Ανάθεση σε λογιστή του έργου της λογιστικής παρακολούθησης των Κληροδοτημάτων και Κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης του Δήμου Αίγινας.

Προκειμένου η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας  να προβεί στην απευθείας ανάθεση  σε Λογιστή της λογιστικής παρακολούθησης των Κληροδοτημάτων, παρακαλούμε όπως στείλετε την προσφορά σας έως την Τετάρτη  18/11/2015 και ώρα 15.00 στο Γραφείο Κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας. Η ανάθεση θα γίνει  σύμφωνα  με το άρ. 48 παρ. 1 περ. δ του  Ν. 4182/2013. (Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή κατώτερος από 1.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, το όργανο διοίκησης μπορεί να προσφύγει στον οικονομικό φορέα της επιλογής του χωρίς την υποχρέωση σύναψης σχετικής έγγραφης σύμβασης, αγορά με τιμολόγια)
Συγκεκριμένα το προς ανάθεση έργο περιλαμβάνει: τη σύνταξη Προϋπολογισμών – Απολογισμών, Ισολογισμών, την τήρηση Βιβλίων, τη συμπλήρωση και υποβολή στη ΔΟΥ Φορολογικών Δηλώσεων, Δηλώσεων ΕΤΑΚ, Δηλώσεων Ε9 καθώς επίσης την υποβολή δηλώσεων μέσω TAXISNET (εφόσον προβλέπεται). Επίσης ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με την Υπηρεσία Κληροδοτημάτων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.


Τα κληροδοτήματα και Κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης του Δήμου, είναι τα εξής:
Βιργινίας Γκίκα
Ιωάννη Γκίκα
Λεωνίδα Γκίκα
Ταρσίτσας Θωμαϊδου
Π & Α Κάππου
Ιουλίας Κάτσα
Διονυσίου Κρητικού
Λεονάρδου Λαδά
Βασιλικής Ντρε
Ράκειο (Σπ. Αλυφαντή)
Παναγιώτη Ανδρούτσου (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)
Γεωργίου & ελένης Καλαμάκη (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)
Δημητρίου Καλαμάκη( κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)
Γεωργίου Μούρτζη (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)
Φίλιππα Ρεκλείτη (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)
Ελευθερίου Σώρρου (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)


Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ενός έτους.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ