Δήμος Αίγινας. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού.

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, προϋπολογισμού 2.436,75€ πλέον ΦΠΑ 23% το ποσόν των 560,45 €, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.997,20€. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους. Σημειώνεται ότι για να γίνει δεκτή η προσφορά σας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους, ως περιγράφεται στην υπ. αρ. 9238/30.6.2015 Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας, η οποία επισυνάπτεται. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015, ο οποίος θα περιέχει:  Την οικονομική προσφορά, Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 9238 Τεχνική Έκθεση, όπου θα αναφέρεται και η μάρκα ή εμπορική ονομασία του προσφερόμενου είδους. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ΧΑΡΤΙΟΥ
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ