Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας. Προστασία του περιβάλλοντος και του κλάδου των ψυκτικών.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό, από 1-1-2015 σύμφωνα με τον ΕΚ 517/2014 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου του 2014 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, οι τεχνικοί ψυκτικοί προκειμένου να ασκήσουν τεχνικές εργασίες σε ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τον ΕΚ 2015/2067 σε αντικατάσταση του ΕΚ 303/2008. Ο ΕΚ 517/2014 άρθρο 11, προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται φθοριούχα ψυκτικά υγρά, θα πρέπει να τα διαθέτουν σε τεχνικούς ψυκτικούς που κατέχουν την ανωτέρω πιστοποίηση και ο μη ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (κλιματιστικά) θα πωλείται στον τελικό χρήστη μόνον εφόσον αποδεικνύεται ότι η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από επιχείρηση που διαθέτει πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων αερίων.

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του κλάδου, μέσα από την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και μετά από ικανό αριθμό από πιστοποιημένους τεχνικούς ψυκτικούς η Ο.Ψ.Ε. θα κινηθεί με κάθε νόμιμη διαδικασία, για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ