Δήμος Αίγινας. Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εντύπων και φακέλων ύδρευσης. [upd]

  Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην Προμήθεια εντύπων & φακέλων ύδρευσης, προϋπολογισμού 4.025,00€ πλέον ΦΠΑ 23% το ποσόν των 925,75 €, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.950,75€.
        Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους. Σημειώνεται ότι για να γίνει δεκτή η προσφορά σας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους, ως περιγράφεται στην υπ. αρ. 19/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία επισυνάπτεται.
        Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Τετάρτη  30 Μαρτίου 2016, ο οποίος θα περιέχει:
* Την οικονομική προσφορά
* Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αρ. 19/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
        
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Διαβάστε τη μελέτη εδώ.