Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αίγινα,         24/3/2016                            
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                             Αρ. Πρωτ. 4283
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                  Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099                                                                              Κάθε ενδιαφερόμενο                                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, προϋπολογισμού 3.576,00€ πλέον ΦΠΑ 23% το ποσόν των 822,48 €, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.398,48€.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους. Σημειώνεται ότι για να γίνει δεκτή η προσφορά σας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους, ως περιγράφεται στην υπ. αρ. 18/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας,η οποία επισυνάπτεται
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Τετάρτη 30  Μαρτίου 2016, ο οποίος θα περιέχει:
* Την οικονομική προσφορά
* Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αρ. 18/2016 μελέτη
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
        
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Η μελέτη σε pdf