Δήμος Αίγινας. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προφοράς για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού.

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, προϋπολογισμού 2.137,50€ πλέον ΦΠΑ 23% το ποσόν των 491,63 €, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.629,13€.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους. Σημειώνεται ότι για να γίνει δεκτή η προσφορά σας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους, ως περιγράφεται στο υπ. αρ. 4833/2016 Πρωτογενές Αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας υπηρεσίας, η οποία επισυνάπτεται.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016, ο οποίος θα περιέχει:
* Την οικονομική προσφορά
* Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 9238 Τεχνική Έκθεση, όπου θα αναφέρεται και η μάρκα ή εμπορική ονομασία του προσφερόμενου είδους.
* Δείγμα 10 σελίδων του υπό προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
        
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Περιγραφή - Προϋπολογισμός