Δήμος Αίγινας. Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας Δ.Ε. Ναυαγοσωστών με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Αίγινας για το έτος 2015.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 169 και 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007)

«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σε συνδυασμό με περίπτωση (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/99.

4. Το με αριθ. Πρωτ. 2133/737/05.05.2015έγγραφο του Λιμεναρχείου Αίγινας, σχετικά με το καθορισμό πολυσύχναστων ή μη παραλιών και στην πρόσληψη Ναυαγοσωστών στο Δήμο Αίγινας.

5. Την με αριθ. 82/15.07.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας περί προσλήψεως ναυαγοσωστή για το έτος 2015.

6. Το με αριθ. 21875/29-5-2013 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την

πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της πυρασφάλειας και της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών.

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας – Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 518/τ. Β΄/28-02-2014).

8. Την υπ΄ αριθμ. 10742/29.07.2015 Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στους Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2015 για την κάλυψη δαπανών της μισθοδοσίας του συγκεκριμένου υπαλλήλου.

9. Το γεγονός ότι υποχρεούμαστε να ενεργήσουμε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως

επιβάλλεται για λόγους προστασίας και ασφάλεια λουομένων και για λόγους περιστολής δημοσίων δημοτικών δαπανών που πιθανόν να προκύψουν από την επιβολή προστίμων.

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) συνολικά μήνες, μέσα σε συνολικό

διάστημα δώδεκα (12) μηνών), συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αίγινας για την παρακάτω,

ανά υπηρεσία και έδρα, ειδικότητα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά, κύρια και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ

ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΙΓΙΝΑ

ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

2 ΜΗΝΕΣ

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

101

Α. Για ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

1) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος

τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

2) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

 


Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΈΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω Α1 προσόντα)


1) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου )ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος      τίτλος      Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου   Ιτου  2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

2) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση

των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.)

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια

που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει τροποποιημένο με τις

διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα ανακοίνωση άδειας Ναυαγοσώστη.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα

εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών.

3. Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

5. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ή Πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειμένου για υποψηφίους που είναι άγαμοι.

8. Για την απόδειξη της εμπειρίας, απαιτείται:

- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της

ασφάλισης.

- Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμία της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας.

 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) 23/01/2015».

 

 

Δημοσίευση της Ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αίγινας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αίγινας – Οινώνης 3 - 18010 Αίγινα, απευθύνοντάς την, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη: κα Καρακάση Αλεξάνδρας (τηλ. Επικοινωνίας: 22973 20034).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 30/07/2015 μέχρι και την 05/08/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

 

Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια, όπως ισχύουν την ημέρα έκδοσης της προκήρυξης (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).

 

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

Ανάρτηση πινάκων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τα αποτελέσματα στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αίγινας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

 

 

 

Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Δημήτριος Γ. Μούρτζης

Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png