Διεξαγωγή δημοπρασίας για εκμίσθωση χρήσης τμήματος αιγιαλού στην θέση Β΄ πλαζ Αγ. Βασιλείου Αίγινας.

Ο Αντιδήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι: Στις 16 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί επαναληπτική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην θέση Β΄ πλαζ Αγ. Βασιλείου Αίγινας, (επιφανείας 500,00 τ.μ), ήτοι άσκησης από μισθωτή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως την 31-12-2015.

Η πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων Ευρώ (7.000,00 €). Για να γίνει κάποιος δεκτός προς συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης, τα παρακάτω δικαιολογητικά: Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας ως προς τις οφειλές του στο Δήμο Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια κατά ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Αίγινας, που εκδίδεται από τις

Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου. περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε πρώτη ζήτηση υπέρ του Δήμου, από νόμιμα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυμα, ίση προς το 10% της τιμής εκκίνησης, δηλ. ποσού επτακοσίων Ευρώ (700,00) €. Κατά την ημέρα της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος πρέπει να είναι ενήμερος ως προς τις τυχόν οφειλές του προς το Δημόσιο και το Δήμο, πράγμα που θα φαίνεται από βεβαίωση α) φορολογικής ενημερότητας και β) δημοτικής ενημερότητας που εκδίδεται αρμοδίως.

Όλα τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης, θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, έως και την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Αίγινας κ. Αθανάσιο Λορέντζο (Τηλέφωνα: 22973 20019, 20032) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr. Αίγινα, 10 Ιουνίου 2015

Δήμαρχος κ.α.α
Δέδες Ευάγγελος Αντιδήμαρχος


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png