Δήμος Αίγινας. Πίνακας αποτελεσμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής "ΤΕΒΑ 2015".

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, τον πίνακα ανακοίνωσης αποτελεσμάτων "ΤΕΒΑ 2015" και παρακαλούμε να αναρτηθεί άμεσα καθώς και το παρόν έγγραφο για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα ένστασης, έως την Τετάρτη 21-10-2015 στον Δήμο μας, στην κ. Σοφία Χατζίνα. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Γ. Μούρτζης

Πίνακας ανακοίνωσης αποτελεσμάτων "ΤΕΒΑ 2015".