Δήμος Αίγινας. Πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια επίπλων, για το κτίριο που στεγάζεται ο Δήμος Αίγινας.

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ , προϋπολογισμού 3.810,00€ πλέον ΦΠΑ 23% το ποσόν των 876,30 €, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.686,30€.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους. Σημειώνεται ότι για να γίνει δεκτή η προσφορά σας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για το σύνολο ή τμήμα της ποσότητας  του υπό προμήθεια είδους, ως περιγράφεται στην υπ. αρ. 54/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία επισυνάπτεται.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως τη Δευτέρα 2  Νοεμβρίου 2015, ο οποίος θα περιέχει:
* Την οικονομική προσφορά
* Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 54/2015 μελέτη, προσκομίζοντας και εικονογραφημένους καταλόγους με τα προσφερόμενα έπιπλα
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
   
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Μπορείτε να δείτε εδώ την τεχνική έκθεση