Δήμος Αίγινας. Πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια λαμπτήρων για το δημοτικό φωτισμό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αίγινα,         23/2/2016                            
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                             Αρ. Πρωτ. 2437
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                  Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099                                                                              Κάθε ενδιαφερόμενο                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
        Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  2.349 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ , προϋπολογισμού 8127,54€ πλέον ΦΠΑ 23% το ποσόν των 1869,33 €, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.996,87€.
        Η προμήθεια θα γίνει με βάση τη συμφερότερη προσφορά. Σημειώνεται ότι για να γίνουν δεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε κλειστό φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Τρίτη 1/3/2016, ο οποίος θα περιέχει:
         Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.  Τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο  με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”
        Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη, τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ. αρ. 04/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία επισυνάπτεται
        Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
        

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

ΗΜΟΣ   ΑΙΓΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                             ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛ.     04   /  2016


 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ              

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :      8.127,54€


    +   Φ.Π.Α  23 %  :               1.869,33   €


=============================

      ΣΥΝΟΛΟ   :               9.996,87  €


Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png