φέρει αν αρνηθεί να εγκαταστήσει ή να καθυστερήσει την εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ούτε έχει υποχρέωση να μειώσει ή να επιστρέψει το μίσθωμα ή να διαλύσει τη σύμβαση.
Αν ο μισθωτής δεν χρησιμοποιήσει το μίσθιο για οποιαδήποτε αιτία δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του μισθώματος.


   1. Άρθρο 20ο
Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να απαλλαγεί από μίσθωμα για βλάβη από οποιαδήποτε αιτία ακόμα και ανώτερη βία ή τυχαίο γεγονός που θα μπορούσε να συμβεί από της κατοχυρώσεως της δημοπρασίας και πέρα.


   1. Άρθρο 21ο
Ο μισθωτής χωρίς άδεια από τον Δήμαρχο ή την Οικονομική Επιτροπή δεν μπορεί να τοποθετήσει διαφημιστικές πινακίδες, γιρλάντες φωτισμού κ.λ.π. στο μίσθιο. Κάθε αναγκαστική κατασκευή που θα γίνει με σκοπό τη βελτίωση του μισθίου ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση, όπως παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κ.λ.π. από τον μισθωτή και με έξοδά του, θα παραμείνει σε όφελος του καταστήματος και θα περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου μετά την λήξη της συμβάσεως.
Ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ότι κατασκεύασε και παραιτείται από κάθε δικαίωμα και αξίωση για αποζημίωση.


   1. Άρθρο 22ο
Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να διατηρεί στη κατοχή του μισθίου τις δουλείες που υπάρχουν υπέρ αυτού και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση, καταστροφή ή βλάβη με την ευθύνη της αποζημιώσεως.


   1. Άρθρο 23ο
Οι επιδόσεις των διαφόρων εγγράφων στο μισθωτή δίνονται στη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επιδίδει ότι αφορά την μίσθωση στον Ειρηνοδίκη Αίγινας τον οποίο ορίζει ο μισθωτής από τώρα αντίκλητό του και παραιτείται από κάθε ένσταση για παρόμοια επίδοση.


   1. Άρθρο 24ο
Κατά την λήξη της μίσθωσης ή κατά την λύση της με οποιοδήποτε τρόπο ο μισθωτής έχει υποχρέωση να παραδώσει απροφάσιστα το μίσθιο. Αν δεν συμμορφωθεί θα του γίνει έξωση σύμφωνα με το Νόμο και θα υποχρεωθεί να πληρώσει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα 14,67 Ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης μετά τη λήξη της μίσθωσης.


   1. Άρθρο 25ο
Ο μισθωτής με δική του ευθύνη οφείλει να εφοδιασθεί με όλες τις απαραίτητες εκ του νόμου άδειες, όπου αυτές απαιτούνται και υποχρεώνεται να εφαρμόζει δίχως παρέκκλιση τις υγειονομικές,  αστυνομικές, αγορανομικές και λοιπές διατάξεις.


   1. Άρθρο 26ο
Ο μισθωτής δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα που πηγάζει από ευεργετικές διατάξεις νόμων που ισχύουν τώρα ή πρόκειται να ισχύσουν στο μέλλον, σχετικά με τον καθορισμό μικρότερου μισθώματος και χρόνου παρατάσεως της μισθώσεως και ότι ισχύει μόνο ότι καθορίζεται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.


Άρθρο 27ο
Για ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 270/81 «περί καθορισμού οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» και οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 και 3852/2010.                                                                                                                                                                                                                      
                                                  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 134/2014.
Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται.                                                          
                                                          


      Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη      
 Ευάγγελος Δέδες                                                Ντελής Αντώνης
                                                                           Σκαλτσιώτης Γεώργιος  

                                                                           Ζορμπάς Ιωάννης
                                                                           Λορέντζος Γ. Αθανάσιος
                                                                           Θεριανός Στυλιανός                              
                                                                            
                                                                                                                                                             


Ακριβές απόσπασμα
Ο  Πρόεδρος της Ο.Ε

Ευάγγελος  Δέδες                            
 
Κοινοποίηση
-------------------
1. Οικονομική Υπηρεσία Δήμου μας
2. Γραφεία κων Αντιδημάρχων
3. Τεχνική υπηρεσία Δήμου μας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Αίγινα, 02.02.2014
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                   Αριθμ. πρωτ. 1281


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Διακηρύττει ότι:


Προκηρύσσεται φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 9 Δημοτικού Καταστήματος Ιχθυαγοράς που βρίσκεται στην πόλη της Αίγινας.
Η δημοπρασία τελεί υπό τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις οι οποίες προσδιορίζονται κατ’ άρθρο ως εξής:


Άρθρο 1ο
Προκηρύσσεται φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 9 Δημοτικού Καταστήματος Ιχθυαγοράς που βρίσκεται  στην πόλη της Αίγινας, επιφανείας 20 τ.μ. περίπου, το οποίο αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  Η εκμίσθωση διέπεται : α) από τις διατάξεις του Π.Δ 34/1995 περί των επαγγελματικών μισθώσεων, όπως ισχύουν, β) από τις διατάξεις του Π.Δ 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησην ή εκμίσθωσην πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων», γ) από τις διατάξεις του  Ν. 3463/2006 και 3852/2010.


Άρθρο 2ο
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας  (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στις 13 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κανείς διαγωνιζόμενος και αποβεί άγονη θα διενεργηθεί επαναληπτική δημοπρασία με τους ίδιους όρους.  


Άρθρο 3ο
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που θα υπογραφεί το σχετικό συμφωνητικό. Αποκλείεται η χρήση του μισθίου ως νυκτερινού κέντρου, καταστήματος μπαρ με λειτουργία μουσικών οργάνων και συναφών καταστημάτων.


Άρθρο 4ο
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των         τριακοσίων είκοσι Ευρώ (320,00) €.
Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από το δεύτερο έτος της μισθώσεως σύμφωνα με την Ετήσια Μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός καθορίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε., προσαυξημένο κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα.
Τα μισθώματα των τεσσάρων πρώτων μηνών του πρώτου έτους θα καταβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσης διακήρυξης.


Άρθρο 5ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός προς συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει :
Α) να μην είναι οφειλέτης του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία βεβαιωμένου τούτου με την προσκόμιση βεβαίωσης από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.
Β) να προσκομίσει πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.
Γ) να φέρει εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ίση προς το 10% των ετήσιων μισθωμάτων της πρώτης προσφοράς εκκίνησης, δηλ. ποσό 384,00 €, που θα αντικατασταθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του ετήσιου  μισθώματος της τελικής προσφοράς που επιτεύχθηκε.
Δ) να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των επιτόπιων συνθηκών του εκμισθούμενου χώρου.
Ε) προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών απαιτείται η εκ του νόμου άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
ΣΤ) προκειμένου για εταιρείες, επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να προσκομίσουν ενημερωμένο καταστατικό με όλες τις μέχρι τον διαγωνισμό τροποποιήσεις, απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας για την συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό, απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση αυτής από τον παριστάμενο και εκπροσωπούντα αυτή στο διαγωνισμό. Επίσης πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Επίσης οι εταιρείες οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει το αξιόχρεο αυτών, ήτοι ενδεικτικά: ισολογισμούς τριών (3) τελευταίων τουλάχιστον ετών, έγγραφη απόδειξη για την ύπαρξη αξιόχρεου καταβεβλημένου κεφαλαίου, πίνακα περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κ.λ.π.


Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του συμμετέχοντα καθώς και η ένδειξη «Για την συμμετοχή στην δημοπρασία για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 9 Δημοτικού Καταστήματος Ιχθυαγοράς», στο πρωτόκολλο του Δήμου μας έως την προτεραία εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
      
Ζ) να συνοδεύεται κατά την ημέρα και ώρα της δημοπρασίας από αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει μαζί του τα πρακτικά της δημοπρασίας και εγγυηθεί την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Αξιόχρεοι εγγυητές κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού χαρακτηρίζονται ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας ή βιομήχανοι ή έμποροι ή βιοτέχνες και γενικά επαγγελματίες που έχουν γραφτεί σε επαγγελματικά σωματεία, επιδεικνύοντας στην επιτροπή, εφόσον τους ζητηθούν, συμβόλαια ή τίτλους ιδιοκτησίας ή βεβαίωση για την οικονομική τους κατάσταση από Δ.Ο.Υ κ.λ.π.


Άρθρο 6ο
Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει τούτο στην Επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.


Άρθρο 7ο
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας ουδεμία αντιπροσφορά γίνεται δεκτή τα δε πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον αξιόχρεο εγγυητή του ο οποίος καθίσταται αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.


1. Άρθρο 8ο
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής όταν :
Α) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας δεν εγκριθεί από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο είτε γιατί το μίσθωμα που επιτεύχθηκε είναι ασύμφορο είτε γιατί έγινε κάποιο σφάλμα κατά την δημοπρασία.
Β) Η απόφαση για το αποτέλεσμα δεν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Γ) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Επίσης, όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής απόφασης της Διοικητικής Αρχής πάνω στο αποτέλεσμα της δημοπρασίας, από της κοινοποίησης θεωρείται η σύμβαση ότι έχει καταρτισθεί οριστικά, δεν προσέλθει μαζί με τον αξιόχρεο εγγυητή για τη σύνταξη και την υπογραφή της μισθωτηρίου σύμβασης υπό τους όρους που ορίζονται στην διακήρυξη.
Στην με στοιχεία «Γ» περίπτωση του παρόντος άρθρου, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται και ο τελευταίος πλειοδότης που αρνήθηκε να υπογράψει υποχρεούται να καταβάλλει στο Δήμο την διαφορά που προκύπτει από την προσφορά του με την προσφορά αυτού στον οποίο τελικά θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και για όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης σύμφωνα με την διακήρυξη. Επιπλέον αποκλείεται από την συμμετοχή στην επαναληπτική δημοπρασία.
 
1. Άρθρο 9ο
Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γίνονται γνωστές με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης του κ. Δημάρχου που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που θα διενεργηθεί η δημοπρασία.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση την τελευταία προσφορά που δόθηκε κατά την προηγούμενη δημοπρασία, ποσό που μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.


1. Άρθρο 10ο
Τα τέλη και τα δικαιώματα του μισθωτηρίου συμβολαίου, τα κηρύκεια δικαιώματα και τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν τον μισθωτή.


1. Άρθρο 11ο
Μετά το τέλος της δημοπρασίας και εντός δύο (2) ωρών ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή διαγωνισμού Τραπεζική Επιταγή με δικαιούχο τον Δήμο Αίγινας με τα μισθώματα των τεσσάρων πρώτων μηνών του πρώτου έτους.
Σε περίπτωση μη κατάθεσης της ανωτέρω επιταγής μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 της παρούσας.
Η επιταγή που θα κατατεθεί θα αποτελεί το αντίτιμο των μισθωμάτων των τεσσάρων πρώτων μηνών για το πρώτο έτος της σύμβασης και θα εξοφληθεί πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Τα υπόλοιπα μισθώματα θα καταβάλλονται εντός των τριών πρώτων ημερών κάθε μισθωτικού μήνα. Η καταβολή αποδεικνύεται με το διπλότυπο είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
 
1. Άρθρο 12ο
Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί πρέπει να ασκεί προσωπικά το έργο του.
Απαγορεύεται ριζικώς με ποινή έκπτωσης η μερική ή ολική υπεκμίσθωση ή οποιαδήποτε παραχώρηση της χρήσης του μισθίου ή η πρόσληψη συνεταίρου ή η μετατροπή της ατομικής επιχείρησης σε εταιρική.


Άρθρο 13ο
Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μπορούν να ακυρωθούν είτε από την Οικονομική Επιτροπή ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση χωρίς να έχει από αυτό κάποια αξίωση ο πλειοδότης.


Άρθρο 14ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που θα κοινοποιηθεί σε αυτόν η έγκριση της Διοικητικής Αρχής να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για την διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.


Άρθρο 15ο
Ο κ. Δήμαρχος εξουσιοδοτείται να δημοσιεύσει την διακήρυξη στα κεντρικότερα μέρη του Δήμου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργεια της αρχικής δημοπρασίας και πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε επαναληπτική.


   1. Άρθρο 16ο
Τον μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες και τα έξοδα λειτουργίας και συντηρήσεως του μισθίου (τέλη καθαριότητας, φωτισμού, τέλη ύδρευσης κ.λπ.).


   1. Άρθρο 17ο
Δίχως άλλη ειδοποίηση ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να πληρώσει την νόμιμη προσαύξηση, σε περίπτωση καθυστερήσεως από μέρους του της πληρωμής του μισθώματος. Αν αρνηθεί θα του γίνει βίαιη έξωση και όλες οι νόμιμες συνέπειες που προβλέπουν τα άρθρα της παρούσας συγγραφής και του Νόμου.


   1. Άρθρο 18ο
Απέναντι στο μισθωτή ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση για την πραγματική σημερινή κατάσταση του μισθίου .Το μισθωτήριο συμβόλαιο που υπογράφει ο μισθωτής αποδεικνύει ότι αυτός πριν από την υπογραφή επισκέφθηκε, εξέτασε, το βρήκε κατάλληλο χωρίς ελαττώματα, του άρεσε απόλυτα και τελικά παραλαμβάνει τούτο. Κατά συνέπεια ο μισθωτής δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα ή απαίτηση και ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει ή να μειώσει το μίσθωμα ούτε να λύσει τη σύμβαση. Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί στις αναγκαίες δαπάνες επισκευών διά την απρόσκοπτη λειτουργία του μισθίου και οι οποίες δαπάνες θα βαρύνουν τον μισθωτή αυτού.


   1. Άρθρο 19ο
Ο Δήμος καμιά ευθύνη για αποζημίωση δεν φέρει αν αρνηθεί να εγκαταστήσει ή να καθυστερήσει την εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ούτε έχει υποχρέωση να μειώσει ή να επιστρέψει το μίσθωμα ή να διαλύσει τη σύμβαση.
Αν ο μισθωτής δεν χρησιμοποιήσει το μίσθιο για οποιαδήποτε αιτία δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του μισθώματος.


   1. Άρθρο 20ο
Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να απαλλαγεί από μίσθωμα για βλάβη από οποιαδήποτε αιτία ακόμα και ανώτερη βία ή τυχαίο γεγονός που θα μπορούσε να συμβεί από της κατοχυρώσεως της δημοπρασίας και πέρα.


   1. Άρθρο 21ο
Ο μισθωτής χωρίς άδεια από τον Δήμαρχο ή την Οικονομική Επιτροπή δεν μπορεί να τοποθετήσει διαφημιστικές πινακίδες, γιρλάντες φωτισμού κ.λ.π. στο μίσθιο. Κάθε αναγκαστική κατασκευή που θα γίνει με σκοπό τη βελτίωση του μισθίου ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση, όπως παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κ.λ.π. από τον μισθωτή και με έξοδά του, θα παραμείνει σε όφελος του καταστήματος και θα περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου μετά την λήξη της συμβάσεως.
Ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ότι κατασκεύασε και παραιτείται από κάθε δικαίωμα και αξίωση για αποζημίωση.


   1. Άρθρο 22ο
Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να διατηρεί στη κατοχή του μισθίου τις δουλείες που υπάρχουν υπέρ αυτού και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση, καταστροφή ή βλάβη με την ευθύνη της αποζημιώσεως.


   1. Άρθρο 23ο
Οι επιδόσεις των διαφόρων εγγράφων στο μισθωτή δίνονται στη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επιδίδει ότι αφορά την μίσθωση στον Ειρηνοδίκη Αίγινας τον οποίο ορίζει ο μισθωτής από τώρα αντίκλητό του και παραιτείται από κάθε ένσταση για παρόμοια επίδοση.


   1. Άρθρο 24ο
Κατά την λήξη της μίσθωσης ή κατά την λύση της με οποιοδήποτε τρόπο ο μισθωτής έχει υποχρέωση να παραδώσει απροφάσιστα το μίσθιο. Αν δεν συμμορφωθεί θα του γίνει έξωση σύμφωνα με το Νόμο και θα υποχρεωθεί να πληρώσει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα 14,67 Ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης μετά τη λήξη της μίσθωσης.


   1. Άρθρο 25ο
Ο μισθωτής με δική του ευθύνη οφείλει να εφοδιασθεί με όλες τις απαραίτητες εκ του νόμου άδειες, όπου αυτές απαιτούνται και υποχρεώνεται να εφαρμόζει δίχως παρέκκλιση τις υγειονομικές,  αστυνομικές, αγορανομικές και λοιπές διατάξεις.


   1. Άρθρο 26ο
Ο μισθωτής δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα που πηγάζει από ευεργετικές διατάξεις νόμων που ισχύουν τώρα ή πρόκειται να ισχύσουν στο μέλλον, σχετικά με τον καθορισμό μικρότερου μισθώματος και χρόνου παρατάσεως της μισθώσεως και ότι ισχύει μόνο ότι καθορίζεται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.


Άρθρο 27ο
Για ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 270/81 «περί καθορισμού οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» και οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 και 3852/2010.    
                                                                                                                                                                                                                  
                                                  
Ο  Δήμαρχος

Δημήτριος Μούρτζης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png