Δήμος Αίγινας. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση κλιματιστικών.

Δήμος Αίγινας. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς.
Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στη Συντήρηση 18 κλιματιστικών στο κτίριο που στεγάζει το Δήμο Αίγινας , προϋπολογισμού 810,00€ (18*45€) πλέον ΦΠΑ 23% το ποσόν των186,30 €, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 996,30€. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους. Σημειώνεται ότι για να γίνει δεκτή η προσφορά σας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους (18 κλιματιστικά) Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος
Δημήτρης Μούρτζης.